Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii

Najnowsze Podcasty

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 21.12.2020 - 04.01.2021

Autor: KPMG w Polsce

 • Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2021 r.
 • Wejście w życie podatku handlowego
 • Wejście w życie podatku od napojów z dodatkiem cukru i napojów alkoholowych o małej objętości
 • Zmiany we właściwości organów podatkowych
 • Wejście w życie pakietu Slim VAT
 • Kolejne odroczenie stosowania nowych przepisów dotyczących podatku u źródła
 • Zawarcie porozumienia o handlu i współpracy pomiędzy UE i Wielką Brytanią
 • Projekt ustawy wprowadzającej e-Urząd Skarbowy
transkrypcja

Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2021 r.

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych, wprowadzające szereg zmian w podatku CIT i PIT. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. podatnikami CIT stały się spółki komandytowe, a także niektóre spółki jawne. Dla największych podatników CIT wprowadzony został obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Wprowadzono także zmiany dotyczące rozliczania podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych, zmiany rozszerzające zakres dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, czy limit dotyczący możliwości skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej w PIT.

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzony został również tzw. estoński CIT, którego założeniem jest umożliwienie podatnikom CIT spełniającym określone warunki odprowadzania podatku dopiero w momencie wypłaty zysku na rzecz swoich wspólników. Z nowej formy opodatkowania skorzystać mogą tylko spółki kapitałowe spełniające określone kryteria, których udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne i które nie posiadają udziałów w innych podmiotach. Przepisy wymagają także określonego wzrostu nakładów inwestycyjnych.

Wejście w życie podatku handlowego

1 stycznia 2021 r. zaczął obowiązywać podatek od sprzedaży detalicznej. Podatnikami zobowiązanymi do odprowadzania podatku będą sprzedawcy detaliczni. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł.

Stawki podatku wyniosą:

 • 0,8 proc. podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł;
 • 1,4 proc nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł.

Podatek będzie pobierany miesięcznie, a pierwsza płatność – za styczeń – powinna nastąpić do 25 lutego 2021 r.

Wejście w życie podatku od napojów z dodatkiem cukru i napojów alkoholowych o małej objętości

1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Zakłada ona nałożenie opłaty na napoje z dodatkiem cukrów oraz napoje alkoholowe o objętości nieprzekraczającej 300 ml.

W przypadku napojów alkoholowych opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Z kolei w przypadku napojów słodzonych opłata składa się z opłaty stałej i zmiennej. Opłata stała wynosi 50 groszy za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej oraz 10 groszy za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), z kolei opłata zmienna – 5 groszy za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml, w przeliczeniu na litr napoju.

Z opłaty całkowicie zwolnione będą wyroby medyczne, zarejestrowane suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz wyroby akcyzowe. Z opłaty stałej zwolniono także napoje zawierające co najmniej 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego oraz napoje izotoniczne.

Zmiany we właściwości organów podatkowych

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiły zmiany we właściwości urzędów skarbowych. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ramach działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przekraczający 50 mln euro (z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej), a także spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, a także podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w ich skład z obszaru całego kraju będą obsługiwane przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Z kolei osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ramach działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przekraczający kwotę 3 mln euro, ale nieprzekraczający kwoty 50 mln euro (z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej) a także banki spółdzielcze, jednostki samorządu terytorialnego, oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych oraz przedsiębiorcy zagraniczni (z wyjątkiem osób fizycznych) którzy w roku podatkowym osiągnęli przychód powyżej 3 mln euro, są objęte właściwością dziewiętnastu „dużych”, wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, działających w poszczególnych województwach (w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim funkcjonują po dwa takie urzędy).

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie będzie obsługiwał wszystkich podatników i płatników w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego przez płatników od nierezydentów (podatek u źródła).

Wejście w życie pakietu Slim VAT

1 stycznia 2021 r. w życie weszła większość przepisów ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, wprowadzająca tzw. pakiet Slim VAT. Zmiany obejmują m.in. likwidację obowiązku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktury korygującej, wydłużenie eksporterom z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0%, podniesienie limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł oraz wprowadzenie możliwości odliczania VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży. Podatnicy będą mieli też możliwość wyboru zasad przeliczania walut obcych na PLN dla potrzeb VAT i podatku dochodowego według tych samych kursów. Nowelizacja zakłada również wprowadzenie 5-letniego okresu ważności Wiążącej Informacji Stawkowej oraz elektronicznego systemu wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych (TAX FREE).

Kolejne odroczenie stosowania nowych przepisów dotyczących podatku u źródła

Stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła w PIT i CIT zostało zawieszone do końca czerwca 2021 r. Zawieszenie dotyczy przepisów, zgodnie z którymi płatnicy PIT i CIT wypłacający za granicę należności z tytułu niektórych usług niematerialnych (doradczych, prawnych, badania rynku, reklamowych), a także wynagrodzenia za licencje, odsetki czy dywidendy, w sytuacji kiedy wypłaty te przekraczają limit 2 mln zł, zobowiązani są najpierw uregulować podatek u źródła według stawki krajowej, a dopiero później mogą ubiegać się o zwrot ewentualnej nadpłaty (mechanizm „pay and refund”).

Natomiast w dalszym ciągu pozostają w mocy przepisy zobowiązujące płatników do dochowania należytej staranności przy weryfikacji poprawności stosowania zwolnienia bądź preferencyjnej stawki WHT oraz do kwalifikowania odbiorcy należności jako beneficjenta rzeczywistego („beneficial owner”) na podstawie rozszerzonej definicji (w tym wymogu prowadzenia przez taki podmiot rzeczywistej działalności gospodarczej).

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że w 2021 r. zostanie przyjęta nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych upraszczająca zasady i tryb poboru podatku u źródła.

Zawarcie porozumienia o handlu i współpracy pomiędzy UE i Wielką Brytanią

24 grudnia 2020 r. podpisana została umowa o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, regulująca relacje między Unią Europejską i Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. 30 grudnia 2020 r. porozumienie przyjęte zostało przez brytyjski parlament. Zawarcie umowy oznacza, że w stosunku do towarów przewożonych pomiędzy UE i Wielką Brytanią zastosowanie będą miały stawki celne 0%, a także szereg uproszczeń dotyczących wzajemnej wymiany handlowej. Dla skorzystania z zerowych stawek niezbędne będzie jednak dopełnianie formalności celnych związanych z przewozem towarów pomiędzy UE i Wielką Brytanią, udokumentowanie pochodzenia celnego towarów, a także rozliczanie VAT (oraz w stosunku do niektórych towarów podatku akcyzowego) na zasadach właściwych dla importu lub eksportu. 

Projekt ustawy wprowadzającej e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały projekt ustawy dotyczący automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez KAS. Głównym celem projektu jest wprowadzenie tzw. e-Urzędu Skarbowego. Komunikacja elektroniczna z administracją podatkową za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego w postaci portalu lub aplikacji mobilnej będzie równoważna pod względem prawnym z wykonywaniem czynności w formie tradycyjnej. Nowelizacja przewiduje również automatyzację procesu wydawania zaświadczeń. Zalogowani użytkownicy e-Urzędu będą mieli możliwość podpisywania pism i deklaracji pieczęcią elektroniczną, która zapewnia integralność oraz autentyczność pochodzenia danych z którymi jest powiązana. Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to I kwartał 2021 r.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 14.12 - 21.12.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Opodatkowanie ekwiwalentu za pracę zdalną
 • Tarcza 6.0 ogłoszona w Dzienniku Ustaw
 • Kolejne odroczenie przepisów dotyczących podatku u źródła
 • Objaśnienia do estońskiego CIT w konsultacjach
 • Sejm przyjął nowelizację przepisów akcyzowych
 • Interpretacje dotyczące nowych oznaczeń w JPK
transkrypcja

Opodatkowanie ekwiwalentu za pracę zdalną

W interpretacji Dyrektora KIS z dnia 15 grudnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.739.2020.1.RS organ podatkowy wypowiedział się w kwestii opodatkowania ekwiwalentu za zużycie internetu i energii elektrycznej. W związku z pandemią koronawirusa, pracodawca polecił swoim pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Pracodawca rozważał wypłatę dodatkowych świadczeń w postaci ekwiwalentu m.in. za zwiększone zużycie energii elektrycznej. Pracownicy nie musieliby dokumentować ani kalkulować wydatków. Zdaniem wnioskodawcy, powyższe świadczenie stanowi przychód, natomiast przychód ten powinien być zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT. Zdaniem Dyrektora KIS, tego rodzaju świadczenie w ogóle nie podlega opodatkowaniu w związku z art. 3 ust. 4 ustawy związanej z przeciwdziałaniem COVID-19. Skutek jednak będzie ten sam, ponieważ od tego rodzaju świadczeń nie będzie obowiązku poboru zaliczek na PIT.

Tarcza 6.0 ogłoszona w Dzienniku Ustaw

15 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. „Tarcza 6.0”). Przewiduje ona instrumenty wsparcia dla branż szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19, obejmujące m.in. branże: gastronomiczną, kulturalną i rozrywkową (estradową, filmową, muzealną, fotograficzną), sportową (siłownie, kluby fitness, baseny, aquaparki, uzdrowiska), sprzedaż detaliczną (odzieży oraz sprzedaż na straganach i targowiskach), turystyczną (hotele, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, organizatorzy turystyki), transportową (firmy autokarowe, taksówkarze), edukacyjną czy cateringową.

Tarcza 6.0 przewiduje m.in., że przedsiębiorca który spełnia następujące warunki:

 • na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą,
 • przedmiotem przeważającej działalności był jeden z kodów PKD określonych Tarczą 6.0,
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • nie spełnia przesłanek upadłości i wobec podmiotu nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne,
 • nie zalega w regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych do końca trzeciego kwartału 2019 r.,

będzie mógł zwrócić się z wnioskiem o przyznanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników – miesięcznie 2 tys. zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, na okres 3 miesięcy.

Kolejne odroczenie przepisów dotyczących podatku u źródła

17 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały dwa projekty rozporządzeń przewidujące odroczenie nowych zasad poboru podatku u źródła w CIT i PIT do 30 czerwca 2021 r. To kolejne już przesunięcie terminu stosowania tych przepisów. Wejście w życie nowych regulacji dotyczących podatku u źródła w stosunku do podatników CIT było już czterokrotnie odraczane, ostatnio do 31 grudnia 2020 r. Natomiast w przypadku podatników PIT nowe przepisy obowiązywały przez pół roku od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., ostatecznie jednak ich stosowanie również zostało zawieszone do 31 grudnia 2020 r. Ministerstwo Finansów ma jednocześnie przedstawić w tym roku projekt nowelizacji wspomnianych przepisów, zmierzający do złagodzenia wynikających z nich wymogów. Zgodnie z uzasadnieniem do projektów rozporządzeń, kolejne odroczenie stosowania nowych przepisów spowodowane jest wyjątkowymi uwarunkowaniami prowadzenia procesu legislacyjnego ze względu na pandemię COVID-19. Rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

Objaśnienia do estońskiego CIT w konsultacjach

Ministerstwo Finansów przygotowuje praktyczny przewodnik po estońskim CIT. Objaśnienia na temat estońskiego CIT będą chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Resort do 17 grudnia czeka na uwagi. Głównym założeniem estońskiego CIT jest brak opodatkowania zysków niektórych spółek kapitałowych podatkiem dochodowym tak długo, jak nie jest on przez spółkę wypłacany na rzecz swoich wspólników.

Sejm przyjął nowelizację przepisów akcyzowych

10 grudnia 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, w którym do 30 czerwca 2021 r. zarejestrować będą musiały się określone podmioty wykonujące czynności podlegające akcyzie, objęcie monitorowaniem w systemie EMCS PL2 nowych kategorii czynności, a także uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

Interpretacje dotyczące nowych oznaczeń w JPK

Organy podatkowe zdążyły już wydać pierwsze interpretacje indywidualne dotyczące tzw. kodów GTU stosowanych w nowych JPK. W interpretacji indywidualnej sygn. 0114-KDIP1-3.4012.576. 2020.1.JG organ interpretacyjny stwierdził, że oznaczanie produktów kosmetycznych zawierających alkohol, np. balsamów po goleniu czy środków dezynfekujących do rąk, kodem GTU_01 nie jest konieczne, ponieważ kod ten dotyczy tylko wyrobów przeznaczonych do spożycia, a balsam czy płyn dezynfekujący do takich celów nie służą. Z kolei w interpretacji sygn. 0111-KDIB3-1.4012.904. 2020.1.WN organ potwierdził, że przy sprzedaży leków podmiotom krajowym nie trzeba stosować kodu GTU_09, ponieważ tego rodzaju transakcje nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Fiskus potwierdził również, że usługi składowania i recyklingu odpadów nie muszą być oznaczane kodem GTU_05, ponieważ oznaczenie to dotyczy sprzedaży odpadów, a nie ich zagospodarowania.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 07.12 - 14.12.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Zmiana rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie CIT oraz PIT
 • System Informacji Finansowej coraz bliżej
 • Podatek od sprzedaży detalicznej od 1 stycznia 2021 r.
 • Kolejne zawieszenie nowych zasad poboru podatku u źródła
 • Publikacja wyroku TSUE w sprawie ulgi na złe długi w VAT
 • Opłata od morskich farm wiatrowych
 • Szczepionki na grypę bez podatku
transkrypcja

Zmiana rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie CIT oraz PIT

7 grudnia 2020 r. opublikowane zostały projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie CIT oraz PIT. Projekty przewidują rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku bezpośrednich i pośrednich transakcji dokonywanych z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, czyli tzw. rajach podatkowych, o uzasadnienie gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych. Uzasadnienie to ma na celu wyjaśnienie przez podatnika przyczyn gospodarczych zawarcia transakcji z podmiotem z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. 

System Informacji Finansowej coraz bliżej

4 grudnia 2020 r. opublikowany został projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej. Celem systemu ma być gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych, rachunkach w SKOK, rachunkach płatniczych w innych podmiotach, rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi, jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych. Informacje te mają ułatwić typowanie rachunków, które mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej, lokalizowanie składników majątku w związku z postępowaniami prowadzonymi przez służby, sądy i innego rodzaju organy publiczne oraz zwiększyć kontrolę nad działaniami służb przy pozyskiwaniu informacji o rachunkach. Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to I kwartał 2021 r. 

Podatek od sprzedaży detalicznej od 1 stycznia 2021 r.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że nie prowadzi prac mających na celu dalsze przedłużanie zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że podatek od sprzedaży detalicznej zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Podatnikami tego podatku będą sprzedawcy detaliczni, a przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej. Warto również przypomnieć, że Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w opinii wydanej 15 października 2020 r. uznał, że polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii Europejskiej. Wyrok TSUE w tej sprawie zostanie wydany prawdopodobnie na początku 2021 r.

Kolejne zawieszenie nowych zasad poboru podatku u źródła

9 grudnia 2020 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawiła się oficjalna informacja potwierdzająca prace nad rozporządzeniami odraczającymi wejście w życie nowych zasad poboru podatku u źródła do 30 czerwca 2021 r. W tym czasie Ministerstwo Finansów zapowiedziało przygotowanie nowelizacji odraczanych przepisów. Rozporządzenia powinny zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw przed 31 grudnia br.

Publikacja wyroku TSUE w sprawie ulgi na złe długi w VAT

W poniedziałek 7 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE (2020/C 423/10) został opublikowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 października 2020 r. w polskiej sprawie dotyczącej ulgi na złe długi w VAT (C-335/19). W wyroku Trybunał stwierdził, że polskie przepisy, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia, dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT, są sprzeczne z unijną Dyrektywą VAT. Publikacja wyroku oznacza, że rozpoczęły swój bieg terminy na złożenie wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w VAT w związku z wyrokiem. Podatnicy, którzy złożą taki wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku w ciągu 30 dni od dnia publikacji sentencji wyroku TSUE, będą mogli liczyć na pełne oprocentowanie, tj. od dnia zapłaty podatku do dnia, w którym zostanie on im zwrócony. W przypadku podatników, którzy wniosek złożą później, oprocentowanie zostanie naliczone jedynie do 30 dnia od daty publikacji wyroku.

Opłata od morskich farm wiatrowych

3 grudnia 2020 r. do Sejmu wpłynął nowy rządowy projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Zgodnie z projektem, przedsiębiorstwo energetyczne, któremu zostanie udzielona koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej, wnosić będzie corocznie do budżetu państwa dodatkową opłatę koncesyjną. Opłata stanowić ma iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wyrażonej w MW oraz odpowiedniego współczynnika, określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy Prawo energetyczne, którego maksymalną wysokość ustawa ustala jako 23 tys. zł/MW. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy opłata ma na celu zapewnienie, że system fiskalny nie będzie wpływać na wybór konkretnej technologii odnawialnych źródeł energii (OZE).

Szczepionki na grypę bez podatku

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie. Zgodnie z rozporządzeniem, od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z COVID-19 zaniechano poboru PIT od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie, stanowiących u podatników tego podatku przychody ze stosunku pracy i zrównane, z wykonywania wolnego zawodu i zrównane oraz tzw. przychody z innych źródeł. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 8 grudnia 2020 r.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 30.11 - 07.12.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Podatek od sprzedaży detalicznej od 1 stycznia 2021 r.
 • Przedłużenie zwolnienia z obowiązku wykazywania w JPK VAT odrębnie paragonów uznawanych za faktury uproszczone
 • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
 • Protokół zmieniający umowę z Maltą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
 • Sejm uchwalił Slim VAT
 • Polsko-niemieckie porozumienie dotyczące pracowników transgranicznych
 • Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych VAT
transkrypcja

Podatek od sprzedaży detalicznej od 1 stycznia 2021 r.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że nie prowadzi prac mających na celu dalsze przedłużanie zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej. W konsekwencji, podatek od sprzedaży detalicznej zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Podatnikami tego podatku będą sprzedawcy detaliczni, a przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł. Obowiązek podatkowy powstawał będzie z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000 zł i będzie dotyczył przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca. Stawki podatku wyniosą 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł oraz 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł.

Przedłużenie zwolnienia z obowiązku wykazywania w JPK VAT odrębnie paragonów uznawanych za faktury uproszczone

Termin obowiązywania zwolnienia podatników posiadających kasy fiskalne z obowiązku wykazywania w nowym JPK_VAT odrębnie paragonów uznanych za faktury uproszczone zostanie przedłużony z 31 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. – wynika z przygotowanego w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej projektu rozporządzenia. Zmiana ma być korzystna dla podatników w obliczu problemów związanych z pandemią koronawirusa. 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

1 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy prawo celne. Najważniejsze propozycje przewidziane w ustawie to m.in. prowadzenie w przypadku importu towarów tylko jednego postępowania dla wszystkich należności i opłat, umożliwienie nadawania cudzoziemcom zatrudnianym w Polsce numerów PESEL, zwrot opłaty paliwowej w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu, zmiany w zakresie wpisu do wykazu gwarantów oraz wpisu na listę agentów celnych polegające na odstąpieniu od wydawania przez organ celny decyzji administracyjnych przy spełnieniu przesłanek do dokonania takiego wpisu przy założeniu, że sam wpis do wykazu/na listę stanowi rozstrzygnięcie w sprawie oraz umożliwienie przekazywania przez podmioty organizujące gry hazardowe informacji wymaganych prawem (zgłoszeń) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Protokół zmieniający umowę z Maltą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

1 grudnia 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o podpisaniu Protokołu zmieniającego umowę z Maltą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zmiany obejmują w szczególności wprowadzenie podatku u źródła od opłat za usługi techniczne oraz nowej metody unikania podwójnego opodatkowania (metoda kredytu podatkowego). Zmienione zostały także zasady opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów oraz zakres opodatkowania zbycia spółek nieruchomościowych. 

Sejm uchwalił Slim VAT

27 listopada br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą pakiet uproszczeń, tzw. Slim VAT. Przewiduje ona m.in. likwidację obowiązku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktury korygującej, wydłużenie eksporterom z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc., możliwość wyboru zasad przeliczania walut obcych na PLN dla potrzeb VAT i podatku dochodowego według tych samych kursów, wprowadzenie 5-letniego okresu ważności Wiążącej Informacji Stawkowej oraz wprowadzenie elektronicznego systemu wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych (TAX FREE). W czasie prac w Sejmie nowelizacja uzupełniona została o przepisy wydłużające preferencje podatkowe dla aut hybrydowych z wtyczką. Okres zwolnienia z konieczności zapłaty podatku akcyzowego od takich samochodów przedłużony będzie do 31 grudnia 2022 r. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta.

Polsko-niemieckie porozumienie dotyczące pracowników transgranicznych

3 grudnia 2020 r. poinformowano o zawarciu przez Polskę i Niemcy wzajemnego porozumienia dotyczącego zasad opodatkowania pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników transgranicznych w czasie pandemii COVID-19. Zgodnie z porozumieniem, pracę wykonywaną w domu (tj. w państwie rezydencji) przez pracownika na rzecz pracodawcy z drugiego państwa, można będzie uznać za pracę wykonywaną w państwie, w którym pracownik wykonywałby tę pracę, gdyby nie podjęto działań związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Oznacza to, że utrzymane zostaną zasady opodatkowania obowiązujące przed wybuchem pandemii, mimo że zmieniły się okoliczności faktyczne uzasadniające odmienne traktowanie. Porozumienie ma charakter czasowy i dotyczy okresu między 11 marca 2020 r. a grudniem 2020 r. 

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych VAT

3 grudnia 2020 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wprowadzenie nowego rodzaju faktur tzw. faktur ustrukturyzowanych. Faktura ustrukturyzowana jest fakturą elektroniczną posiadającą tzw. ustrukturyzowany format XML. Format ten jest pojęciem technicznym. W praktyce oznacza zapis informacji według określonego standardu, czyli wspólnie ustalonego kryterium w postaci określenia kategorii danych, jakie faktura powinna zawierać. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2021 r.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 23.11 - 30.11.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Kolejne zawieszenie nowych zasad poboru podatku u źródła
 • Konsultacje podatkowe dotyczące faktur uproszczonych zakończone
 • Protokół zmieniający umowę z Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
 • Tarcza finansowa 2.0
 • Powstanie System Informacji Finansowej
 • Estoński CIT oraz opodatkowanie CIT spółek komandytowych od 2021 r.
 • Opodatkowanie umów dzierżawy znaku towarowego
transkrypcja

Kolejne zawieszenie nowych zasad poboru podatku u źródła

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniami zawieszającymi stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła w PIT i CIT do końca czerwca 2021 r. Zmiany przewidują zawieszenie przepisów, zgodnie z którymi płatnicy PIT i CIT wypłacający za granicę należności z tytułu niektórych usług niematerialnych (doradczych, prawnych, badania rynku, reklamowych), a także wynagrodzenia za licencje, odsetki czy dywidendy, w sytuacji kiedy wypłaty te przekraczają limit 2 mln zł, zobowiązani są najpierw uregulować podatek u źródła według stawki krajowej, a dopiero później mogą ubiegać się o zwrot ewentualnej nadpłaty (mechanizm „pay and refund”). Wejście w życie opisanych przepisów było już kilkakrotnie zawieszane rozporządzeniami wydawanymi przez Ministerstwo Finansów. Aktualne odroczenie obowiązuje do końca 2020 r. W tym czasie miała wejść w życie nowelizacja ustaw o PIT i CIT, która złagodziłaby zasady poboru podatku u źródła. Obecnie Ministerstwo Finansów informuje, że nowelizacja ustaw w tym zakresie zostanie przyjęta w 2021 r.

Konsultacje podatkowe dotyczące faktur uproszczonych zakończone

23 listopada 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o zakończeniu konsultacji podatkowych dotyczących ewentualnych zmian w zakresie uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone. W wyniku konsultacji podatkowych podjęto decyzje o nieprocedowaniu zmian w fakturach uproszonych. W tym zakresie stosować należy wytyczne sformułowane w objaśnieniach podatkowych z 16 października 2020 r. Ministerstwo poinformowało również, że trwają prace legislacyjne, które pozwolą podatnikom na niewykazywanie odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) podstawy opodatkowania i podatku należnego, wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone do 30 czerwca 2021 r.

Protokół zmieniający umowę z Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

29 października 2020 r. podpisany został protokół o zmianie Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Protokół zawiera m.in.: wprowadzenie klauzuli transparentnego podmiotu, wdrożenie ogólnej klauzuli umownej przeciwko unikaniu opodatkowania (PPT), wprowadzenie klauzuli nieruchomościowej, nowe przepisy dotyczące stałego zakładu („permanent establishment”), wdrożenie klauzuli transparentnego podmiotu, rozbudowanie zasad ustalania rezydencji podatkowej osób innych niż osoby fizyczne posiadające podwójną rezydencję podatkową.

Tarcza finansowa 2.0

26 listopada 2020 r. premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że Polski Fundusz Rozwoju kończy pracę nad tarczą finansową 2.0 dla małych i średnich firm. Jest to jeden z 10 instrumentów tzw. tarczy branżowej zaproponowanej przez rząd w ramach walki z epidemią koronawirusa. Wsparcie ma objąć 38 kodów PKD, chociaż lista ta może zostać rozszerzona. Wsparcie w ramach tarczy finansowej 2.0 zostało już notyfikowane Komisji Europejskiej. Przewidywany termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków to 15 stycznia 2021 r., będzie on jednak uzależniony od uzyskania zgody KE. Zgodnie z zapowiedziami, pomoc w ramach tarczy dla mikrofirm wynosić będzie łącznie ok. 3 mld zł, natomiast dla firm z sektora MŚP – łącznie ok 7 mld zł. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie spadek obrotów o 30 proc. 

Powstanie System Informacji Finansowej

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej. Celem systemu ma być gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych, rachunkach w SKOK, rachunkach płatniczych w innych podmiotach, rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi oraz umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych. Informacje uzyskane z systemu służyć będą realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury oraz różnego rodzaju służb, ułatwią one bowiem typowanie rachunków, które będą mogły być wykorzystywane do działalności przestępczej oraz lokalizowanie składników majątku w związku z postępowaniami prowadzonymi przez służby, sądy i innego rodzaju organy publiczne. Planowany termin przyjęcia projektu to I kwartał 2021 r.

Estoński CIT oraz opodatkowanie CIT spółek komandytowych od 2021 r.

30 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały ustawy o zmianach w podatkach dochodowych na 2021 r. (Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw). Nowe przepisy przede wszystkim nadają spółkom komandytowym oraz niektórym spółkom jawnym status podatników CIT, a także wprowadzają tzw. Estoński CIT, czyli opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych w formie ryczałtu. Poza tym przepisy przewidują m.in. ograniczenie ulgi abolicyjnej oraz szereg innych zmian.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym Tax Alercie pt. „Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2021 r.”

Opodatkowanie umów dzierżawy znaku towarowego

W interpretacji indywidualnej z dnia 24 listopada 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.701.2020.2.MD Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w kwestii opodatkowania przychodów, które mają być uzyskiwane przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na podstawie umów dzierżawy znaku towarowego zawartych ze spółkami powiązanymi. Dyrektor KIS nie podzielił stanowiska podatnika, zgodnie z którym tego rodzaju przychód powinien być potraktowany jako przychód z dzierżawy i najmu prywatnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Zdaniem organu podatkowego, jest to przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o PIT.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 16.11.2020 - 23.11.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Zmiany we właściwości urzędów skarbowych
 • Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem Grup VAT
 • Zmiany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z Królestwem Niderlandów
 • Dłuższy czas na przekazanie zaliczek PIT
 • ZUS rozsyła informacje o zaległościach składkowych
 • Trwają prace legislacyjne nad nowymi ulgami w PIT
transkrypcja

Zmiany we właściwości urzędów skarbowych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się projekty rozporządzeń Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo oraz rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych. Pierwszy z projektów zakłada zmianę obecnie funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych poprzez wyodrębnienie jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym oraz dziewiętnastu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim. Głównym celem drugiego projektu jest z kolei zmiana właściwości miejscowej organów podatkowych w zakresie przedsiębiorców zagranicznych oraz ustanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu organem właściwym w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez nierezydentów w województwie mazowieckim. Planowany termin wejścia w życie obu rozporządzeń to 1 stycznia 2021 r.

Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem Grup VAT

Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem do polskich przepisów o VAT możliwości łączenia się podatników w grupy. Rozwiązanie takie przewiduje dyrektywa VAT, jednak do tej pory nie zostało ono wdrożone przez Polskę. Ministerstwo proponuje aby grupy VAT mogły być tworzone na zasadach zbliżonych do Podatkowych Grup Kapitałowych na potrzeby CIT. Projekt nowelizacji nie został jeszcze opublikowany. Propozycje Ministerstwa zostały jednak skrytykowane przez unijny Komitet VAT. W piśmie z 16 listopada 2020 r. Komitet podkreśla, że pojęcie grupy VAT wynika z unijnej dyrektywy i powinno być podobnie rozumiane we wszystkich krajach członkowskich. W ocenie Komitetu, w projekcie Ministerstwa Finansów zabrakło też uściślenia, jak powinny wyglądać ścisłe powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne między podatnikami. MF planowało, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 r., jednak w świetle opinii komitetu termin ten prawdopodobnie się opóźni.

Zmiany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z Królestwem Niderlandów

29 października 2020 r. podpisany został protokół o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Protokół zakłada m.in. wprowadzenie do umowy tzw. klauzuli nieruchomościowej, zgodnie z którą zyski uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium danego państwa z tytułu przeniesienia własności udziałów lub akcji lub porównywalnych praw (takich jak prawa w spółce osobowej lub w truście), mogą być opodatkowane w drugim państwie, jeżeli w jakimkolwiek momencie w okresie 365 dni poprzedzających przeniesienie własności tych udziałów lub akcji lub porównywalnych praw ich wartość pochodziła bezpośrednio lub pośrednio w więcej niż 75% z majątku nieruchomego położonego na terytorium drugiego państwa. Protokół wprowadza również do postanowień Konwencji tzw. test podstawowego celu, który stanowi rodzaj klauzuli antyabuzywnej mającej umożliwić zwalczanie przypadków nadużyć postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także modyfikuje definicję zagranicznego zakładu. Wbrew zapowiedziom wejście w życie Protokołu nie spowoduje natomiast zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania, stosowanej przez Polskę względem jej rezydentów podatkowych osiągających dochody w Holandii (w dalszym ciągu stosowana będzie tzw. metoda zaliczenia proporcjonalnego). Protokół do Konwencji do wejścia w życie wymaga w Polsce ratyfikacji i zgodnie z przepisami przejściowymi może znaleźć zastosowanie już w roku podatkowym zaczynającym się 1 stycznia 2022 r.

Dłuższy czas na przekazanie zaliczek PIT

19 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami (przede wszystkim branży gastronomicznej i rozrywkowej) będą mogli przekazać do urzędu pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek za październik, listopad i grudzień 2020 r. Należności za październik 2020 r. będą mogły zostać przekazane do 20 maja 2021 r., należności za listopad 2020 r. do 20 czerwca 2021 r. a należności za grudzień 2020 r. do 20 lipca 2021 r.

ZUS rozsyła informacje o zaległościach składkowych

18 listopada 2020 r. ZUS poinformował o akcji rozsyłania informacji o zaległościach składkowych. Płatnicy, którzy mają swoje konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, sukcesywnie otrzymują informację o zaległościach składkowych. Informację otrzyma blisko 400 tys. płatników. Informacje zostały przygotowane według stanu na 31 października i zawierają wysokość należnych składek, które powinny zostać opłacone do 30 listopada 2020 r. Do podanej kwoty składek trzeba doliczyć odsetki za zwłokę. Niewielkie kwoty zaległości mogą być spłacone wraz z bieżącymi składkami. W przypadku większych długów płatnik może wystąpić z wnioskiem o raty. Spłata zaległości do końca listopada 2020 r. albo złożenie wniosku o raty i, po podpisaniu umowy, realizacja układu ratalnego ograniczy narastanie długu i pozwoli na uniknięcie egzekucji.

Trwają prace legislacyjne nad nowymi ulgami w PIT

Jak wynika z informacji prasowych, trwają prace nad nowymi ulgami w PIT. Zgodnie z zapowiedziami, w najbliższym czasie powinien zostać opublikowany projekt ustawy przewidujący nowe rozwiązania. Trzy ulgi mają dotyczyć osób powracających do Polski. Ulga na powrót ma polegać na zmniejszeniu obciążeń podatkowych takich osób. Ryczałt dla zamożnych nowych rezydentów ma wprowadzać rozwiązanie, zgodnie z którym nowi rezydenci mieliby płacić ryczałt 200 tys. zł od swoich zagranicznych dochodów. Program abolicji ma wprowadzać niską opłatę repatriacyjną dla osób, które we wcześniejszych latach dokonały transferu bez opodatkowania swoich zysków za granicę.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 09.11 - 16.11.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Coraz większa kontrola cen transferowych i podmiotów powiązanych
 • Pytanie prejudycjalne do TSUE dotyczące zwolnienia z VAT umowy o subpartycypację
 • Brak możliwości rozszerzenia zwolnienia z VAT usług przedpłaconych
 • Najwięksi podatnicy rozliczą się w Warszawie
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów dostępny
 • Sejm zajmie się projektem wprowadzającym podatek cyfrowy
 • Koszty uzyskania przychodów przy świadczeniu usług przez wspólnika na rzecz spółki cywilnej
transkrypcja

Coraz większa kontrola cen transferowych i podmiotów powiązanych

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na koniec trzeciego kwartału 2020 r. wynika, że urzędy skarbowe w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku przeprowadziły łącznie 4501 kontroli, w porównaniu do 5341 kontroli do końca trzeciego kwartału 2019 r. Jednak pomimo spowolnienia gospodarczego wciąż rośnie liczba kontroli, których przedmiotem są ceny transferowe. Jak wynika z danych przedstawionych podczas Dziesiątego Forum Cen Transferowych, wykryte przez skarbówkę nieprawidłowości w obszarze cen transferowych najczęściej dotyczą: korzystania z wartości niematerialnych i prawnych (ponad 33 proc.), restrukturyzacji działalności gospodarczej (20 proc.) oraz sprzedaży towarów (18 proc.) i usług (15 proc.).

Pytanie prejudycjalne do TSUE dotyczące zwolnienia z VAT umowy o subpartycypację

27 października 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie (sygnatura akt I FSK 67/18) o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego dotyczącego kwestii, czy artykuł 135 ustęp 1 litera b dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że zwolnienie, które przepis ten przewiduje dla transakcji dotyczących udzielania kredytów, pośrednictwa kredytowego lub zarządzania kredytami, ma zastosowanie również do umowy o subpartycypację. W wyroku z 17 lutego 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 816/15), którego dotyczy sprawa w ramach której NSA zadał pytanie prejudycjalne, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził że zasadniczym celem umowy subpartycypacji jest zapewnienie finansowania jej inicjatorowi, a więc zapewnienie mu dostępu do środków pieniężnych, które może on wykorzystać w dowolny sposób, z obowiązkiem zwrotu. W związku z tym umowa subpartycypacji odpowiada celom umowy pożyczki i podlega zwolnieniu z VAT. W kwestii prawidłowości tego stanowiska na tle Dyrektywy VAT wypowie się TSUE.

Brak możliwości rozszerzenia zwolnienia z VAT usług przedpłaconych

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 11470 potwierdził, że zwolnienie z VAT usług o podwyższonej opłacie, o których mowa w ustawie Prawo telekomunikacyjne, świadczonych w celu zebrania środków pieniężnych na realizację celów publicznych i religijnych przez organizację pożytku publicznego, nie dotyczy usług przedpłaconych. Pomimo dokonanej 1 stycznia 2014 r. zmiany przepisów w zakresie powstania obowiązku podatkowego, między innymi w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nie jest możliwe rozszerzenie zakresu zwolnienia z VAT na usługi przedpłacone. Minister potwierdził jednocześnie, że aktualnie Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac legislacyjnych nad zmianą tego rozwiązania, również w zakresie rozszerzenia tego zwolnienia na wszystkie zarejestrowane organizacje pozarządowe.

Najwięksi podatnicy rozliczą się w Warszawie

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów, zmienić ma się właściwość urzędów skarbowych dla tzw. dużych podatników. Od 1 stycznia 2021 r. obsługą największych firm (o obrotach przekraczających 50 milionów euro – ok. 225 milionów złotych) miałby zająć się Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Urzędowi temu podlegałyby także – bez względu na obroty – banki, ubezpieczyciele i firmy reasekuracyjne, podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki giełdowe. Inne duże firmy, o obrotach mniejszych niż 50 milionów euro, ale przekraczających 3 miliony euro (ok. 13,5 milionów złotych) rocznie, byłyby obsługiwane przez urzędy dla dużych podatników w poszczególnych województwach. Miałyby one pod swoją pieczą także banki spółdzielcze, SKOK oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów dostępny

9 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów przywracające dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten przysługuje rodzicom dzieci w wieku do 8 lat oraz ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat (z orzeczeniem o niepełnosprawności), do 18 lat (z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) i do 24 lat (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci (lub niepełnosprawne osoby dorosłe uczęszczały). Prawo do zasiłku mają także ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy są zwolnieni z wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą. Zgodnie z rozporządzeniem dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r., ale niewykluczone jest przedłużenie tego terminu.

Sejm zajmie się projektem wprowadzającym podatek cyfrowy

Do Sejmu trafił poselski projekt nowej ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych. Posłowie Lewicy proponują daninę, która objęłaby duże koncerny cyfrowe (np. Facebook i Google), i dotyczyła m.in. prowadzenia kampanii z wykorzystaniem reklam profilowanych. Nowe regulacje miałyby wejść w życie najprawdopodobniej w 2022 r. W projekcie zaproponowano, by przedmiotem opodatkowania podatkiem od niektórych usług cyfrowych było świadczenie na terenie Polski usług cyfrowych polegających na: – prowadzeniu kampanii z wykorzystaniem reklam profilowanych; – umożliwianiu wykorzystywania wielostronnego interfejsu cyfrowego; – przekazywaniu zgromadzonych danych o użytkownikach, wygenerowanych w wyniku aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych.

Koszty uzyskania przychodów przy świadczeniu usług przez wspólnika na rzecz spółki cywilnej

W interpretacji indywidualnej z dnia 10 listopada 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.677.2020.2.MD poruszona została kwestia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji świadczenia usług przez wspólnika w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz spółki cywilnej. Zdaniem wnioskodawcy, za takie usługi powinien wystawić spółce cywilnej fakturę. Kwota wskazana na fakturze powinna stanowić przychód z działalności gospodarczej, a spółka cywilna powinna ująć ją jako koszt uzyskania przychodów zgodnie z udziałami każdego wspólnika. Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor KIS wskazując, że wydatki na taką usługę nie stanowią w części przypadającej na świadczącego usługi wspólnika spółki cywilnej kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, ponieważ faktycznie wykonuje on je na rzecz „samego siebie”.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia 02.11 - 09.11.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • 10 działań antykryzysowych dla firm
 • Początek konsultacji społecznych w sprawie faktur uproszczonych
 • Umorzona kwota subwencji z PFR podlega opodatkowaniu
 • Prace nad branżową tarczą antykryzysową
 • Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • TSUE zbada polskie przepisy o zwolnieniu z akcyzy importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw
 • Nowe formularze w podatku PIT
transkrypcja

10 działań antykryzysowych dla firm

6 listopada 2020 r. Prezes Rady Ministrów ogłosił szczegóły zapowiadanych wcześniej  działań, które mają pomóc w walce z gospodarczymi skutkami pandemii.

Nowe rozwiązania skierowane będą w szczególności do branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami epidemicznymi. Dla branż dotkniętych restrykcjami przewidziano: dofinansowanie kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw, umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc., przedłużenie zasiłku postojowego oraz zwolnienie ze składek ZUS. Wszystkie branże skorzystać będą mogły natomiast z pożyczek długoterminowych z gwarancją oraz z dofinansowania zatrudnienia. Termin składania wniosków o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm zostanie wydłużony do 31 marca 2021 r., a środki będą mogły być wypłacane do 31 czerwca 2021 r.

Początek konsultacji społecznych w sprawie faktur uproszczonych

4 listopada 2020 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje przepisów dotyczących faktur uproszczonych. W ramach konsultacji Ministerstwo proponuje zmiany w wyniku, których paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł nie będzie uznawany za fakturę uproszczoną. Zmiana polegać ma na wprowadzeniu dodatkowej obligatoryjnej informacji do faktur uproszczonych, tak żeby za fakturę taką uznany mógł być dokument, który zawiera również dane nabywcy: nazwę (imię i nazwisko) oraz adres nabywcy. Po wprowadzeniu zmian nabywca mógłby domagać się wystawienia pełnej faktury do takiego paragonu i otrzymać fakturę zbiorczą do takich paragonów. Sprzedawca nie musiałby z kolei raportować w JPK_VAT wystawionych paragonów z NIP do kwoty 450 zł. Ministerstwo tłumaczy, że zmiany podyktowane są próbami wyjścia na przeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje branżowe oraz faktem, że rozwój pandemii w Polsce utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. 

Umorzona kwota subwencji z PFR podlega opodatkowaniu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 października 2020 r. (sygnatura 0115-KDIT3.4011.434.2020.3.AWO) uznał, że dla celów podatku dochodowego pomoc z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju traktowana jest tak jak pożyczka. W efekcie, o ile samo wsparcie nie stanowi dla wnioskodawcy przychodu opodatkowanego PIT, o tyle już jego umorzenie podlega opodatkowaniu. Rozstrzygnięcie to sprzeczne jest ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, które jeszcze kilka miesięcy temu dawało nadzieję na zwolnienie z podatku i informowało, że wspólnie z PFR pracuje nad rozwiązaniem korzystnym dla przedsiębiorców.

Prace nad tzw. branżową tarczą antykryzysową

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. branżowej tarczy antykryzysowej).  Projekt przewiduje zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r., jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, dotację do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców oraz zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.

Pomoc przyznana będzie przedsiębiorcom posiadającym na dzień 30 września jako przeważający jeden z 25 wskazanych kodów PKD (branże takie jak: gastronomia, rozrywka, targi, fotografia, wesela, wellness), którzy wykażą, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. Wnioski o otrzymanie świadczenia postojowego lub dotacji będzie można składać do 30 czerwca 2021 r. Jeżeli okaże się, że przedsiębiorca opłacił już składki ZUS za listopad 2020 r., będzie mógł ubiegać się o ich zwrot.

Tarcza branżowa jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie.

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zmiany mają na celu dostosowanie dotychczas obowiązującego rozporządzenia do nowej unijnej Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Państwowej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015 w zakresie usług oraz niektórych towarów.

Projekt uchyla również przepisy dotyczące rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu co najmniej 1/5 liczby kas rejestrujących, zgłoszonych przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w związku ze zmianą art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, który nie przewiduje już obowiązku zgłaszania przez podatnika do urzędu skarbowego liczby kas rejestrujących przed rozpoczęciem ewidencjonowania.

Planowany termin wejścia rozporządzenia w życie to 1 stycznia 2021 r.

TSUE zbada polskie przepisy o zwolnieniu z akcyzy importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw

30 października 2020 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciw Polsce sprawy dotyczącej zwolnienia z podatku akcyzowego importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw.

Zdaniem Komisji Europejskiej polskie przepisy w tym zakresie nie są dostosowane do prawa Unii Europejskiej.

W ocenie Komisji Europejskiej naruszenie prawa UE wynika z faktu, że polskie przepisy nie przewidują możliwości zwrotu akcyzy zapłaconej z tytułu importu alkoholu etylowego wykorzystanego do produkcji leków po jej zapłaceniu.

Nowe formularze w podatku PIT

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie przewidujące zmianę części formularzy dla podatku PIT. Zmiany dotyczą wzorów PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Ministerstwo Finansów wskazuje, że modyfikacje odnoszą się bezpośrednio do zmian ustawowych. Poza zmianami ustawowymi, nowe wersje wzorów uwzględniają również inne nowe przepisy, głównie te wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

Zmienione formularze mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 18 listopada br.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 26.10 - 02.11.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Zmiany w podatkach dochodowych coraz bliżej
 • Pakiet Slim VAT przyjęty przez Radę Ministrów
 • Publikacja projektu pakietu VAT e-commerce
 • Prace nad branżową Tarczą Antykryzysową
 • Zmiany w systemie EMCS PL2
 • 0% VAT dla darowizn laptopów i tabletów dla placówek oświatowych
 • Ulga B+R bez wpływu na daninę solidarnościową
transkrypcja

Zmiany w podatkach dochodowych coraz bliżej

Na posiedzeniu w dniu 28 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawy o zmianach w podatkach dochodowych, wprowadzające m.in. opodatkowanie CIT spółek komandytowych oraz tzw. estoński CIT. W toku prac legislacyjnych w Sejmie w ustawie nadającej status podatnika podatku dochodowego spółkom komandytowym wprowadzono m.in. możliwość odroczenia rozpoczęcia stosowania przepisów CIT przez spółki komandytowe do 1 maja 2021 r. (decyzje w tym zakresie podejmować będzie spółka). Zmieniono także definicję spółki nieruchomościowej oraz doprecyzowano obowiązki takiej spółki jako płatnika w przypadku sprzedaży jej udziałów. Obie ustawy nowelizujące zostały przekazane do Senatu.

Pakiet Slim VAT przyjęty przez Radę Ministrów

28 października 2020 r. Rada Ministrów przyjęła rządowy projekt zmian ustawy o VAT oraz ustawy Prawo bankowe, wprowadzający tzw. pakiet Slim VAT. Ustawa została skierowana do Sejmu. Projekt ustawy przewiduje m.in.: likwidację obowiązku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktury korygującej, wydłużenie z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania prawa do zastosowania stawki VAT 0 proc. przez eksporterów, a także możliwość wyboru zasad przeliczania walut obcych na PLN dla potrzeb VAT i podatku dochodowego według tych samych kursów. Wprowadzony ma zostać również elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych (TAX FREE). Planowany termin wejścia ustawy w życie to 1 stycznia 2021 r. 

Publikacja projektu pakietu VAT e-commerce

29 października 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa stanowić ma implementację do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce, których celem jest uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Główne rozwiązania zawarte w projekcie obejmują m.in. zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość  i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich, rozszerzenie i modyfikację procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (funkcjonującej do końca 2020 r. jako mały punkt kompleksowej obsługi, tzw. Mini One Stop Shop), a także wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w tzw. procedurze Import One Stop Shop wprowadzanej ustawą. Nowe przepisy mają również na celu implementację usunięcia w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach  o wartości nieprzekraczającej 22 euro. Planowany termin wejście ustawy w życie to 1 lipca 2021  r.

Prace nad branżową Tarczą Antykryzysową

27 października 2020 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. branżowej Tarczy Antykryzysowej). Nowe rozwiązania przewidują m.in. zwolnienie ze składek ZUS oraz świadczenie postojowe dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji. Głównymi kryteriami otrzymania wsparcia będą spadek obrotów oraz posiadanie odpowiedniego głównego kodu PKD. Projekt ustawy został skierowany do sejmowej Komisji Polityki Społecznej.

Zmiany w systemie EMCS PL2

28 października 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje szereg zmian w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL 2, wykorzystywanym do przemieszczania wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), w obrocie krajowym jak również wewnątrzwspólnotowym pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz przemieszczania ww. wyrobów na terytorium Wspólnoty Europejskiej w ramach eksportu i importu, w tym m.in. uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD z użyciem systemu EMCS PL2. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 lutego 2021 r.

0% VAT dla darowizn laptopów i tabletów dla placówek oświatowych

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, zgodnie z którym możliwe będzie ponowne wprowadzenie możliwości czasowego stosowania obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT w stosunku do darowizn laptopów i tabletów na rzecz placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych, a także operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz organów prowadzących szkoły i placówki w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym. Obniżona stawka VAT będzie mogła być stosowana do darowizn dokonanych w okresie od 1 września 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ulga B+R bez wpływu na daninę solidarnościową

23 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygnatura 0115-KDIT3.4011.516.2020.1.KR), zgodnie z którą odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych dla celów ulgi na badania i rozwój nie obniża podstawy obliczenia daniny solidarnościowej. Koszty te nie zostały bowiem wymienione w artykule 30h ustęp 2 ustawy o PIT, który stanowi katalog zamknięty kosztów pomniejszających podstawę obliczenia daniny solidarnościowej.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 19.10 - 26.10.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Projekt ustawy wprowadzającej możliwość dokonywania przez urzędników skarbowych tzw. nabycia kontrolowanego
 • Koszty uwzględnione w kalkulacji dochodu SSE a kalkulacja ulgi B+R
 • Możliwość umówienia wizyty w urzędzie skarbowym przez internet
 • Opodatkowanie VAT roamingu
 • Zawieszenie najmu a VAT
transkrypcja

Projekt ustawy wprowadzającej możliwość dokonywania przez urzędników skarbowych tzw. nabycia kontrolowanego
Rząd pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej szereg zmian w przepisach dotyczących podatkowych procedur kontrolnych. Jedną z planowanych nowości jest wprowadzenie przepisów umożliwiających urzędnikom skarbowym dokonywanie tzw. nabycia kontrolowanego, czyli dokonywania przez urzędników zakupów mających na celu sprawdzenie, czy dany przedsiębiorca sprzedaje towary i usługi z zachowaniem przepisów o kasach rejestrujących i paragonach fiskalnych. Jeżeli planowana nowelizacja wejdzie w życie, urzędnik udający zwykłego klienta (tzw. tajemniczy klient) będzie mógł dokonać zakupu towaru lub usługi, a następnie, jeśli sprzedawca nie wyda paragonu, wówczas będzie mógł się ujawnić i wszcząć odpowiednią procedurę zmierzającą do ukarania przedsiębiorcy.

Koszty uwzględnione w kalkulacji dochodu SSE a kalkulacja ulgi B+R
W wyroku z dnia 22 października 2020 r., sygnatura akt I SA/Wr 325/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, że skoro zwolnieniami z CIT dotyczącymi dochodów uzyskanych z działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz z działalności określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, objęte są wyłącznie dochody uzyskane z tego rodzaju działalności, to przy obliczaniu kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej mogą być brane pod uwagę wyłącznie koszty związane z uzyskaniem przychodów z działalności prowadzonej w strefie lub w oparciu o decyzję o wsparciu. Kwestia rzeczywistej wysokości przysługującego zwolnienia z uwagi na limit pomocy publicznej nie ma znaczenia, albowiem dotyczy już dochodu, który został odliczony i skalkulowany zgodnie z przepisami dotyczącymi powyższych zwolnień. Potwierdza to również zdaniem Sądu konstrukcja przepisów regulujących te zwolnienia, w których wskazano jaki dochód podlega zwolnieniu, a dopiero w dalszej kolejności wskazano na ograniczenie wartościowe tego dochodu.

Możliwość umówienia wizyty w urzędzie skarbowym przez internet
Latem w województwach podlaskim i wielkopolskim a 26 października również w województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim i warmińsko-mazurskim, wprowadzono możliwość umówienia wizyty w urzędzie skarbowym elektronicznie. Za pomocą formularza online podatnicy mogą umówić wizytę na terminy od 9 listopada włącznie. Możliwość wcześniejszego umówienia wizyty w urzędzie ma zwiększyć bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw. Docelowo usługa obejmie urzędy skarbowe również w pozostałych województwach i będą mogli z niej korzystać klienci Krajowej Administracji Skarbowej w całej Polsce.

Opodatkowanie VAT roamingu
22 października 2020 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił opinię w sprawie o sygnaturze C 593/19 dotyczącej zasad opodatkowania VAT usług roamingu, w której uznał, że usługi roamingu świadczone przez operatora sieci komórkowej z siedzibą w państwie trzecim na rzecz użytkowników mających stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w tym państwie trzecim, ale przebywających tymczasowo na terytorium państwa członkowskiego, powinny być uważane za stanowiące przedmiot „faktycznego użytkowania” na terytorium tego państwa członkowskiego. Jeżeli wyrok Trybunału będzie zgodny z opinią Rzecznika, to państwa Unii Europejskiej będą mogły pobierać VAT od usług telekomunikacyjnych świadczonych na ich terytorium na rzecz konsumentów z krajów trzecich, pod warunkiem że wdrożą do swojego prawa odpowiednie przepisy.

Zawieszenie najmu a VAT
W interpretacji indywidualnej z 13 października 2020 r. (sygnatura 0111-KDIB3-1.4012.549.2020.1.ASY) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w przypadku zawieszenia umowy najmu nie dochodzi do świadczenia, a w konsekwencji nie powstaje obowiązek w podatku VAT ani obowiązek wystawienia faktury. Przedmiotowa interpretacja może mieć znaczenie dla podatników, którzy zawiesili umowy najmu w związku z pandemią COVID-19.