Logo KPMG Logo Podcasty
Temida
Podatki
Finanse

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii

Najnowsze Podcasty

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 22.06 - 29.06.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Wypłaty na rzecz nierezydenta nieprzekraczające 2 mln zł rocznie nie wymagają dodatkowej weryfikacji
 • Przedłużenie terminów na raportowanie schematów podatkowych
 • Nowe zasady WHT odroczone do 31 grudnia 2020 r.
 • Kwestia zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy VAT do usług prawnych świadczonych na rzecz funduszy inwestycyjnych
 • Skutki podatkowe w PIT dokonania warunkowej umowy cesji wierzytelności
transkrypcja

Wypłaty na rzecz nierezydenta nieprzekraczające 2 mln zł rocznie nie wymagają dodatkowej weryfikacji
W wyroku z dnia 23 czerwca 2020 r. (sygnatura akt III SA/Wa 2400/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że kwestia weryfikacji podatnika pod kątem spełniania warunków do skorzystania z preferencji w zryczałtowanym podatku dochodowym, została uregulowana w art. 26 ust. 7a ustawy o CIT, który dotyczy tylko i wyłącznie wypłat przekraczających kwotę 2 000 000 zł na rzecz nierezydenta w danym roku podatkowym. W konsekwencji, w przypadku gdy wypłaty na rzecz jednego nierezydenta nie przekraczają tej kwoty, to płatnik posiadający certyfikat rezydencji podatnika, przy potrącaniu w Polsce podatku u źródła nie musi weryfikować statusu odbiorcy należności, w szczególności czy zagraniczna firma jest rzeczywistym odbiorcą należności oraz czy prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w państwie rezydencji.

Przedłużenie terminów na raportowanie schematów podatkowych
26 czerwca 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami. W projektowanym rozporządzeniu Minister przedłuża m.in. termin przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym transgranicznym do 31 stycznia 2021 r. w przypadku promotora, do 14 lutego 2021 r. w przypadku korzystającego a do 28 lutego 2021 r. w przypadku wspomagającego. Do 30 kwietnia 2021 r. zostaną również wydłużone terminy na złożenie informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) oraz na złożenie informacji o schematach standaryzowanych (MDR-4). Ponadto do 31 lipca 2020 r. przedłużeniu ma ulec termin przekazania do Szefa KAS informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r. i informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku przekazania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r. (tzw. FATCA). Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Na ten moment termin ogłoszenia nie jest znany.

Nowe zasady WHT odroczone do 31 grudnia 2020 r.
25 czerwca 2020 r. weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące terminu stosowania nowych przepisów dotyczących pobierania podatku u źródła. W przypadku płatników CIT wejście w życie nowego mechanizmu poboru WHT, planowane początkowo na 1 stycznia 2019 r., zostało kolejny raz odroczone, tym razem do 31 grudnia 2020 r. W przypadku płatników PIT nowe przepisy dotyczące mechanizmu poboru podatku u źródła obowiązywały przez pół roku, jednak teraz ich stosowanie zostało zawieszone w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Przedłużenie terminów zgodnie z uzasadnieniami rozporządzeń podyktowane jest przedłużającym się stanem pandemii COVID-19. Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi trybu pobierania podatku u źródła, których stosowanie zostało odroczone, polski płatnik wypłacający odsetki, dywidendy, należności licencyjne bądź wynagrodzenie za niektóre usługi niematerialne na rzecz zagranicznych podatników w kwocie przekraczającej 2 mln zł rocznie, co do zasady zobowiązany będzie w pierwszej kolejności pobrać podatek u źródła, a dopiero potem zagraniczny podatnik (lub sam płatnik, jeżeli poniósł ciężar ekonomiczny podatku) będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku.

Kwestia zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy VAT do usług prawnych świadczonych na rzecz funduszy inwestycyjnych
25 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie wydał wyrok dotyczący zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez spółkę usług na rzecz funduszy inwestycyjnych (sygn. III SA/Wa 2031/19). W sprawie będącej przedmiotem wyroku spółka świadczyła usługi prawne na rzecz m.in. funduszy inwestycyjnych. Usługi te dotyczyły spraw (w tym inwestycji) spółek prawa handlowego, w które fundusze są zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo w ramach szeroko rozumianego lokowania środków pieniężnych uczestników. Usługi te miały na celu kontrolę prawidłowości działań spółek portfelowych funduszy w celu zapewnienia funduszom skutecznego zarządzania (ochrony i maksymalizacji zysku) środkami pieniężnymi uczestników zainwestowanymi pośrednio w spółki portfelowe funduszy. Usługi dotyczyły ściśle działalności funduszy i były świadczone przez spółkę na podstawie stosownych umów zawieranych z funduszami, reprezentowanymi przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Zdaniem WSA usługi prawne wykonywane przez spółkę nie mogą być uznane za usługi zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, gdyż spółka nie zarządza portfelami inwestycyjnymi, jak również ryzykiem, co jest kluczowe do zdefiniowania czynności zarządzania. W konsekwencji usługi te nie podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy VAT Czynności wykonywane przez spółkę nie zawierają elementu zarządzania portfelami inwestycyjnymi oraz zarządzania ryzykiem, usługi te mają charakter jedynie administracyjny, doradczy, konsultacyjny, koordynujący, reprezentujący.

Skutki podatkowe w PIT dokonania warunkowej umowy cesji wierzytelności
23 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie wydał wyrok dotyczący skutków podatkowych w PIT dokonania warunkowej umowy cesji wierzytelności (sygn. III SA/Wa 2084/19). W sprawie będącej przedmiotem wyroku podatnik zawarł warunkową cesję wierzytelności uzależnioną od oddania przez cedenta głosu za przyjęciem propozycji układowych przedstawionych przez trzecią spółkę. Z tego powodu płatność z tytułu przedmiotowej umowy została podzielona na dwie części: 750 tys. zł w dniu podpisania umowy, pozostała kwota w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym trzeciej spółki, wobec której podatnik nabył prędzej prawo dochodzenia wierzytelności. W przypadku niedotrzymania warunków umowy cedent i cesjonariusz zobowiązali się zwrócić sobie wszystko co wzajemnie świadczyli w związku z warunkową umową cesji wierzytelności, a własność wierzytelności pozostawała nadal po stronie cedenta. W tak przedstawionym stanie faktycznym podatnik powziął wątpliwość, czy kwota otrzymana przed spełnieniem warunku stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w dniu otrzymania przelewu na rachunek bankowy czy w dniu zrealizowania warunku zawieszającego. W ocenie sądu, podatnik uzyskał przychód już w momencie otrzymania przelewu, a fakt, że w sytuacji niewystąpienia warunku zawieszającego (głosowanie za przyjęciem propozycji układowych) podatnik będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty, pozostaje bez znaczenia.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 15.06 - 22.06.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Kolejne zmiany w podatkach w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0
 • Nowe zasady dotyczące pracowników oddelegowanych
 • JPK-V7: pytania i odpowiedzi
 • Sposób rozpoznawania różnic kursowych w przypadku wynagrodzenia określonego w walucie obcej
 • Pakiet zmian podatkowych podpisany przez Prezydenta
transkrypcja

Kolejne zmiany w podatkach w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0
W dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 czyli tzw. Tarczę 4.0. Ustawa reguluje przede wszystkim zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, a także uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dla firm chcących odbudować równowagę. Ustawa zawiera jednak również szereg zmian przepisów podatkowych w tym m.in. możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizn w formie laptopów i tabletów przekazanych wybranym podmiotom od 1 stycznia do 30 września 2020 r., czy też zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Aktualnie ustawa czeka na podpis Prezydenta. Co do zasady, nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Nowe zasady dotyczące pracowników oddelegowanych
W dniu 15 czerwca 2020 r. na stronach Sejmu opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw mający na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe przepisy przewidują m.in., że pracownik delegowany będzie otrzymywać wynagrodzenie na takich samych zasadach jak obywatel kraju na analogicznym stanowisku. Ponadto ustawa wprowadza zupełnie nowe zasady dotyczące okresu oddelegowania pracowników. Co do zasady będzie on wynosił 12 miesięcy. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami maksymalny okres delegowania może ulec, na podstawie umotywowanego powiadomienia przedsiębiorstwa delegującego, wydłużeniu do 18 miesięcy. Po tym okresie oddelegowanie nadal będzie możliwe, jednak konieczne będzie zastosowanie, co do zasady, wszelkich warunków zatrudnienia przewidzianych w przepisach państwa przyjmującego, które docelowo zrównają pracowników oddelegowanych ze statusem pracowników krajowych. Nowe regulacje mają wejść w życie już 30 lipca 2020 r.

JPK-V7: pytania i odpowiedzi
W dniu 18 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Ministerstwo Finansów zaktualizowało odpowiedzi na wzbudzające wątpliwości pytania dotyczące JPK-VAT7. Poruszane zagadnienia dotyczą m.in. kwestii mechanizmu podzielonej płatności, oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU), faktur korygujących czy obowiązków związanych z JPK_VAT. MF wyjaśniło m.in. że oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności niezależnie od tego czy na danej fakturze znajduje się wskazana adnotacja i niezależnie czy obowiązek podzielonej płatności dotyczy wszystkich czy tylko części pozycji na tej fakturze. Wiele odpowiedzi dotyczy także kwestii oznaczania dokumentów, na przykład tego, jak należy ujmować w nowym JPK_VAT faktury korygujące towar/usługę nieobjętą oznaczeniami GTU, gdy faktura pierwotna zawierała towary/usługi, do których stosuje się oznaczenia GTU.

Sposób rozpoznawania różnic kursowych w przypadku wynagrodzenia określonego w walucie obcej
15 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie wydał wyrok dotyczący sposobu rozpoznawania różnic kursowych w przypadku wynagrodzenia określonego w walucie obcej (sygn. III SA/Wa 1564/19). WSA zauważył, że w analizowanej sprawie ewentualne różnice kursowe powstałe w związku z wypłaconym wynagrodzeniem powstaną pomiędzy wartością wynagrodzenia wynikającego z otrzymanej faktury (rachunku), bądź z innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), wyrażonego w walucie obcej przeliczonego na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, a wartością wynagrodzenia w dniu jego zapłaty, przeliczoną według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (w przypadku gdyby w ramach płatności doszło do przewalutowania środków) lub w przypadku, gdy zapłata nie wiąże się z przewalutowaniem, według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty. Zdaniem Sądu, nie można zgodzić się ze spółką, że w niniejszej sprawie kurs dla dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez wydawcę nie powinien być uwzględniany w jakikolwiek sposób w kalkulacji różnic kursowych.

Pakiet zmian podatkowych podpisany przez Prezydenta
W ubiegłym tygodniu Prezydent RP podpisał ustawę o zmianach w podatkach dochodowych, VAT oraz Ordynacji podatkowej. Pakiet zmian zakłada m.in. dostosowanie przepisów ustawy o CIT oraz ustawy o PIT do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r., modyfikację zasad zwiększania przychodów albo wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych i odpowiedzialności solidarnej w VAT w sytuacji dokonania przez podatnika płatności na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT oraz zmiany w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. ulga IP Box). Nowelizacja wprowadza także nową szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania oraz ograniczenie obowiązków płatników będących organami rentowymi, a także poszerza definicję legalną deklaracji. Ustawa wejdzie w życie co do zasady z dniem 1 lipca 2020 r.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 08.06 - 15.06.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej
 • Dopuszczalne połączenie transgraniczne
 • Nowy JPK od 1 października 2020 r.
 • Komisja Europejska notyfikowała ostatni element Tarczy Finansowej
 • Dostawy nieruchomości przez stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego a VAT
transkrypcja

Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej
W wyroku z dnia 22 maja 2020 r. (sygnatura akt III SA/Wa 445/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że przepisy o raportowaniu schematów podatkowych mogą być przedmiotem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. W ocenie sądu, przepisy te stanowią przepisy prawa podatkowego w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa. Mimo, że nie wpływają one bezpośrednio na powstanie obowiązku czy zobowiązania podatkowego to jednak należy zauważyć, że ich nie wypełnienie podlega sankcjom karno-skarbowym. Tym samym podatnik ma interes prawny w uzyskaniu w tym przedmiocie interpretacji indywidualnej. Tym bardziej, że brzmienie przepisów nie jest jednoznaczne i powoduje szereg wątpliwości interpretacyjnych.

Dopuszczalne połączenie transgraniczne
Szef KAS w opinii zabezpieczającej z dnia 30 kwietnia 2020 r. (sygn. DKP2.8011.20.2019) rozstrzygnął, że przejęcie spółki zagranicznej mającej siedzibę w innym kraju UE przez spółkę polską nie nosi znamion sztucznej optymalizacji. Opinia dotyczy sytuacji, w której polska spółka ma 100% udziałów w spółce zagranicznej i obie spółki należą do tej samej grupy kapitałowej. Celem tej operacji jest m.in. dostosowanie struktury korporacyjnej grupy kapitałowej do aktualnie funkcjonującej struktury operacyjnej, zapewnienie spójnego wizerunku grupy, uzyskanie oszczędności z połączenia spółek oraz sprostanie wyzwaniom związanym z przewidywanymi skutkami pandemii COVID-19. Poza tym po przejęciu spółka polska będzie mogła korzystać ze składników majątku należących obecnie do spółki zagranicznej w celu zabezpieczenia swoich kredytów.

Nowy JPK od 1 października 2020 r.
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Projekt zakłada przesunięcie terminu obligatoryjnego składania nowych JPK_VAT z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. Planowana zmiana uzasadniona jest faktem, że w czasie stanu epidemii podmioty gospodarcze mogą mieć problemy związane z realizacją nowych obowiązków związanych z wdrożeniem nowego pliku JPK_VAT. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Komisja Europejska notyfikowała ostatni element Tarczy Finansowej
11 czerwca 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła ostatnią część programu pomocy PFR o wartości 7,5 mld zł na dokapitalizowanie dużych przedsiębiorstw oraz niektórych większych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w związku z pandemia COVID-19.Wsparcie w ramach ostatniej części programu przyjmie formę instrumentów służących dokapitalizowaniu, w szczególności instrumentów kapitałowych (nabywanie akcji zwykłych i uprzywilejowanych w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych) oraz hybrydowych instrumentów kapitałowych (obligacje zamienne i pożyczki). KE uznała, że program zgłoszony przez Polskę jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. Program stanowi część Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorstw realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju, którego całkowity budżet wynosi około 25 mld zł.

Dostawy nieruchomości przez stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego a VAT
W wyroku z dnia 10 czerwca 2020 r. (sygnatura akt I SA/Sz 191/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, uznał, że sam fakt iż dana czynność podejmowana jest przez stowarzyszenie, które środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznacza na realizacje celów statutowych nie wpływa na kwalifikację czynności na gruncie podatku VAT. O tym czy dana czynność podlega opodatkowaniu decyduje fakt czy została ona ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu oraz czy podmiot w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem VAT. Skoro zatem w przedmiotowej sprawie oba warunki były spełnione to dostawa nieruchomości przez stowarzyszenie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 01.06 - 08.06.2020

Autor:

 • Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie zgodności polskiej ulgi na złe długi z dyrektywą VAT
 • Tarcza 4.0 uchwalona przez Sejm
 • Organy nie mogą automatycznie umarzać postępowania zażaleniowego dotyczącego zasadności zwrotu VAT
 • Nowe przepisy dotyczące kas wirtualnych
 • Zasady dotyczące przychodu pracownika z tytułu wykorzystywania do celów prywatnych samochodu służbowego będącego przedmiotem leasingu
transkrypcja

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie zgodności polskiej ulgi na złe długi z dyrektywą VAT
W opinii z 4 czerwca 2020 r. w sprawie E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S. przeciwko Ministrowi Finansów (sygn. C-335/19) Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że artykuł 90 Dyrektywy VAT nie zezwala na wyłączenie możliwości dokonania korekty VAT (zastosowania ulgi na złe długi) na tej wyłącznie podstawie, że w chwili sprzedaży lub w chwili dokonania korekty, dłużnik jest już w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji. W takiej sytuacji, podatnicy powinni mieć zatem prawo odzyskać VAT. Choć opinia Rzecznika nie jest wiążąca dla TSUE, to jednak wyroki wydawane przez Trybunał są najczęściej zbieżne z opiniami, można mieć zatem nadzieję na wyrok korzystny dla podatników.

Tarcza 4.0 uchwalona przez Sejm
4 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił tzw. Tarczę antykryzysową 4.0. Ustawa zawiera m.in. zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii COVID-19, przepisy mające zabezpieczyć polskie spółki przed wrogim przejęciem przez podmioty spoza UE i EOG, zmiany dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji, odroczenie terminu wdrożenia nowego JPK na 1 października 2020 r., przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych oraz szereg innych zmian.

Organy nie mogą automatycznie umarzać postępowania zażaleniowego dotyczącego zasadności zwrotu VAT
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 7 maja 2020 r. (sygn. I SA/Łd 831/19) przypomniał, że organy podatkowe nie mogą unikać sądowej oceny swoich działań w kwestii przedłużenia terminu zwrotu VAT. Umarzanie postępowania zażaleniowego przez organ odwoławczy za każdym razem, gdy organ dokona zwrotu VAT, oznaczałoby przyznanie organom podatkowym możliwości działania poza rzeczywistą kontrolą sądową. Dopóki kwestia zasadności zwrotu VAT nie zostanie prawomocnie przesądzona przez sądy administracyjne podatnik ma prawo oczekiwać, że prawidłowość działania organów podatkowych zostanie również przez ten sąd oceniona.

Nowe przepisy dotyczące kas wirtualnych
1 czerwca br. w życie weszły nowe rozporządzenia Ministra Finansów, w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, a także Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób. Przedmiotowe rozporządzenia uregulowały zasady korzystania z kas wirtualnych. Zgodnie z nowymi przepisami, używanie kas wirtualnych nie jest obowiązkowe. Mogą z nich korzystać przedsiębiorcy działający w branżach korzystających z kas rejestrujących – branży transportowej, oraz tych branżach, które wcześniej były objęte obowiązkiem posiadania kas on-line (m. in. gastronomia i hotelarstwo). Natomiast certyfikaty potwierdzające zgodność działania kasy z wymogami wydawane będą przez Główny Urząd Miar.

Zasady dotyczące przychodu pracownika z tytułu wykorzystywania do celów prywatnych samochodu służbowego będącego przedmiotem leasingu
W interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2020 r. (sygnatura 0115-KDIT2.4011.258.2020.1.MM) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że w przypadku wykorzystywania do celów prywatnych samochodu służbowego będącego przedmiotem leasingu po stronie pracownika powstaje przychód w wysokości 250 zł lub 400 zł miesięcznie w zależności od pojemności silnika. Jednocześnie Organ wyjaśnił, że decydujące znaczenie dla powstania po stronie pracownika przychodu, ma fakt czy dany wydatek zostałby przez pracodawcę poniesiony gdyby auto nie było wykorzystywane na cele prywatne pracownika. Z tej perspektywy przychodu pracownika nie stanowi opłata leasingowa, którą pracodawca i tak musiałby ponieść. Natomiast przychodem będzie koszt paliwa poniesiony przez pracodawcę. Dyrektor KIS potwierdził również, że pracownik uzyskuje przychód dopiero z chwilą otrzymania samochodu do dyspozycji z możliwością jego wykorzystania do celów prywatnych, a nie już w dacie podpisania umowy o korzystanie z samochodu służbowego.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 25.05 - 01.06.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Podmiotem zobowiązanym do pobrania WHT jest faktyczny dysponent wypłacanych środków
 • Świadczenie postojowe nie jest uwzględniane w ewidencji podatkowej
 • Termin na wdrożenie JPK_VAT zostanie przedłużony do 1 października 2020 r.
 • IFT-2R co do zasady należy złożyć do końca maja
 • Podatkowe znaczenie obniżki stóp procentowych
transkrypcja

Podmiotem zobowiązanym do pobrania WHT jest faktyczny dysponent wypłacanych środków
W wyroku z dnia 18 grudnia 2019 r. (sygnatura akt I SA/Bd 653/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał, że decydujące o statusie płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego jest bycie faktycznym dysponentem środków wypłacanych z tytułu świadczeń podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. W konsekwencji, gdy polskie przedsiębiorstwo nabywa usługi reklamowe od zagranicznego podmiotu poprzez pośrednika, ale wynagrodzenie przelewane jest bezpośrednio na konto zagranicznego podatnika a rola pośrednika sprowadza się tylko do nadzorowania kampanii reklamowej, to podmiotem zobowiązanym do pobrania zryczałtowanego podatku będzie polskie przedsiębiorstwo. Natomiast jeśli wynagrodzenie będzie przelewane zagranicznemu podatnikowi przez pośrednika to podmiotem zobowiązanym do pobrania zryczałtowanego podatku będzie ten pośrednik.

Świadczenie postojowe nie jest uwzględniane w ewidencji podatkowej
Świadczenie postojowe otrzymane przez przedsiębiorcę w związku z epidemią COVID-19 nie musi być ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Świadczenie to traktowane jest jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który powstaje w momencie jego otrzymania. Na mocy Tarczy antykryzysowej zostało ono zwolnione z podatku dochodowego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przychody związane z działalnością gospodarczą, ale zwolnione z podatku dochodowego nie są uwzględniane ani w pozycji 7 podatkowej księgi (wartość sprzedanych towarów i usług), ani w poz. 8 (pozostałe przychody), a co za tym idzie również w pozycji 9 (razem przychód). Mogą one zostać uwzględnione w poz. 18 księgi (Uwagi).

Termin na wdrożenie JPK_VAT zostanie przedłużony do 1 października 2020 r.
28 maja 2020 r. Ministerstwo Finansów w komunikacie prasowym poinformowało o przesunięciu wdrożenia nowego pliku JPK dla VAT (JPK_V7M i JPK_V7K) dla wszystkich podatników na 1 października 2020 r. Odpowiednie przepisy znalazły się w projekcie tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0., która ma zostać niebawem przyjęty przez Sejm (najprawdopodobniej na posiedzeniu 3 czerwca 2020 r.).

IFT-2R co do zasady należy złożyć do końca maja
29 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych. Zgodnie z rozporządzeniem termin na złożenie informacji IFT-2R został co do zasady przedłużony do końca siódmego (pierwotnie piątego) miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat podlegających raportowaniu.

Podatkowe znaczenie obniżki stóp procentowych
28 maja 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej ponownie obniżyła wysokość stóp procentowych NBP w tym m.in. stopę referencyjną do poziomu 0,10% w skali rocznej (wcześniej 0,50%). Zmiana ta powoduje, że maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej, zgodnie z art. 359 Kodeksu Cywilnego nie może przekroczyć w stosunku rocznym 7,2%. Może to mieć istotny wpływ na wysokość odsetek w przypadku pożyczek wewnątrzgrupowych. Dlatego rekomendowana jest ponowna weryfikacja oprocentowania takich pożyczek. Dodatkowo, zmiana ta wpływa na wysokość limitu hipotetycznych kosztów finansowania zewnętrznego (ang. notional interest deduction) czy wysokość obniżki kwoty zobowiązania podatkowego w przypadku zapłaty VAT w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 18.05 - 25.05.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Tarcza Antykryzysowa 4.0 skierowana do Sejmu
 • Nie można stosować przepisów o klauzuli GAAR do czynności dokonanych przed jej wprowadzeniem
 • Tarcza antykryzysowa nie zawiesza terminów wstecz
 • Danina solidarnościowa do 1 czerwca 2020 r.
 • Procedura odwoławcza ws. Tarczy Finansowej PFR
transkrypcja

Tarcza Antykryzysowa 4.0 skierowana do Sejmu
22 maja 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0). Głównym celem projektu jest kwestia określenia zasad stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r., przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii COVID-19. Projekt przewiduje również szereg innych zmian, w tym wprowadzenie przepisów zabezpieczających strategiczne polskie przedsiębiorstwa przed ich wrogim przejęciem przez inwestorów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, modyfikacje ulgi na złe długi czy zmiany dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji.

Nie można stosować przepisów o klauzuli GAAR do czynności dokonanych przed jej wprowadzeniem
W ostatnich dniach na stronach Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiło się uzasadnienie orzeczenia II FSK 1550/19 z dnia 4 marca 2020 r., w którym NSA orzekł, że posługiwanie się przez fiskusa argumentacją właściwą dla generalnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (klauzula GAAR), celem kwestionowania czynności dokonanych przed jej wprowadzeniem do porządku prawnego, jest niewłaściwe. W uzasadnieniu sąd wskazał wprost, że w okresie po 2004 r., a do czasu wprowadzenia ogólnej klauzuli przeciwko unikania opodatkowania, w systemie polskiego prawa podatkowego nie było unormowań pozwalających na pominięcie lub modyfikację skutków podatkowych działań podatników, noszących znamiona unikania opodatkowania. Sąd podniósł również, że wbrew opinii organów podatkowych takich możliwości nie dają ani ogólne przepisy o kosztach uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT), ani żadne inne przepisy obowiązujące przed wprowadzeniem klauzuli GAAR (15 lipca 2016 r.).

Tarcza antykryzysowa nie zawiesza terminów wstecz
12 maja 2020 r. WSA we Wrocławiu wydał jedno z pierwszych orzeczeń w temacie Tarczy antykryzysowej. Dotyczyło ono skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, która zdaniem organu wniesiona została po terminie. 30-dniowy termin upływał bowiem 30 marca 2020 r., natomiast skargę nadano na poczcie 31 marca br. Regulacja z art. 15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Tarcza antykryzysowa 1.0), przewidująca zawieszenie terminów procesowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, weszła w życie dopiero 31 marca, wiec przepis ten nie zawiesił biegu terminu do wniesienia przedmiotowej skargi. WSA w postanowieniu o sygn. akt II SA/Wr 225/20 podzielił stanowisko wojewody i odrzucił skargę. Chociaż stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał w Polsce od 14 marca br., to przepis związany z zawieszeniem terminów procesowych wszedł w życie dopiero 31 marca, a ustawodawca nie nadał regulacji przejściowych nadających normie z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy charakteru retroaktywnego. Przepis ten w żadnym wypadku nie rodzi więc skutków w postaci ustawowego przywrócenia terminów, które upłynęły przed jego wejściem w życie.

Danina solidarnościowa do 1 czerwca 2020 r.
Tarcza antykryzysowa 3.0. przedłużyła termin uiszczenia daniny solidarnościowej do 1 czerwca 2020 r. Co do zasady, podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji DSF-1 oraz do odprowadzania daniny solidarnościowej w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jednak zgodnie art. 15zzj Tarczy antykryzysowej 3.0. złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej oraz wpłacenie tej daniny nie później niż do 1 czerwca 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 kodeksu karnego skarbowego (tzw. czynny żal). Tarcza 3.0 przewiduje również możliwość wydania przez ministra finansów rozporządzenia o zaniechaniu w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej. 14 maja Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, które przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych osobie fizycznej w okresie od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.

Procedura odwoławcza ws. Tarczy Finansowej PFR
Ruszyła procedura odwoławcza ws. Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla firm, które otrzymały subwencję w kwocie niższej niż wnioskowana. Odwołanie może dotyczyć również korekty liczby pracowników i tym samym wnioskowanej kwoty, nie można jednak zmienić miesiąca spadku obrotów lub sposobu porównania spadku obrotów. Przedsiębiorca może złożyć maksymalnie dwa odwołania w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od podpisania umowy. Odwołanie można złożyć poprzez system bankowości elektronicznej. Odwołać nie można się w przypadku odmowy wypłaty subwencji. Firma w takiej sytuacji może jednak składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu programu Tarcza Finansowa PFR. Wcześniej powinna jednak wyjaśnić wszelkie okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku. Tarcza Finansowa to program Polskiego Funduszu Rozwoju mający na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Z programu skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do miesiąca poprzedniego, bądź analogicznego miesiąca roku ubiegłego.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 11.05 - 18.05.2020

Autor:

 • Więcej czasu na wymianę kas fiskalnych
 • Termin na złożenie informacji IFT-1 nie został przedłużony
 • Możliwe odroczenie JPK_V7 i nowej matrycy
 • Odwieszenie terminów procesowych
 • Możliwe wydłużenie ważności certyfikatów rezydencji
transkrypcja

Więcej czasu na wymianę kas fiskalnych
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 11 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Przedmiotowe rozporządzenie przewiduje wydłużenie terminów wymiany kas fiskalnych na kasy on-line. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, terminy te zostaną przesunięte w przypadku Grupy I (m.in. podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem czy sprzedażą węgla) na 31 grudnia 2020 r., natomiast w przypadku Grupy II (m.in. podatnicy świadczący usługi kosmetyczne) na 30 czerwca 2021 r. Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Termin na złożenie informacji IFT-1 nie został przedłużony
Rozporządzeniem z 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych Minister Finansów przedłużył termin na złożenie informacji dotyczącej podatku u źródła od należności wypłacanych zagranicznym osobom prawnym (IFT-2). Niemniej podatek u źródła jest pobierany również w przypadku wypłaty niektórych należności zagranicznym osobom fizycznym (IFT-1). W tym przypadku termin upłynął z końcem stycznia (dla informacji składanych pisemnie) lub z końcem lutego (dla informacji składanych elektronicznie). Minister Finansów nie mógł zatem wydłużyć terminu na złożenie informacji IFT-1, ponieważ termin ten upłynął jeszcze przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii.

Możliwe odroczenie JPK_V7 i nowej matrycy
Choć wejście w życie przepisów o nowym JPK_V7 i matrycy stawek VAT zostało już odroczone (aktualnie do 1 lipca br.) to z uwagi na przedłużający się stan epidemii Ministerstwo Finansów rozważa możliwość kolejnego przesunięcia ich wejścia w życie. Ewentualne odroczenie jest oczekiwane przez przedsiębiorców, którzy mają nie tylko problemy ekonomiczne, ale również szereg wątpliwości dotyczących nowych przepisów (np. w kwestii faktur korygujących w modelu podzielonej płatności) podczas gdy kontakt z urzędami skarbowymi jest utrudniony, a ewentualne błędy mogą być kosztowne (za każdy błąd w strukturze pliku JPK przedsiębiorcy grozi 500 zł kary). Na razie nie jest znany proponowany termin wejścia w życie powyższych zmian. Jednak przedsiębiorcy oczekują odroczenia ich wejścia w życie co najmniej do 1 stycznia 2021 r.

Odwieszenie terminów procesowych
Zgodnie z tzw. Tarczą Antykryzysową 1.0 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych został zawieszony bieg terminów procesowych i sądowych, zaś rozpoczęcie biegu nowych terminów w tych postępowaniach zostało wstrzymane (z pewnymi wyjątkami). Powyższe przepisy zostały jednak uchylone w tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0. W efekcie, 7 dni po jej wejściu w życie terminy procesowe i sądowe zostaną odwieszone. Co więcej, tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca również możliwość przeprowadzania rozpraw przez sądy administracyjne, przy czym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z tych stanów mają one być przeprowadzane w formie transmisji video (z możliwością organizacji zwykłej rozprawy pod pewnymi warunkami).

Możliwe wydłużenie ważności certyfikatów rezydencji
Ministerstwo Finansów przewiduje możliwość złagodzenia wymogów dotyczących podatku u źródła. Skorzystanie ze zwolnienia albo niższej stawki podatku u źródła jest możliwe tylko przy przedstawieniu zagranicznego certyfikatu rezydencji czy innych wymaganych dokumentów. Ze względu na obecną sytuację na świecie spowodowaną pandemią mogą jednak wystąpić trudności z uzyskaniem certyfikatów rezydencji od zagranicznych organów podatkowych, a także dostarczeniem ich do Polski przez zagranicznych kontrahentów. W Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianami legislacyjnymi, które w najszerszym możliwym zakresie złagodzą powyższe trudności. Zdaniem ekspertów odpowiednim rozwiązaniem byłoby uznawanie elektronicznych certyfikatów rezydencji, opublikowanych na stronach kontrahentów i nie różniących się niczym od dokumentów wystawianych prze urząd. Aktualnie posługiwanie się kopiami lub skanami certyfikatów jest możliwe jedynie dla przedsiębiorców, których roczna kwota wypłat na rzecz tego samego podmiotu nie przekracza 10 tys. zł. Fiskus mógłby także uznawać ważność certyfikatów rezydencji wydanych w poprzednich latach. Obecnie certyfikaty bez określonej daty ważności obowiązują tylko przez 12 miesięcy od dnia ich wydania.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 04.05 - 11.05.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Ministerstwo Finansów opublikowało projekt pytań i odpowiedzi dotyczących informacji TPR za 2019 r.
 • Poselski projekt w zakresie rozwiązań dla pracowników w okresie pandemii
 • Nowy program wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu
 • Dłuższy termin do wydania interpretacji indywidualnej w związku z koronawirusem
 • Nowe wzory VAT-10 i VAT-11
transkrypcja

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt pytań i odpowiedzi dotyczących informacji TPR za 2019 r.
6 maja 2020 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano projekt dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”. W dokumencie wskazano m.in., że w informacjach TPR za 2019 r. należy wykazać wszystkie transakcje kontrolowane objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych również te, które zawarte zostały w latach poprzednich, ale w 2019 r. były kontynuowane. Dokument wyjaśnia także, że w przypadku dokonania korekty cen transferowych po złożeniu informacji TPR należy złożyć korektę tej informacji oraz, że informacja TPR może być podpisana przez pełnomocnika. Projekt podlega teraz konsultacjom publicznym, w ramach których Ministerstwo Finansów czeka na uwagi do 22 maja 2020 r.

Poselski projekt w zakresie rozwiązań dla pracowników w okresie pandemii
Posłowie klubu parlamentarnego Lewicy skierowali do Sejmu projekt ustawy – Pakiet pracowniczy. Projekt zawiera szereg rozwiązań mających zwiększyć ochronę pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych przed negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego związanego z pandemią koronawirusa. Przykładowo zaproponowano m.in. rozszerzenie podstawowych praw pracowniczych, wynikających z umowy o pracę, również na umowy zlecenia oraz umowy o dzieło czy też zwiększenie z 80 do 100 proc. wynagrodzenia, na jakie może liczyć pracownik w czasie choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Projekt trafił do Sejmu 8 maja 2020 r. Nowe przepisy miałyby wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Nowy program wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uruchomiła dla branży transportowej oraz sektora MŚP nowy instrument wsparcia o wartości 1,7 mld zł. Do sektora transportowego skierowany jest m.in. leasing operacyjny z karencją w spłacie, przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w spółkach komercyjnych i towarzystwach leasingowych. Natomiast firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o pożyczki obrotowe na finansowanie wypłaty wynagrodzeń oraz pożyczki na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Zainteresowani nowymi instrumentami wsparcia przedsiębiorcy mogą składać przez Internet wnioski o pomoc od 6 maja 2020 r. Co istotne cały proces, w tym podpisanie umowy, ma być przeprowadzany zdalnie.

Dłuższy termin do wydania interpretacji indywidualnej w związku z koronawirusem
W związku z pandemią koronawirusa termin na wydanie interpretacji indywidualnej został wydłużony z 3 do 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez organ podatkowy, a dodatkowo może on zostać przedłużony do 9 miesięcy. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów dłuższe terminy dotyczą wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia 31 marca 2020 r. oraz złożonych od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Nowe wzory VAT-10 i VAT-11
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie ws. wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu. Formularze VAT-10 i VAT-11 dostosowano do zniesienia obowiązku odrębnego składania deklaracji miesięcznych i kwartalnych oraz ewidencji. Rozporządzenie zacznie obowiązywać z początkiem lipca br. Nowe rozporządzenie jest związane ze zmianami ustawowymi, które wprowadzono ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, a także niektórych innych ustaw oraz zmienioną ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 02.03 - 09.03.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • PIT: Ulga prorodzinna w rozliczeniu za 2019 rok
 • VAT: Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w świetle art. 28b ust. 2 Ustawy o VAT
 • B+R: Definicja działalności badawczo-rozwojowej a etap rozwoju produkcji spółki w kontekście art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT
 • CIT: Pośrednictwo handlowe nie podlega limitowi kosztów usług niematerialnych
 • Pozostałe zagadnienia: Opodatkowanie PIT zwrotu kosztów zakwaterowania oddelegowanemu pracownikowi
transkrypcja

PIT: Ulga prorodzinna w rozliczeniu za 2019 rok
Najpopularniejszą ulgą, z której mogą skorzystać podatnicy w rozliczeniu za 2019 rok w zakresie PIT, jest niewątpliwie ulga prorodzinna. Skorzystać z niej mogą co do zasady ci podatnicy, którzy choć przez część roku podatkowego wykonywali władzę rodzicielską nad dzieckiem, przy czym z ulgi mogą skorzystać również opiekunowie prawni czy osoby, które pełnią funkcję rodziny zastępczej. Wysokość ulgi oraz możliwość skorzystania z niej zależy od wysokości dochodów podatnika oraz od liczby posiadanych dzieci. W przypadku jednego dziecka zastosowanie ulgi jest możliwe, jeżeli dochód rodziców nie przekracza 112 000 zł. Wówczas ulga wyniesie 1112,04 zł.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2020 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.

VAT: Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w świetle art. 28b ust. 2 Ustawy o VAT
W dniu 5 marca 2020 r. WSA w Szczecinie w wyroku sygn. I SA/Sz 915/19 potwierdził, iż w przedmiotowej sprawie spełniono kryteria posiadania minimalnego rozmiaru działalności charakteryzującej się określonym poziomem stałości, w której ma miejsce obecność zasobów ludzkich i technicznych koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej podatnika. Sąd wskazał, że wykorzystanie posiadanej w Polsce infrastruktury technicznej oraz personelu do wykonywania prowadzonej działalności gospodarczej w sposób zorganizowany oraz ciągły kwalifikuje aktywność spółki niemieckiej na terytorium kraju jako stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rozumieniu przepisów art. 28b ust. 2 Ustawy o VAT. W konsekwencji, miejscem świadczenia usług składu na rzecz spółki niemieckiej przez spółkę polską jest terytorium Polski jako miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu niemieckiego.

B+R: Definicja działalności badawczo-rozwojowej a etap rozwoju produkcji spółki w kontekście art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT
W wyroku sygn. I SA/Po 51/20 WSA w Poznaniu uznał, iż prace prowadzone w parku technologicznym również w fazie IV projektu (opracowanie nowych oraz rozwój istniejących procesów produkcyjnych spółki: rozwój produktu, adaptacja rozwiązania w procesie produkcyjnym – próbna produkcja rosnącego wolumenu, dokonywanie niezbędnych korekt w procesie lub w konstrukcji) spełniają wszystkie cechy, które są wymienione w art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT. Sąd w uzasadnieniu wskazał, iż działalność spółki nakierowana jest na opracowanie nowych produktów i procesów na podstawie poszukiwań i badań, a także wprowadzanie innowacyjnych i istotnych ulepszeń do obecnych produktów i stosowanych procesów technologicznych. WSA zaznaczył, iż Spółka w działalności wykorzystuje zarówno dostępną aktualnie wiedzę oraz umiejętności z dziedziny technologii, nauki i działalności gospodarczej, jak i podejmuje badania w celu pozyskania nowej wiedzy oraz umiejętności.

CIT: Pośrednictwo handlowe nie podlega limitowi kosztów usług niematerialnych
W wyroku z dnia 5 marca 2020 r. (sygnatura akt III SA/Wa 1860/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął sprawę dotyczącą kwalifikacji kosztów usług pośrednictwa jako podlegających ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o CIT. W ocenie sądu w przypadku, gdy Spółka nabywa towar pozyskany przez inną spółkę z grupy, nie mamy tak naprawdę do czynienia z usługą, tylko z nabyciem towaru. W konsekwencji koszty nabycia takiego towaru nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei w przypadku, gdy rolą pośrednika jest stałe pośredniczenie w zawieraniu umów między dwoma podmiotami, sąd zauważył, że usługi takie nie zostały wprost wymienione w art. 15e ustawy o CIT i nie są podobne do usług doradztwa, zarządzania czy kontroli.

Pozostałe zagadnienia: Opodatkowanie PIT zwrotu kosztów zakwaterowania oddelegowanemu pracownikowi
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 6 marca 2020 r. (sygn. akt. II FSK 800/18) wydatki ponoszone przez pracodawcę na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wyłączeniem podróży służbowej, będą stanowić dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy PIT, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 32 tej ustawy. To kolejny wyrok potwierdzający dotychczasową linię orzeczniczą sądu kasacyjnego. Tak samo orzekł również ostatnio Sąd Najwyższy w wyroku z 22 stycznia 2020 r. (sygn. akt I UK 346/18).

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 24.02 - 02.03.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • PIT: Odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
 • Ochrona interesów podatnika: Wadliwie podany termin w postanowieniu dotyczącym przedłużenia terminu zwrotu VAT wyklucza możliwość jego uzupełnienia
 • CIT: Wydatki na usługi consultingowe dotyczące zakupu udziałów (akcji) nie stanowią kosztów związanych z ogólną działalnością operacyjną
 • Akcyza: Akcyza na paliwa w dół
 • VAT: Zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu
transkrypcja

PIT: Odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Jednym z odliczeń, jakie podatnik może ująć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, jest odliczenie kwot wpłacanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Skorzystanie z ulgi możliwe jest zarówno w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, jak i według podatku liniowego lub stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeniu podlegają tylko te kwoty, które zostały opłacone w roku podatkowym, za które składane jest zeznanie podatkowe. Podatnik powinien ująć kwotę odliczenia na bazie dowodów wpłat na rzecz IKZE.

Ochrona interesów podatnika: Wadliwie podany termin w postanowieniu dotyczącym przedłużenia terminu zwrotu VAT wyklucza możliwość jego uzupełnienia

NSA w dniu 27 lutego 2020 r. w wyroku sygn. I FSK 1901/17 uznał za nieprawidłowe działanie organów, które w przedmiotowej sprawie wydały postanowienie o uzupełnieniu postanowienia dotyczącego przedłużenia terminu zwrotu VAT do czasu zakończenia kontroli podatkowej. W uzasadnieniu NSA podkreślił, iż termin zwrotu w pierwotnych postanowieniach został scharakteryzowany wadliwie, zamiast bowiem posługiwać się konkretną datą, był określony powszechnie używanym zwrotem – „przedłużenie terminu zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczeń podatnika”. Sąd zaznaczył, iż skoro termin w tych postanowieniach był wadliwie określony, to brak było podstaw do uzupełnienia tych postanowień. W świetle powyższego, NSA wskazał, iż uzupełnia się tylko wtedy, gdy czegoś brakuje, natomiast jeśli coś jest, to uzupełnienie nie może służyć weryfikacji błędnych rozstrzygnięć.

CIT: Wydatki na usługi consultingowe dotyczące zakupu udziałów (akcji) nie stanowią kosztów związanych z ogólną działalnością operacyjną

W dniu 27 lutego 2020 r. WSA w Warszawie potwierdził (wyrok sygn. III SA/Wa 2086/19), iż w każdej sytuacji koszty pośrednie związane z nabyciem udziałów (akcji) powinny być odnoszone do kosztów związanych z zyskami kapitałowymi. Sąd wskazał, że za taką kwalifikacją przemawia wykładnia art. 7b Ustawy o CIT. WSA odwołał się do art. 7b ust. 1 Ustawy o CIT i przypomniał katalog przychodów uznanych za przychody z zysków kapitałowych oraz art. 7b ust. 2 Ustawy o CIT, gdzie zostały wskazane pewne wyjątki, kiedy to dla niektórych podmiotów innych niż spółka, te przychody zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Oznacza to, że podmioty niewymienione w ust. 2, czyli także spółka, nie mogą w przypadku poniesienia wydatków związanych z nabyciem akcji (udziałów) w spółkach traktować tych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu z działalności operacyjnej. W ocenie WSA takie nabycie udziałów (akcji) prowadzi do uzyskania przychodów kapitałowych.

Akcyza: Akcyza na paliwa w dół

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, z początkiem marca br. akcyza na paliwa zostanie obniżona. Obniżenie podatku przewidziano w ustawie okołobudżetowej na rok 2020. W praktyce jednak zmiana ta ma być neutralna dla kierowców oraz cen paliw, bo jednocześnie rosną stawki opłaty paliwowej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Infrastruktury z 25 lutego 2020 r. zmianie uległo obwieszczenie dotyczące wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020. Zdecydowano się na podwyższenie stawki opłaty paliwowej od paliw o 17 zł za 1000 l paliwa silnikowego (1,7 gr w przeliczeniu na litr). Zmiany dotyczące akcyzy mają obowiązywać w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

VAT: Zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu

Jak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z dnia 25 lutego 2020 r. (sygn. akt. I SA/Gl 1144/19) przepis art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy VAT wyraźnie wskazuje, iż w celu skorzystania z pełnego prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami konieczne jest ustalenie zasad, które wykluczają możliwość użycia pojazdów do użytku prywatnego. Zdaniem Sądu, w omawianej sprawie spółka co prawda twierdzi, że ma takie zasady, ale należy zauważyć, że zasady te dotyczą tak naprawdę stosunków zewnętrznych spółka – klient, ale nie stosunków wewnętrznych, spółka – pracownik. Zatem należy uznać, iż warunek wynikający z ww. przepisu nie będzie spełniony. Przepis art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy VAT mówi o zasadach użytkowania pojazdów w postaci np. regulaminów, a nie o analizie danych, które wynikają z zawieranych umów najmu, analiza okoliczności użytkowania pojazdów nie wykluczy bowiem możliwości użycia pojazdów do celów prywatnych.

Logo KPMG Logo Spotify Logo iTunes