Logo KPMG Logo Podcasty
Temida
Podatki
Finanse

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii

Najnowsze Podcasty

newest

Podatkowe podsumowanie tygodnia | KPMG w Polsce 24.02 - 02.03.2020

Autor: KPMG w Polsce


Zapoznaj się z kolejnym odcinkiem podcastu. Jeśli chcesz zobaczyć tekstową wersję nagrania, rozwiń transkrypcję lub odwiedź naszą stronę.

PIT: Odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Ochrona interesów podatnika: Wadliwie podany termin w postanowieniu dotyczącym przedłużenia terminu zwrotu VAT wyklucza możliwość jego uzupełnienia

CIT: Wydatki na usługi consultingowe dotyczące zakupu udziałów (akcji) nie stanowią kosztów związanych z ogólną działalnością operacyjną

Akcyza: Akcyza na paliwa w dół

VAT: Zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu

Chcesz być na bieżąco? Zostań z nami, aby dowiedzieć się więcej. Więcej odcinków podcastu dostępne na stronie: home.kpmg/pl/ppt.

transkrypcja

Podatkowe podsumowanie tygodnia | Podcast KPMG w Polsce 24.02 – 02.03.2020

PIT: Odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Jednym z odliczeń, jakie podatnik może ująć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, jest odliczenie kwot wpłacanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Skorzystanie z ulgi możliwe jest zarówno w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, jak i według podatku liniowego lub stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeniu podlegają tylko te kwoty, które zostały opłacone w roku podatkowym, za które składane jest zeznanie podatkowe. Podatnik powinien ująć kwotę odliczenia na bazie dowodów wpłat na rzecz IKZE.

Ochrona interesów podatnika: Wadliwie podany termin w postanowieniu dotyczącym przedłużenia terminu zwrotu VAT wyklucza możliwość jego uzupełnienia

NSA w dniu 27 lutego 2020 r. w wyroku sygn. I FSK 1901/17 uznał za nieprawidłowe działanie organów, które w przedmiotowej sprawie wydały postanowienie o uzupełnieniu postanowienia dotyczącego przedłużenia terminu zwrotu VAT do czasu zakończenia kontroli podatkowej. W uzasadnieniu NSA podkreślił, iż termin zwrotu w pierwotnych postanowieniach został scharakteryzowany wadliwie, zamiast bowiem posługiwać się konkretną datą, był określony powszechnie używanym zwrotem – „przedłużenie terminu zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczeń podatnika”. Sąd zaznaczył, iż skoro termin w tych postanowieniach był wadliwie określony, to brak było podstaw do uzupełnienia tych postanowień. W świetle powyższego, NSA wskazał, iż uzupełnia się tylko wtedy, gdy czegoś brakuje, natomiast jeśli coś jest, to uzupełnienie nie może służyć weryfikacji błędnych rozstrzygnięć.

CIT: Wydatki na usługi consultingowe dotyczące zakupu udziałów (akcji) nie stanowią kosztów związanych z ogólną działalnością operacyjną

W dniu 27 lutego 2020 r. WSA w Warszawie potwierdził (wyrok sygn. III SA/Wa 2086/19), iż w każdej sytuacji koszty pośrednie związane z nabyciem udziałów (akcji) powinny być odnoszone do kosztów związanych z zyskami kapitałowymi. Sąd wskazał, że za taką kwalifikacją przemawia wykładnia art. 7b Ustawy o CIT. WSA odwołał się do art. 7b ust. 1 Ustawy o CIT i przypomniał katalog przychodów uznanych za przychody z zysków kapitałowych oraz art. 7b ust. 2 Ustawy o CIT, gdzie zostały wskazane pewne wyjątki, kiedy to dla niektórych podmiotów innych niż spółka, te przychody zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Oznacza to, że podmioty niewymienione w ust. 2, czyli także spółka, nie mogą w przypadku poniesienia wydatków związanych z nabyciem akcji (udziałów) w spółkach traktować tych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu z działalności operacyjnej. W ocenie WSA takie nabycie udziałów (akcji) prowadzi do uzyskania przychodów kapitałowych.

Akcyza: Akcyza na paliwa w dół

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, z początkiem marca br. akcyza na paliwa zostanie obniżona. Obniżenie podatku przewidziano w ustawie okołobudżetowej na rok 2020. W praktyce jednak zmiana ta ma być neutralna dla kierowców oraz cen paliw, bo jednocześnie rosną stawki opłaty paliwowej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Infrastruktury z 25 lutego 2020 r. zmianie uległo obwieszczenie dotyczące wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020. Zdecydowano się na podwyższenie stawki opłaty paliwowej od paliw o 17 zł za 1000 l paliwa silnikowego (1,7 gr w przeliczeniu na litr). Zmiany dotyczące akcyzy mają obowiązywać w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

VAT: Zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu

Jak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z dnia 25 lutego 2020 r. (sygn. akt. I SA/Gl 1144/19) przepis art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy VAT wyraźnie wskazuje, iż w celu skorzystania z pełnego prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami konieczne jest ustalenie zasad, które wykluczają możliwość użycia pojazdów do użytku prywatnego. Zdaniem Sądu, w omawianej sprawie spółka co prawda twierdzi, że ma takie zasady, ale należy zauważyć, że zasady te dotyczą tak naprawdę stosunków zewnętrznych spółka – klient, ale nie stosunków wewnętrznych, spółka – pracownik. Zatem należy uznać, iż warunek wynikający z ww. przepisu nie będzie spełniony. Przepis art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy VAT mówi o zasadach użytkowania pojazdów w postaci np. regulaminów, a nie o analizie danych, które wynikają z zawieranych umów najmu, analiza okoliczności użytkowania pojazdów nie wykluczy bowiem możliwości użycia pojazdów do celów prywatnych.

Więcej odcinków dostępne na stronie: home.kpmg/pl/ppt.

Wróć do strony głównej: podcastykpmg.pl.

newest

Podatkowe podsumowanie tygodnia | KPMG w Polsce 17.02 - 24.02.2020

Autor: KPMG w Polsce


Zapoznaj się z kolejnym odcinkiem podcastu. Jeśli chcesz zobaczyć tekstową wersję nagrania, rozwiń transkrypcję lub odwiedź naszą stronę.

PIT: Ulga rehabilitacyjna w rocznym zeznaniu podatkowym

VAT: Prawo do korekty podatku naliczonego w przypadku skomercjalizowania projektu badawczego

CIT: Zasady obliczania limitów kwoty nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w świetle ustawy o CIT

Podatek akcyzowy: Zakres przedmiotowy pojęcia „koszty wykorzystanej energii elektrycznej”, o którym mowa w art. 31d ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym

Pozostałe zagadnienia: Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów odnośnie do transakcji giełdowych dokonywanych poza działalnością gospodarczą

Chcesz być na bieżąco? Zostań z nami, aby dowiedzieć się więcej. Więcej odcinków podcastu dostępne na stronie: home.kpmg/pl/ppt.

transkrypcja

Podatkowe podsumowanie tygodnia | Podcast KPMG w Polsce 17.02 – 24.02.2020

PIT: Ulga rehabilitacyjna w rocznym zeznaniu podatkowym

Jedną z ulg, z której mogą skorzystać podatnicy w rozliczeniu za 2019 rok w zakresie PIT, jest ulga rehabilitacyjna. Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostawały w 2019 roku osoby niepełnosprawne. Istnieją dwa rodzaje odliczeń, tj. limitowane kwotowo (czyli ulga przysługuje do określonej wartości, np. wydatki z tytułu użytkowania samochodu do kwoty 2280 zł) oraz nielimitowane (np. wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego).

VAT: Prawo do korekty podatku naliczonego w przypadku skomercjalizowania projektu badawczego

NSA w wyroku z dnia 19 lutego 2020 roku, sygn. I FSK 1599/17, przyznał, iż w przypadku, gdy instytut pierwotnie przyjął, że projekt badawczy będzie realizowany wyłącznie w ramach działalności statutowej instytutu, a następnie z uwagi na pozytywne wyniki projektu badawczego powstała obiektywna możliwość dokonania sprzedaży wyników projektu, to w świetle wyroku TSUE z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie C-140/17 (Gmina Ryjewo) instytutowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków odnoszących się do projektu badawczego, a tym samym – korekta deklaracji. Sąd wskazał, iż po złożeniu zgłoszenia patentowego, zawarciu umowy patentowej, umowy licencji patentowej, na podstawie których instytut słusznie uznał, iż prace badawcze uznane pierwotnie za działalność jako statutowa spełniają w istocie definicję działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT. Sąd doszedł do wniosku, iż w analizowanym przepisie chodzi o taką usługę niematerialną, której nabycie jest absolutnie konieczne do tego, aby wytworzyć towar lub świadczyć usługę, następnie sprzedawaną przez spółkę.

CIT: Zasady obliczania limitów kwoty nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w świetle ustawy o CIT

19 lutego 2020 roku WSA w Krakowie (sygn. I SA/Kr 1271/19) wskazał, iż zgodnie z art. 15c ust. 1 oraz ust. 14 pkt 1 Ustawy o CIT, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa kwotę 3 000 000 zł powiększoną o 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Podsumowując, kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, która u spółki może stanowić koszty uzyskania przychodów, powinna być ustalona jako suma wartości: 3 000 000 zł + 30% podatkowego wskaźnika EBITDA.

Podatek akcyzowy: Zakres przedmiotowy pojęcia „koszty wykorzystanej energii elektrycznej”, o którym mowa w art. 31d ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 18 lutego 2020 roku (sygn. akt. I GSK 581/17) z art. 31d ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym oraz art. 17 ust. 1 Dyrektywy Energetycznej (2003/96/WE) wynika, że pojęcie „nabycia energii elektrycznej” od zewnętrznego dostawcy dotyczy jedynie energii elektrycznej wraz z podatkami z wyłączeniem podatku VAT oraz opłat dodatkowych wynikających z faktur za energię elektryczną, a także z wyłączeniem innych opłat wynikających z obowiązków przedsiębiorcy. Koszty opłat dodatkowych (m.in. opłaty dystrybucyjne, koszty zakupu świadectw pochodzenia) nie są podatkami i nie mogą być zaliczone do kosztów nabycia energii elektrycznej.

Pozostałe zagadnienia: Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów odnośnie do transakcji giełdowych dokonywanych poza działalnością gospodarczą

Jak wynika z wyroku WSA w Krakowie z dnia 18 lutego 2020 roku (sygn. akt. I SA/Kr 1411/19) w przypadku transakcji giełdowych, których podatnik nie dokonuje w ramach działalności gospodarczej, do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczone tylko wydatki bezpośrednio związane z danymi transakcjami. Z charakteru prowadzonej aktywności podatnika wynika, że te koszty należy ściśle wiązać z transakcjami, ponieważ podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli generalnie nie ma sfery działalności gospodarczej, z którą można wiązać dane koszty ogólne. Zdaniem Sądu w sytuacji, gdy mamy do czynienia z działalnością niejako prywatną, nie prowadzoną w ramach działalności gospodarczej, to tylko te koszty, które podatnik może bezpośrednio przypisać do danego przychodu, są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy PIT.

 

Więcej odcinków dostępne na stronie: home.kpmg/pl/ppt.

Wróć do strony głównej: podcastykpmg.pl.

newest

Podatkowe podsumowanie tygodnia | KPMG w Polsce 10.02 - 17.02.2020

Autor: KPMG w Polsce


Zapoznaj się z kolejnym odcinkiem podcastu. Jeśli chcesz zobaczyć tekstową wersję nagrania, rozwiń transkrypcję lub odwiedź naszą stronę.

PIT: Dochody z inwestycji kapitałowych rozliczymy w odrębnym zeznaniu

CIT: Bezpośredni charakter wydatku na gruncie art. 15e ustawy o CIT

VAT: Odstępne płacone przez podmiot odstępujący od umowy a VAT

Ceny transferowe: Nowe przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych

Pozostałe zagadnienia: Nowe przepisy wprowadzające opłatę od słodzonych napojów od 1 lipca 2020 r.

Chcesz być na bieżąco? Zostań z nami, aby dowiedzieć się więcej. Więcej odcinków podcastu dostępne na stronie: home.kpmg/pl/ppt.


transkrypcja

PPT 10.02 – 17.02.2020| Podcast KPMG w Polsce

PIT: Dochody z inwestycji kapitałowych rozliczymy w odrębnym zeznaniu

W przypadku zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2018 uzyskali prywatnie (poza działalnością gospodarczą) przychody w/w źródła. Podstawą opodatkowania przychodu ze sprzedaży akcji (udziałów) jest przychód (kwota otrzymana ze sprzedaży) pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Co ważne, dla rozliczenia przychodu istotna jest data odpłatnego zbycia, a nie data, w której poniesiono koszty jego uzyskania lub w którym nabyto prawa do realizowanych obecnie zysków ze zbycia papierów wartościowych.

CIT: Bezpośredni charakter wydatku na gruncie art. 15e ustawy o CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 lutego 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 627/19, zajął się kwestią interpretacji przepisu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, mówiącego o bezpośrednim związku wydatków z wytworzonymi lub nabytymi przez podatnika towarami lub świadczonymi usługami. Wydane dotychczas orzecznictwo sądowe prezentowało pogląd, zgodnie z którym w ww. przepisie chodziło ustawodawcy o taką zależność, że wydatek poniesiony przez spółkę na daną usługę niematerialną powinien być w jakiś sposób odzwierciedlony w cenie usługi bądź towaru nabytych przez jej kontrahenta. Z takim poglądem nie zgodził się Sąd, konkludując, iż pogląd ten jest wadliwy i nie znajduje żadnego umocowania normatywnego. Sąd doszedł do wniosku, że w analizowanym przepisie chodzi o taką usługę niematerialną, której nabycie jest absolutnie konieczne do tego, aby wytworzyć towar lub świadczyć usługę, następnie sprzedawane przez spółkę.

VAT: Odstępne płacone przez podmiot odstępujący od umowy a VAT

NSA w wyroku z dnia 13 lutego 2020 r. (sygn. I FSK 1382/17) orzekł, iż odstępne wypłacone na rzecz spółki przez sprzedającego z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży towarów używanych należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu VAT. Sąd stwierdził, że odstępne nie stanowi zapłaty za wyrażenie zgody przez nabywcę na odstąpienie od umowy, albowiem stanowi ono realizację uprawnienia przez sprzedającego i jest czynnością jednostronną. Podjęcie takiej decyzji przez sprzedającego wywołuje ściśle określone konsekwencje – jak niezawarcie umowy sprzedaży, zwrot zaliczki i konieczność zapłaty odstępnego przez sprzedającego. NSA potwierdził, iż nabywca, płacąc sprzedającemu zaliczkę na poczet przyrzeczonej dostawy towaru, ma prawo oczekiwać, że umowa dojdzie do skutku i dokona w efekcie sprzedaży, na rzecz osób trzecich, nabytych ostatecznie towarów używanych.

Ceny transferowe: Nowe przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych
15 lutego br. w życie weszły dwa rozporządzenia resortu finansów zmieniające przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT. Rozporządzenia dostosowano do niedawnej ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Modyfikacje sprowadzają się do dostosowania używanej terminologii. Zmiany wprowadzają rozporządzenia Ministra Finansów z 10 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Pozostałe zagadnienia: Nowe przepisy wprowadzające opłatę od słodzonych napojów od 1 lipca 2020 r.

W dniu 14 lutego 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, wprowadzającą opłaty od słodzonych napojów oraz od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Wprowadzona opłata od napojów słodzonych będzie podzielona na dwie części: stałą i zmienną. Opłata stała będzie wynosiła 50 groszy za 1 litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 groszy za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), natomiast opłata zmienna będzie wynosiła 5 groszy za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju. W przypadku opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml opłata będzie pobierana w momencie sprzedaży do sklepu. Proponowana opłata będzie wynosić 25 zł od 1 litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Obecnie ustawa trafiła do Senatu. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2020 r.

 

Więcej odcinków dostępne na stronie: home.kpmg/pl/ppt.

Wróć do strony głównej: podcastykpmg.pl.

newest

Podatkowe podsumowanie tygodnia KPMG w Polsce | 03.02 - 10.02.2020

Autor: KPMG w Polsce

Podatkowe podsumowanie tygodnia – wysłuchaj, aby dowiedzieć się więcej w temacie CIT, VAT, PIT, ulg i dotacji oraz Podatkowych Grup Kapitałowych. Zapraszamy do zapoznania się z tekstową wersją odcinka i pozostałych podsumowań naszych ekspertów. Zostań z nami, żeby być na bieżąco w świecie podatków.

transkrypcja
 • PIT: Przekazanie 1 % podatku nie wpływa na wysokość naszego zobowiązania podatkowego
 • Ochrona interesów podatnika: Moc ochronna interpretacji podatkowych uzyskanych przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej w perspektywie artykułów 14k-14n Ordynacji Podatkowej
 • VAT: Pojęcie podwykonawców a usługodawców wykonujący na rzecz wynajmującego prace aranżacyjne
 • Ulgi i dotacje: Nowelizacja przepisów w zakresie IP Box
 • CIT: Wysokość limitu kosztów finansowania dłużnego

Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl/ppt.

newest

Podatkowe podsumowanie tygodnia KPMG w Polsce | 27.01 - 03.02.2020

Autor: KPMG w Polsce

Podatkowe podsumowanie tygodnia – wysłuchaj, aby dowiedzieć się więcej w temacie CIT, VAT, PIT, wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i limitu kosztów usług niematerialnych. Zapraszamy do zapoznania się z tekstową wersją odcinka i pozostałych podsumowań naszych ekspertów. Zostań z nami, żeby być na bieżąco w świecie podatków.

transkrypcja
newest

Podatkowe podsumowanie tygodnia KPMG w Polsce | 20.01 - 27.01.2020

Autor: KPMG w Polsce

Podatkowe podsumowanie tygodnia – wysłuchaj, aby dowiedzieć się więcej w temacie CIT, VAT, PIT i kosztów bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług. Zapraszamy do zapoznania się z tekstową wersją odcinka i pozostałych podsumowań naszych ekspertów. Zostań z nami, żeby być na bieżąco w świecie podatków.

transkrypcja
 • VAT: Fiskus poprawia przepisy o białej liście
 • CIT: WHT w przypadku wynagrodzenia za korzystanie ze znaku towarowego ujętego w cenie nabywanych przez spółkę towarów
 • PIT: Przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z rozwiązaniem umowy najmu przed terminem
 • Ochrona interesów podatnika: Projekt rozporządzenia MF w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
 • Pozostałe zagadnienia: Pierwszy wyrok NSA dotyczący rozumienia kosztów bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług

Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl/ppt.

newest

Podatkowe podsumowanie tygodnia KPMG w Polsce | 13.01 - 20.01.2020

Autor: KPMG w Polsce

Podatkowe podsumowanie tygodnia – wysłuchaj, aby dowiedzieć się więcej w temacie CIT, VAT, PCC, PIT i podatków lokalnych. Zapraszamy do zapoznania się z tekstową wersją odcinka i pozostałych podsumowań naszych ekspertów. Zostań z nami, żeby być na bieżąco w świecie podatków.

transkrypcja
 • VAT: Wydatki i prawo odliczenia VAT a uroczystości otwarcia nowej siedziby spółki i spotkanie biznesowe
 • Podatki lokalne: Przesłanki zastosowania obniżonej stawki podatkowej w perspektywie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • CIT: Nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT
 • PIT: Skutki podatkowe w PIT finansowania transportu oddelegowanym pracownikom
 • PCC: Ustalenie wartości podstawy opodatkowania PCC przy sprzedaży zbioru rzeczy ruchomych, będących przedmiotem jednej umowy sprzedaży

Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl/ppt.

newest

Podatkowe podsumowanie tygodnia KPMG w Polsce | 07.01 - 13.01.2020

Autor: KPMG w Polsce

Podatkowe podsumowanie tygodnia – wysłuchaj, aby dowiedzieć się więcej w temacie CIT, VAT, PCC, PIT. Zapraszamy do zapoznania się z tekstową wersją odcinka i pozostałych podsumowań naszych ekspertów. Zostań z nami, żeby być na bieżąco w świecie podatków.

transkrypcja
 • VAT: Podstawa opodatkowania VAT a rekompensaty za świadczone przez spółkę na rzecz miasta usługi transportu publicznego
 • PCC: Sprzedaż gruntów rolnych a PCC
 • PIT: Sposób ustalenia centrum interesów życiowych
 • CIT: Kary umowne a koszty uzyskania przychodów
 • Pozostałe zagadnienia: Koszty związane z realizacją umowy faktoringu podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15c ust. 12 ustawy CIT

Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl/ppt.

newest

Podatkowe podsumowanie tygodnia KPMG w Polsce | 30.12.2019 - 07.01.2020

Autor: KPMG w Polsce

Podatkowe podsumowanie tygodnia – wysłuchaj, aby dowiedzieć się więcej w temacie VAT, PIT i CIT. Zapraszamy do zapoznania się z tekstową wersją odcinka i pozostałych podsumowań naszych ekspertów. Zostań z nami, żeby być na bieżąco w świecie podatków.

transkrypcja
 • CIT: Brak obowiązku pobrania podatku u źródła w przypadku niezidentyfikowanych inwestorów
 • VAT: Rabat pośredni a wybrane skutki podatkowe nieprawidłowego dokumentowania bonusu
 • Ochrona interesów podatnika: Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT
 • PIT: Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Pozostałe zagadnienia: Usługi obsługi (obróbki) wartości pieniężnych są opodatkowane podstawową stawką VAT

Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl/ppt.

newest

Podatkowe podsumowanie tygodnia KPMG w Polsce | 16.12 - 30.12.2019

Autor: KPMG w Polsce

Podatkowe podsumowanie tygodnia – wysłuchaj, aby dowiedzieć się więcej w temacie VAT, CIT, PCC i PIT. Zapraszamy do zapoznania się z tekstową wersją odcinka i pozostałych podsumowań naszych ekspertów. Zostań z nami, żeby być na bieżąco w świecie podatków.

transkrypcja
 • PIT: Zeznania wypełniane przez fiskusa wciąż będą dostępne tylko dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej
 • VAT: Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej a VAT
 • PCC: Obrót kryptowalutami zwolniony z PCC przez kolejne pół roku
 • Ochrona interesów podatnika: Podatnik jest zwolniony z ponoszenia odpowiedzialności za niepobraną zaliczkę w każdej sytuacji niepobrania jej przez płatnika
 • CIT: Nowe zwolnienie podatkowe dla wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl/ppt.

Logo KPMG Logo Spotify Logo iTunes