Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii

Najnowsze Podcasty

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 17.08 - 24.08.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Zakres przedmiotowy pojęcia „dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu”
 • Slim VAT
 • Kwalifikacja podatkowa zysku wypłaconego z tytułu posiadania statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w spółce luksemburskiej (SCSp)
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT
 • Sprzedaż materiałów produkcyjnych w celu ich przetworzenia przed dalszą odsprzedażą przez podmiot działający w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
transkrypcja

Zakres przedmiotowy pojęcia „dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu”
NSA w wyroku z dnia 20.08.2020 r. wypowiedział się w kwestii zakresu przedmiotowego pojęcia „dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu” w rozumieniu ustawy o PIT. Wyrok dotyczył przepisów przeciwdziałających przyznawaniu wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Takie odprawy i odszkodowania opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 70%. WSA we Wrocławiu oraz NSA zwróciły uwagę na fakt, że powyższe pojęcie należy interpretować w taki sposób, jak w Kodeksie spółek handlowych, tzn. że przewagę głosów należy obliczać w stosunku do ogólnej liczby głosów, tj. przewaga głosów występuje w przypadku dysponowania liczbą ponad 50% głosów.

Slim VAT
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianach w VAT, przewidujący pakiet rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczeń VAT, w tym tzw. pakiet „Slim VAT”. Projekt zawiera m.in. rezygnację z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej „in minus”, a także propozycję uregulowania w ustawie o VAT sposobu rozliczania faktur korygujących „in plus”, w sposób zgodny z dotychczasową praktyką opartą na interpretacjach indywidualnych i orzeczeniach sądowych. Projekt przewiduje również wydłużenie terminu na wywóz towarów oraz otrzymanie odpowiedniego dokumentu celnego przy opodatkowaniu zaliczek w eksporcie towarów do 6 miesięcy czy wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji efektywnie do łącznie 4 miesięcy.

Kwalifikacja podatkowa zysku wypłaconego z tytułu posiadania statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w spółce luksemburskiej (SCSp)
19 sierpnia 2020 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt II FSK 943/18) zgodnie z którym, w przypadku luksemburskiej spółki SCSp, która nie jest osobą prawną w świetle prawa polskiego (zresztą także luksemburskiego), to wówczas przychód wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności z tytułu udziału w tej spółce powinien zostać uznany za przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o CIT. Jednocześnie, skoro jest to przychód z działalności gospodarczej, to datę powstania przychodu normuje art. 12 ust. 3e ustawy o CIT. Zatem polska spółka powinna zidentyfikować przychód dopiero z dniem faktycznego otrzymania przez spółkę dywidendy.

Zmiana rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT
20 sierpnia 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Celem projektu jest przede wszystkim przedłużenie do dnia odwołania stanu epidemii na obszarze Polski, możliwości czasowego stosowania stawki 0% dla darowizn na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, dokonywanych na rzecz określonych podmiotów. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami obniżona stawka miała obowiązywać do 31 sierpnia 2020 r. Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia to 31 sierpnia 2020 r.

Sprzedaż materiałów produkcyjnych w celu ich przetworzenia przed dalszą odsprzedażą przez podmiot działający w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
W wyroku z dnia 20 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 1319/18) NSA uznał, że przychód z tytułu sprzedaży materiałów produkcyjnych na rzecz kontrahentów w celu ich przetworzenia dla potrzeb dalszego procesu produkcji i sprzedaży wyrobów gotowych, jest elementem procesu produkcyjnego i ma jedynie charakter pomocniczy w stosunku do działalności prowadzonej przez wnioskodawcę na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W konsekwencji, przychody z takiej sprzedaży należy kwalifikować jako związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę na terenie strefy, które to podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 10.08 - 17.08.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Polski Fundusz Rozwoju skontroluje beneficjentów Finansowej Tarczy Antykryzysowej
 • Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym a obowiązek podatkowy w PCC
 • NSA o kosztach kwalifikowanych przy uldze na działalność badawczo-rozwojową
 • Wartość nieodpłatnych świadczeń pokrywanych przez spółkę pracownikom
 • Kryteria rozróżniania przychodów z najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej od przychodów z tzw. najmu prywatnego
transkrypcja

Polski Fundusz Rozwoju skontroluje beneficjentów Finansowej Tarczy Antykryzysowej
Polski Fundusz Rozwoju zapowiedział kontrole beneficjentów Finansowej Tarczy Antykryzysowej. Obecnie opracowywane są algorytmy typujące przedsiębiorstwa do skontrolowania. Mają one być powiązane z publicznymi bazami danych w tym np. Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

Sama kontrola może polegać m.in. na sprawdzeniu zgodności oświadczeń składanych podczas podpisywania umowy o subwencje z bazami Krajowej Administracji Skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sprawdzeniu w oparciu o Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych czy wypełniając wniosek podmioty odpowiednio ustaliły swój status jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, czy też sprawdzeniu czy kłopoty finansowe przedsiębiorstwa nie wynikały wyłącznie z błędnych decyzji biznesowych. Fundusz będzie również badać, czy środki otrzymane przez beneficjentów wydatkowane były zgodnie z regulaminem programu.

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym a obowiązek podatkowy w PCC
W wyroku z dnia 7 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 3984/17) NSA przypomniał, że do końca 2015 r. w podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązywało zwolnienie od opodatkowania umów sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Jednak 1 stycznia 2016 r. przepis ten został uchylony. Przy czym, zgodnie z przepisami przejściowymi, o tym które przepisy mają zastosowanie do danej czynności cywilnoprawnej decyduje moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 stycznia 2016 r. zastosowanie znajdować mają przepisy dotychczasowe, natomiast gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 stycznia 2016 r. zastosowanie znajdują przepisy nowe. Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd uznał, że skoro w badanej sprawie obowiązek podatkowy powstał w momencie przysądzenia własności w 2016 r. to zastosowanie znajdą przepisy nowe, w konsekwencji przedmiotowa czynność nie będzie zwolniona z opodatkowania PCC.

NSA o kosztach kwalifikowanych przy uldze na działalność badawczo-rozwojową
W dniu 13 sierpnia 2020 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1015/18), w którym stwierdził że w przypadku gdy koszty usług doradczych, opinii i ekspertyz nabywanych na potrzeby opracowywania koncepcji lub produkcji oprogramowania będą realizowane przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, który nie spełnia przesłanek uznania za jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, to takich kosztów nie można uznać za koszty kwalifikowane w świetle przepisów o uldze badawczo-rozwojowej. NSA uznał, że użyte w tych przepisach określenie „nabycie” ma zastosowanie zarówno do badań naukowych, jak i do ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych. Pojęcia tego nie można więc ograniczać tylko do badań naukowych. Zatem także w przypadku wydatków na ekspertyzy, opinie i usługi doradcze wymagane jest, aby zostały nabyte od jednostki naukowej.

Wartość nieodpłatnych świadczeń pokrywanych pracownikom przez spółkę
W kwestii pokrycia przez pracodawcę kosztów zakwaterowania, transportu do miejsca wykonywania pracy oraz wyżywienia wypowiedział się ostatnio WSA w Krakowie w orzeczeniu z dnia 11 sierpnia 2020 r., sygn. I SA/Kr 1435/19. Chodziło o pracowników, którzy w umowach o pracę mają określone miejsce wykonywania pracy jako każdoczesne miejsce, gdzie spółka prowadzi prace instalacyjne. Pracownicy nie odbywali podróży służbowych oraz, zdaniem organu podatkowego i sądu, nie spełnili przesłanek do uznania ich za pracowników mobilnych. Sąd stwierdził, że pokrycie kosztów zakwaterowania, transportu oraz wyżywienia przez pracodawcę stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji od tego rodzaju świadczeń spółka jest obowiązana obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy.

Kryteria rozróżniania przychodów z najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej od przychodów z tzw. najmu prywatnego
NSA w orzeczeniu z dnia 13 sierpnia 2020 r. wskazał, że w sytuacji, gdy podatnik ulokował swoje wolne środki finansowe w budynki i lokale z zamiarem ich wynajmu, jednocześnie cały czas pracując, to tego rodzaju najem jest tzw. najmem prywatnym.

NSA zwrócił uwagę na fakt, że podatnik nie czyni z najmu podstawowego źródła swojego przychodu, wobec czego należy przyjąć, że skoro nie ma jednoznacznych reguł dzielących najem na prowadzony w ramach działalności gospodarczej od najmu prywatnego, to w sytuacji gdy podatnik nie ma wydzielonego majątku do prowadzenia działalności gospodarczej, to najem taki należy zakwalifikować jako najem prywatny.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 03.08 - 10.08.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Brak prawa do stawki 0% VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych z niezarejestrowanym nabywcą
 • Ministerstwo Finansów o karach za błędy w nowym JPK
 • Wygrana w konkursie dla prowadzących działalność gospodarczą to dochód z działalności
 • Umowa ubezpieczenia jest świadczeniem podobnym do umów gwarancji
 • Usługi wsparcia menedżerskiego od spółki indyjskiej nie podlegają podatkowi u źródła
transkrypcja

Brak prawa do stawki 0% VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych z niezarejestrowanym nabywcą
W wyroku z dnia 6 sierpnia 2020 r. (sygnatura akt I FSK 1650/17) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w sytuacji gdy spółka od początku ma świadomość, że kontrahent na rzecz którego świadczyła wewnątrzwspólnotową dostawę towarów nie został zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie ma ona prawa do zastosowania zerowej stawki podatku VAT. Jednocześnie Sąd zauważył, że w wyrokach z 1 marca 2019 r. (sygnatura akt I FSK 172/17) oraz 10 listopada 2017 r. (sygnatura akt I FSK 318/16) odwołujących się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-587/10, na które powoływała się skarżąca spółka, sprzedawca, w przeciwieństwie do skarżącej, zachowując należytą staranność nie miał świadomości jaki jest status nabywcy.

Ministerstwo Finansów o karach za błędy w nowym JPK
Od 1 października 2020 r. organy podatkowe będą mogły nakładać 500 zł kary za błędy w nowym pliku JPK_VAT. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie dziennika „Rzeczpospolita” wskazało, że kary mają charakter fakultatywny, uwarunkowany okolicznościami konkretnej sprawy i mają być nakładane tylko na tych podatników, którzy poprzez celowe i uporczywe działania będą uniemożliwiać weryfikację prawidłowości transakcji. Nałożenie kary przez naczelnika urzędu skarbowego ma być poprzedzane wezwaniem podatnika do skorygowania błędów. Kara pieniężna nie będzie nakładana, jeżeli podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania odeśle skorygowany plik z błędami wskazanymi w wezwaniu lub złoży wyjaśnienia, w których wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów.

Wygrana w konkursie dla prowadzących działalność gospodarczą to dochód z działalności
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 sierpnia 2020 r. (sygnatura akt II FSK 976/18) uznał, że dochód podatnika z tytułu wygranej w konkursie, powinien stanowić dochód z działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu stawką podatku zgodnie z przyjętą przez podatnika formą rozliczania podatku dochodowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem NSA, wygrane w konkursie były powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o czym świadczyły niektóre z warunków konkursu, dlatego też dochód podatnika z tego tytułu powinien być uznany za dochód z działalności gospodarczej. Zgodnie z orzeczeniem, do takiego rodzaju dochodu nie ma zastosowania zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z tytułu wygranych w konkursach w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Umowa ubezpieczenia jest świadczeniem podobnym do umów gwarancji
W wyroku z dnia 7 sierpnia 2020 r. (sygnatura akt I SA/PO 87/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził, że umowa ubezpieczenia jest świadczeniem podobnym do umów gwarancji w rozumieniu przepisów ustawy o CIT o podatku u źródła. Zestawienie charakterystyki umowy ubezpieczenia z umową gwarancji prowadzi do wniosku, że umowy te mają podobny charakter. Celem obu z nich jest przejęcie przez inny podmiot ryzyka zajścia określonego zdarzenia. Wynagrodzenie wypłacane w ramach umów ubezpieczenia mieści się zatem w katalogu przychodów z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT. Umowy ubezpieczenia są zatem objęte dyspozycją tego przepisu i podatkiem u źródła jako wypłacane z tytułu usług zbliżonych do gwarancji.

Usługi wsparcia menedżerskiego od spółki indyjskiej nie podlegają podatkowi u źródła
W wyroku z dnia 6 sierpnia 2020 r. (sygnatura akt II FSK 2500/19) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że usługi wsparcia w procesowaniu zobowiązań, wsparcia w procesowaniu należności, raportowania księgowego, wsparcia w procesach pomocniczych dla usług importu i eksportu, a także wsparcie w zakresie sprawozdawczości finansowej, nie stanowią usług technicznych w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Indiami. W konsekwencji płatności z tytułu tych usług nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w państwie źródła.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 27.07 - 03.08.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Sąd administracyjny może kontrolować, czy nie doszło do instrumentalnego wykorzystania przepisu o zawieszeniu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego
 • Wspólnik spółki komandytowej może jednocześnie prowadzić działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej
 • Prekonsultacje w sprawie tzw. estońskiego CIT
 • Podatkowe skutki otrzymania subwencji z tarczy antykryzysowej
 • Podwyższenie płacy minimalnej w 2021 r.
transkrypcja

Sąd administracyjny może kontrolować, czy nie doszło do instrumentalnego wykorzystania przepisu o zawieszeniu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego
30 lipca 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie sygn. I FSK 128/20, oddalając skargi kasacyjne organów od wyroków WSA we Wrocławiu, sygn. I SA/Wr 365/19 i I SA/Wr 366/19, stwierdzających, że organy podatkowe nadużyły w sprawach będących przedmiotem wyroków swoich kompetencji, wszczynając postępowanie karne skarbowe w celu innym niż cel tego postępowania, tj. wyłącznie po to, aby zawiesić bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W ustnym uzasadnieniu orzeczenia NSA wskazał m.in., że w jego ocenie sąd administracyjny może kontrolować, czy w okolicznościach konkretnej sprawy nie doszło do instrumentalnego wykorzystania przepisu art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej i w konsekwencji jego nadużycia, stanowiącego naruszenie zasady zaufania do organów podatkowych.

Wspólnik spółki komandytowej może jednocześnie prowadzić działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej
NSA w wyroku z dnia 30 lipca 2020 r. (sygn. II FSK 3407/18) orzekł, że uzyskanie przychodów z udziału w spółce osobowej nie wyłącza możliwości opodatkowania kartą podatkową. Zgodnie z przepisami, podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną kartą podatkową nie mogą prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w ustawie. Zdaniem Dyrektora KIS oraz WSA we Wrocławiu, będąc wspólnikiem spółki osobowej, podatnik prowadzi odrębną działalność gospodarczą i traci prawo do opodatkowania kartą podatkową. NSA wskazał, że wspólnicy spółek osobowych nie są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, a jedynie uzyskującymi przychody z udziałów, zaliczanych do przychodów z tego źródła, co nie wyklucza opodatkowania kartą podatkową.

Prekonsultacje w sprawie tzw. estońskiego CIT
31 lipca 2020 r. na stronie Ministerstwa Finansów udostępniony został projekt ustawy wprowadzającej opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych w formie ryczałtu, czyli tzw. estoński CIT. Głównym założeniem tej formy opodatkowania jest umożliwienie niektórym podatnikom CIT spełniającym określone warunki odprowadzania podatku dochodowego dopiero w momencie wypłaty zysków na rzecz swoich wspólników. Co do zasady, podatek wynosić będzie 15% w przypadku małych podatników oraz podatników, których wartość średnich przychodów nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika oraz 25% w przypadku pozostałych podatników. Projekt trafił do prekonsultacji. Planowana data wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2021 r.

Podatkowe skutki otrzymania subwencji z tarczy antykryzysowej
27 lipca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.217.2020.2.AR), zgodnie z którą subwencja z PFR otrzymana przez firmę w ramach pomocy finansowej z tarczy antykryzysowej ma charakter zwrotny, a zatem nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie jej otrzymania i dla celów podatku dochodowego powinna być traktowana jak pożyczka. Jednocześnie sfinansowane nią wydatki firma ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych, o ile mieszczą się one w definicji kosztu podatkowego.

Podwyższenie płacy minimalnej w 2021 r.
28 lipca 2020 r. Rząd przyjął propozycję zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Płaca minimalna miałaby wzrosnąć z 2600 do 2800 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa wzrosłaby z 17 do 18,3 zł brutto. Wyższa płaca minimalna będzie miała przełożenie na wzrost części zobowiązań i świadczeń pracowniczych. Zmianie ulegnie między innymi minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój nie z winy pracownika, ale także minimalna podstawa składki emerytalno-rentowej dla osób znajdujących się na urlopie wychowawczym, jeśli były zatrudnione na umowie o pracę. Teraz propozycjami zmian zajmie się Rada Dialogu Społecznego.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 20.07 - 27.07.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Nowe zasady dotyczące pracowników oddelegowanych
 • Mechanizm podzielonej płatności w przypadku płatności z konta usługodawcy w ramach cashpoolingu
 • Zmiany przepisów o schematach podatkowych
 • Przepisy o podatku od elektrowni wiatrowych niezgodne z Konstytucją
 • Kwestia obowiązku pobrania podatku źródła w przypadku wypłaty należności obejmującej różne elementy wynagrodzenia
transkrypcja

Nowe zasady dotyczące pracowników oddelegowanych
24 lipca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe przepisy przewidują m.in., że pracownik delegowany będzie otrzymywać wynagrodzenie na takich samych zasadach, jak obywatel kraju na analogicznym stanowisku (dotychczasowe przepisy przewidywały że pracownik delegowany otrzymywał przynajmniej pensję minimalną kraju przyjmującego, ale wszystkie składki socjalne odprowadzał w państwie, które go wysyła).

Ponadto ustawa wprowadza zupełnie nowe zasady dotyczące okresu oddelegowania pracowników. Co do zasady będzie on wynosił 12 miesięcy. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami maksymalny okres delegowania może ulec, na podstawie umotywowanego powiadomienia przedsiębiorstwa delegującego, wydłużeniu do 18 miesięcy. Wydłużeniu do trzech miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ulegnie również okres obowiązywania przepisu o pracy zdalnej (tj. art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Nowe regulacje mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.

Mechanizm podzielonej płatności w przypadku płatności z konta usługodawcy w ramach cashpoolingu
W wyroku z 23 lipca 2020 r. (sygnatura akt III SA/Wa 2424.19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił uwagę, że choć przepisy o mechanizmie podzielonej płatności przewidują pewne korzyści dla podatników, to jednak ich głównym celem jest zabezpieczenie interesów finansowych budżetu państwa. Dlatego powinny być one stosowane maksymalnie szeroko. Biorąc pod uwagę powyższe, mechanizm podzielonej płatności może być zastosowany również w przypadku, gdy podatnik w ramach cashpoolingu dokonuje płatności z konta należącego do usługodawcy.

Zmiany przepisów o schematach podatkowych
Z 1 lipca 2020 r. zmianie uległa definicja jednej ze szczególnych cech rozpoznawczych skutkujących obowiązkiem raportowania schematów podatkowych (MDR). Przedmiotowa zmiana dotyczy cechy polegającej na zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgranicznej płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Dotychczas cecha ta dotyczyła jedynie krajów wykazanych w odpowiednich przepisach krajowych. Począwszy od 1 lipca, cecha ta dotyczyć będzie również płatności do podmiotów z siedzibą lub zarządem w kraju znajdującym się w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej. Chodzi tu o 7 następujących krajów: Republika Fidżi, Guam, Kajmany, Republika Palau, Sułtanat Omanu, Republika Trynidadu i Tobago oraz Samoa Amerykańskie. Począwszy od 1 lipca 2020 r., dokonanie płatności do tych krajów może powodować obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Przepisy o podatku od elektrowni wiatrowych niezgodne z Konstytucją
22 lipca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. K 4/19), w którym uznał zawarty w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw przepis, który z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r. nadał nowe brzmienie definicjom legalnym pojęć „budowli” i „elektrowni wiatrowej”, wpływając na zasady opodatkowania tych obiektów podatkiem od nieruchomości, za niezgodny z wywodzoną z Konstytucji RP zasadą nieretroaktywności prawa. Zgodnie z wyrokiem kwestionowany przepis straci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Kwestia obowiązku pobrania podatku u źródła w przypadku wypłaty należności obejmującej różne elementy wynagrodzenia
W wyroku WSA w Warszawie z 20 lipca 2020 r (sygn.akt. III SA/Wa 476/20) Sąd zwrócił uwagę na tezę wynikającą z komentarza do art. 17 Modelowej Konwencji OECD wskazującej na konieczność podziału wynagrodzenia należnego zagranicznym federacjom piłkarskim. Zgodnie z komentarzem do art. 17 Modelowej Konwencji OECD, jeżeli płatnik dokonuje płatności, na którą składa się kilka tytułów wynagrodzenia, należy je stosownie wyodrębnić. W przypadku braku możliwości wyodrębnienia poszczególnych elementów wynagrodzenia i jednocześnie niespełnieniu wymogów określonych w przywołanym art. 17 Modelowej Konwencji OECD, płatnik będzie obowiązany do odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od całości wypłacanych należności na rzecz zagranicznej spółki lub federacji.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 13.07 - 20.07.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Przesłanki zaliczenia dotacji do podstawy opodatkowania VAT
 • Wszczynanie postępowań karnych skarbowych tuż przed przedawnieniem
 • SLIM VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT
 • Obowiązki płatnika podatku u źródła w odniesieniu do płatności nieprzekraczających 2 milionów złotych
 • Zapewnienie zakwaterowania pracownikom a PIT
transkrypcja

Przesłanki zaliczenia dotacji do podstawy opodatkowania VAT
WSA w Krakowie w wyroku z dnia 16 lipca 2020 r (sygn. I SA/Kr 1316/19) wypowiedział się na temat przesłanek zaliczenia dotacji do podstawy opodatkowania VAT. W niniejszej sprawie podatnik zawarł umowę o dofinansowanie projektu polegającego na stworzeniu placówek opiekuńczych, który miał być sfinansowany przez dotacje ze środków UE oraz ze środków budżetu państwa, a także wkład własny. Podatnik nabrał wątpliwości, czy otrzymana dotacja stanowi podstawę opodatkowania VAT.

Zdaniem WSA przedmiotowa dotacja w części przeznaczonej na realizowane usługi świadczone na rzecz osób objętych wsparciem ośrodków stanowi pokrycie ceny usług, a więc będzie dotacją bezpośrednio wpływającą na wartość świadczonych usług i będzie zwiększać podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy VAT, a tym samym podlega opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT. Zatem, otrzymana dotacja w tej części, w której dotyczy świadczonych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, aktywizująco-usprawniających i wspomagających stanowi podstawę opodatkowania VAT, ponieważ jest ona traktowana jako zapłata otrzymywana od osoby trzeciej za świadczenie usług na rzecz uczestników projektu.

Wszczynanie postępowań karnych skarbowych tuż przed przedawnieniem
16 lipca 2020 r. NSA miał rozpoznać dwie skargi kasacyjne ws. postępowań karnych skarbowych wszczynanych na krótko przed przedawnieniem biegu sprawy, których celem jest jedynie zawieszenie biegu przedawnienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał w tych sprawach (sygn. akt I SA/Wr 365/19 i I SA/Wr 366/19) przełomowe rozstrzygnięcia, orzekając na korzyść podatników. WSA stwierdził, że w demokratycznym państwie prawnym wykorzystywanie przepisu art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej niezgodnie z jego celem stanowi nadużycie prawa. Zdaniem sądu I instancji bezpodstawne wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie może wywoływać korzystnych skutków dla aparatu podatkowego, a jednocześnie niekorzystnych dla podatnika. Ogłoszenie wyroku zostało przez NSA odroczone do 30 lipca br.

SLIM VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT
W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie pakietu uproszczeń rozliczeń VAT tzw. SLIM VAT. Nowe rozwiązania mają na celu dostosowanie rozliczeń VAT do nowych rozwiązań technologicznych i usług e-administracji oraz zmniejszenie ilości obowiązków ciążących na podatniku. Zmiany mają być korzystne przede wszystkim dla małych i średnich firm, które samodzielnie rozliczają VAT. Zmiany planowane są w czterech obszarach: fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe.

Obowiązki płatnika podatku u źródła w odniesieniu do płatności nieprzekraczających 2 milionów złotych
16 lipca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 2262/19), którym uchylił interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odnoszącą się do zakresu obowiązków płatnika podatku u źródła związanych z koniecznością weryfikowania statusu odbiorcy płatności w odniesieniu do dokonywanych na rzecz jednego podmiotu w roku podatkowym płatności nieprzekraczających 2 milionów złotych. WSA w Warszawie stwierdził, że wymóg badania przesłanek dotyczących m.in. kwestii rzeczywistego właściciela i rzeczywistej działalności gospodarczej został przewidziany wyłącznie w stosunku do należności, które przekraczają kwotę 2 milionów złotych.

Zapewnienie zakwaterowania pracownikom a PIT
W kwestii zapewnienia przez pracodawcę zakwaterowania dla pracowników wypowiedział się ostatnio WSA w orzeczeniu z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. I SA/Kr 1320/19. Omawiany wyrok dotyczył nieodpłatnego udostępnienia pracownikom budowy kwater noclegowych. Pracownicy nie odbywali podróży służbowych oraz zdaniem organu podatkowego i sądu, nie spełnili przesłanek do uznania ich za pracowników mobilnych. Sąd stwierdził, że zapewnienie zakwaterowania tego rodzaju pracownikom spełnia wszystkie przesłanki do uznania świadczenia za dochód ze stosunku pracy. W związku z tym, po stronie spółki ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od tego dochodu.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 06.07 - 13.07.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • E-ankieta Ministerstwa Finansów dotycząca estońskiego CIT-u
 • Nowe obwieszczenie Ministerstwa Finansów ws. unijnej listy rajów podatkowych
 • Uzasadnienie wyroku NSA w sprawie zasad stosowania limitu z art. 15e ustawy o CIT
 • Moment powstania przychodu spółki z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo specjalnej prawa luksemburskiego
 • Wyrok TSUE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie C 716/18 (AJFP Caraş-Severin i DGRFP Timişoara)
transkrypcja

E-ankieta Ministerstwa Finansów dotycząca estońskiego CIT-u
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów udostępniona została e-ankieta, dzięki której podatnik, odpowiadając na serię pytań dotyczących swojej działalności, będzie mógł sprawdzić, czy jest uprawniony do skorzystania z tzw. estońskiego CIT-u. Zgodnie z planowanym rozwiązaniem, przedsiębiorca rozwijający swoją firmę nie będzie płacić podatku CIT, danina zostanie bowiem nałożona dopiero w momencie dystrybucji zysków. Estoński CIT skierowany będzie przede wszystkim do mniejszych podmiotów, których przychody nie przekraczają 50 mln zł w skali roku. Nowe regulacje mają zostać wprowadzone już z początkiem 2021 r.

Nowe obwieszczenie Ministerstwa Finansów ws. unijnej listy rajów podatkowych
7 lipca 2020 r. Ministerstwo Finansów wydało nowe obwieszczenie dotyczące tzw. unijnej czarnej listy rajów podatkowych. Obwieszczenie zawiera aktualną listę krajów i jurysdykcji, które Unia Europejska uważa za sprzyjające osobom albo podmiotom próbującym uniknąć opodatkowania. Na liście znajduje się (zgodnie ze stanem na 1 lipca 2020 r.) 7 państw lub terytoriów zależnych, które nie zostały uwzględnione w wydawanym na podstawie polskich przepisów o PIT i CIT wykazie jurysdykcji stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Należą do nich: Republika Fidżi, Guam, Kajmany, Republika Palau, Sułtanat Omanu, Republika Trynidadu i Tobago oraz Samoa Amerykańskie. Poza tymi 7 jurysdykcjami, na unijnej liście znajdują się także: Panama, Samoa, Seszele, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych i Vanuatu.

Uzasadnienie wyroku NSA w sprawie zasad stosowania limitu z art. 15e ustawy o CIT
NSA w opublikowanym w ostatnim czasie pisemnym uzasadnieniu wyroku z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygn. II FSK 1750/19) wskazał, że użyty przez ustawodawcę w art. 15e ust.1 ustawy o CIT zwrot „bezpośrednio” oznacza, że wydatki na nabycie usług niematerialnych ponoszone przez podatnika na rzecz podmiotów powiązanych i podmiotów z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową nie podlegają limitowaniu określonemu w tym przepisie jeżeli koszty te warunkują, w przyjętym modelu biznesowym, nabycie lub wytworzenie danego rodzaju towarów bądź świadczenie konkretnego typu usługi. Przy ocenie, czy dany koszt może zostać uznany za koszt bezpośrednio związany z towarem lub usługą pomocne jest stwierdzenie, czy bez poniesienia danego kosztu byłoby możliwe wytworzenie towaru lub świadczenie usługi.

Moment powstania przychodu spółki z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo specjalnej prawa luksemburskiego
WSA w Warszawie w wyroku z dnia 8 lipca 2020 r. (sygn. III SA/Wa 86/20) wypowiedział się na temat momentu powstania przychodu spółki z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo specjalnej prawa luksemburskiego. WSA powołał się na uchwały NSA z dnia 19 lutego 2012 r. (sygn. II FPS 1/11), oraz z dnia 20 maja 2013 r. (sygn. II FPS 6/12), zgodnie z którymi podmioty będące akcjonariuszami SKA mają jako podatnicy obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, a za datę powstania przychodu należy przyjąć dzień wypłaty dywidendy. W uchwale z dnia 20 maja 2013 r. NSA dokonał wykładni art. 14 ust. 1i ustawy CIT, którego odpowiednikiem jest art. 12 ust. 3e ustawy CIT, uznając, że to właśnie ten przepis, który w przypadku otrzymania przychodu za datę powstania przychodu uznaje dzień otrzymania zapłaty (jako zapłatę traktuje również moment otrzymania dywidendy), będzie dotyczył akcjonariuszy SKA. Ze względu na te oczywiste podobieństwa w sposobie rozliczania zysków przez SKA do luksemburskiej spółki komandytowo specjalnej WSA uznał, że podobne wątpliwości interpretacyjne pojawiają się w niniejszej sprawie.

Wyrok TSUE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie C 716/18 (AJFP Caraş-Severin i DGRFP Timişoara)
9 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się na temat tego, czy art. 288 akapit pierwszy pkt 4 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że w odniesieniu do podatnika będącego osobą fizyczną, którego działalność gospodarcza obejmuje wykonywanie kilku wolnych zawodów oraz wynajem nieruchomości, wynajem taki stanowi „transakcję pomocniczą” do celów stosowania procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw w przypadku, gdy nieruchomość wynajmowana przez osobę fizyczną osobie trzeciej nie jest przeznaczona do prowadzenia pozostałej części działalności gospodarczej tej osoby fizycznej i nie jest również wykorzystywana do tego celu, w związku z czym nie można ustalić związku między wynajmem a wykonywaniem różnych zawodów tej osoby. Zdaniem TSUE taki wynajem nie stanowi „transakcji pomocniczej” w rozumieniu wspomnianego wyżej przepisu, jeżeli transakcja jest dokonywana w ramach zwykłej działalności gospodarczej podatnika.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 29.06 - 06.07.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • 3 miesiące bez akcyzy od płynu do e-papierosów
 • Wydatek nierozpoznany jako koszt uzyskania przychodów również wchodzi w reżim prawny dotyczący ograniczania zatorów płatniczych
 • Nowy wzór zawiadomienia o zapłacie na należności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT
 • Dotacja na wsparcie dla startupów bez VAT
 • Ostatni tydzień na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
transkrypcja

3 miesiące bez akcyzy od płynu do e-papierosów
1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Zaniechanie dotyczy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstanie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. Zaniechanie poboru nie wypływa na realizację innych obowiązków związanych z produkcją, nabyciem wewnątrzwspólnotowym i importem płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich.

Wydatek nierozpoznany jako koszt uzyskania przychodów również wchodzi w reżim prawny dotyczący ograniczania zatorów płatniczych
Dnia 20 czerwca 2020 r. Dyrektor KIS w odpowiedzi na pytanie podatnika (KIS 0110.KIZ.410.229.2020) wskazał, iż z art. 18f ustawy CIT wynika, że w przypadku gdy podatnik nie reguluje zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej (np. zakupu towaru), to nawet jeżeli jeszcze nie rozpoznał wydatku jako kosztu uzyskania przychodu w kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach ogólnych to takie zobowiązanie wchodzi w reżim prawny przepisów dotyczących ograniczania zatorów płatniczych. Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie (z zastrzeżeniem art. 18f ust. 15 ustawy CIT), do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane. Zwiększenia takiego dokonuje się niezależnie od terminu ujęcia danego zobowiązania w kosztach uzyskania przychodów. Istotny jest zatem tylko brak płatności zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej po upływie 90 dni od dnia wymagalności. Oznacza to, że dłużnik, który nie opłaci faktury, będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania w zeznaniu składanym za rok, w którym minie 90 dni od umówionego terminu zapłaty.

Nowy wzór zawiadomienia o zapłacie na należności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT
4 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca br. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ZAW-NR). Zawiadomienie ZAW-NR muszą składać podatnicy w sytuacji, gdy dokonali przelewu na rachunek bankowy, który nie znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT. Chroni ich to przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi z tego tytułu, czyli przede wszystkim wyłączeniem takiego wydatku z kosztów uzyskania przychodów. Zmiany we wzorze zawiadomienia dotyczą głównie dostosowania go do niedawnych zmian, tj. wydłużenia terminu na jego złożenie z 3 do 7 dni od dnia zlecenia przelewu oraz zmiany organu, do którego należy złożyć zawiadomienie – z naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla odbiorcy należności na naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla dokonującego płatności.

Dotacja na wsparcie dla startupów bez VAT
W wyroku z dnia 2 lipca 2020 r., sygn. I FSK 1600/19, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że podstawą opodatkowania w VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę, łącznie m.in. z dotacjami które mają bezpośredni wpływ na cenę. Takiego wpływu w ocenie NSA nie ma jednak dotacja do projektu wsparcia rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, gdyż należy uznać, że dofinansowanie w takim przypadku nie odnosi się do ceny konkretnego towaru lub usługi, lecz ma charakter ogólny. W związku z tym dotacja stanowiąca wsparcie dla startupów nie powinna zatem podlegać opodatkowaniu VAT. Wyrok jest prawomocny.

Ostatni tydzień na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
13 października 2019 r. ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Jest to system teleinformatyczny, którego głównym celem jest przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Obowiązkowe zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego dotyczy prawie każdej spółki w Polsce. Spółki dokonujące rejestracji w KRS począwszy od 13 października 2019 r. mają 7 dni od dnia wpisu do KRS na przekazanie informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR. W przypadku spółek zarejestrowanych przed tym dniem, pierwotnie termin mijał 13 kwietnia 2020 r. jednak ze względu na ogłoszenie stanu epidemii został odroczony 13 lipca 2020 r. a zatem spółkom które jeszcze nie zgłosiły swoich danych zostało jeszcze tylko kilka dni na dopełnienie tego obowiązku. Brak terminowego zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego zagrożony jest karą pieniężną w wysokości do 1 mln złotych.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 22.06 - 29.06.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Wypłaty na rzecz nierezydenta nieprzekraczające 2 mln zł rocznie nie wymagają dodatkowej weryfikacji
 • Przedłużenie terminów na raportowanie schematów podatkowych
 • Nowe zasady WHT odroczone do 31 grudnia 2020 r.
 • Kwestia zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy VAT do usług prawnych świadczonych na rzecz funduszy inwestycyjnych
 • Skutki podatkowe w PIT dokonania warunkowej umowy cesji wierzytelności
transkrypcja

Wypłaty na rzecz nierezydenta nieprzekraczające 2 mln zł rocznie nie wymagają dodatkowej weryfikacji
W wyroku z dnia 23 czerwca 2020 r. (sygnatura akt III SA/Wa 2400/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że kwestia weryfikacji podatnika pod kątem spełniania warunków do skorzystania z preferencji w zryczałtowanym podatku dochodowym, została uregulowana w art. 26 ust. 7a ustawy o CIT, który dotyczy tylko i wyłącznie wypłat przekraczających kwotę 2 000 000 zł na rzecz nierezydenta w danym roku podatkowym. W konsekwencji, w przypadku gdy wypłaty na rzecz jednego nierezydenta nie przekraczają tej kwoty, to płatnik posiadający certyfikat rezydencji podatnika, przy potrącaniu w Polsce podatku u źródła nie musi weryfikować statusu odbiorcy należności, w szczególności czy zagraniczna firma jest rzeczywistym odbiorcą należności oraz czy prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w państwie rezydencji.

Przedłużenie terminów na raportowanie schematów podatkowych
26 czerwca 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami. W projektowanym rozporządzeniu Minister przedłuża m.in. termin przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym transgranicznym do 31 stycznia 2021 r. w przypadku promotora, do 14 lutego 2021 r. w przypadku korzystającego a do 28 lutego 2021 r. w przypadku wspomagającego. Do 30 kwietnia 2021 r. zostaną również wydłużone terminy na złożenie informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) oraz na złożenie informacji o schematach standaryzowanych (MDR-4). Ponadto do 31 lipca 2020 r. przedłużeniu ma ulec termin przekazania do Szefa KAS informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r. i informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku przekazania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r. (tzw. FATCA). Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Na ten moment termin ogłoszenia nie jest znany.

Nowe zasady WHT odroczone do 31 grudnia 2020 r.
25 czerwca 2020 r. weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące terminu stosowania nowych przepisów dotyczących pobierania podatku u źródła. W przypadku płatników CIT wejście w życie nowego mechanizmu poboru WHT, planowane początkowo na 1 stycznia 2019 r., zostało kolejny raz odroczone, tym razem do 31 grudnia 2020 r. W przypadku płatników PIT nowe przepisy dotyczące mechanizmu poboru podatku u źródła obowiązywały przez pół roku, jednak teraz ich stosowanie zostało zawieszone w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Przedłużenie terminów zgodnie z uzasadnieniami rozporządzeń podyktowane jest przedłużającym się stanem pandemii COVID-19. Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi trybu pobierania podatku u źródła, których stosowanie zostało odroczone, polski płatnik wypłacający odsetki, dywidendy, należności licencyjne bądź wynagrodzenie za niektóre usługi niematerialne na rzecz zagranicznych podatników w kwocie przekraczającej 2 mln zł rocznie, co do zasady zobowiązany będzie w pierwszej kolejności pobrać podatek u źródła, a dopiero potem zagraniczny podatnik (lub sam płatnik, jeżeli poniósł ciężar ekonomiczny podatku) będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku.

Kwestia zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy VAT do usług prawnych świadczonych na rzecz funduszy inwestycyjnych
25 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie wydał wyrok dotyczący zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez spółkę usług na rzecz funduszy inwestycyjnych (sygn. III SA/Wa 2031/19). W sprawie będącej przedmiotem wyroku spółka świadczyła usługi prawne na rzecz m.in. funduszy inwestycyjnych. Usługi te dotyczyły spraw (w tym inwestycji) spółek prawa handlowego, w które fundusze są zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo w ramach szeroko rozumianego lokowania środków pieniężnych uczestników. Usługi te miały na celu kontrolę prawidłowości działań spółek portfelowych funduszy w celu zapewnienia funduszom skutecznego zarządzania (ochrony i maksymalizacji zysku) środkami pieniężnymi uczestników zainwestowanymi pośrednio w spółki portfelowe funduszy. Usługi dotyczyły ściśle działalności funduszy i były świadczone przez spółkę na podstawie stosownych umów zawieranych z funduszami, reprezentowanymi przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Zdaniem WSA usługi prawne wykonywane przez spółkę nie mogą być uznane za usługi zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, gdyż spółka nie zarządza portfelami inwestycyjnymi, jak również ryzykiem, co jest kluczowe do zdefiniowania czynności zarządzania. W konsekwencji usługi te nie podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy VAT Czynności wykonywane przez spółkę nie zawierają elementu zarządzania portfelami inwestycyjnymi oraz zarządzania ryzykiem, usługi te mają charakter jedynie administracyjny, doradczy, konsultacyjny, koordynujący, reprezentujący.

Skutki podatkowe w PIT dokonania warunkowej umowy cesji wierzytelności
23 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie wydał wyrok dotyczący skutków podatkowych w PIT dokonania warunkowej umowy cesji wierzytelności (sygn. III SA/Wa 2084/19). W sprawie będącej przedmiotem wyroku podatnik zawarł warunkową cesję wierzytelności uzależnioną od oddania przez cedenta głosu za przyjęciem propozycji układowych przedstawionych przez trzecią spółkę. Z tego powodu płatność z tytułu przedmiotowej umowy została podzielona na dwie części: 750 tys. zł w dniu podpisania umowy, pozostała kwota w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym trzeciej spółki, wobec której podatnik nabył prędzej prawo dochodzenia wierzytelności. W przypadku niedotrzymania warunków umowy cedent i cesjonariusz zobowiązali się zwrócić sobie wszystko co wzajemnie świadczyli w związku z warunkową umową cesji wierzytelności, a własność wierzytelności pozostawała nadal po stronie cedenta. W tak przedstawionym stanie faktycznym podatnik powziął wątpliwość, czy kwota otrzymana przed spełnieniem warunku stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w dniu otrzymania przelewu na rachunek bankowy czy w dniu zrealizowania warunku zawieszającego. W ocenie sądu, podatnik uzyskał przychód już w momencie otrzymania przelewu, a fakt, że w sytuacji niewystąpienia warunku zawieszającego (głosowanie za przyjęciem propozycji układowych) podatnik będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty, pozostaje bez znaczenia.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 15.06 - 22.06.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Kolejne zmiany w podatkach w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0
 • Nowe zasady dotyczące pracowników oddelegowanych
 • JPK-V7: pytania i odpowiedzi
 • Sposób rozpoznawania różnic kursowych w przypadku wynagrodzenia określonego w walucie obcej
 • Pakiet zmian podatkowych podpisany przez Prezydenta
transkrypcja

Kolejne zmiany w podatkach w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0
W dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 czyli tzw. Tarczę 4.0. Ustawa reguluje przede wszystkim zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, a także uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne dla firm chcących odbudować równowagę. Ustawa zawiera jednak również szereg zmian przepisów podatkowych w tym m.in. możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizn w formie laptopów i tabletów przekazanych wybranym podmiotom od 1 stycznia do 30 września 2020 r., czy też zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Aktualnie ustawa czeka na podpis Prezydenta. Co do zasady, nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Nowe zasady dotyczące pracowników oddelegowanych
W dniu 15 czerwca 2020 r. na stronach Sejmu opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw mający na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe przepisy przewidują m.in., że pracownik delegowany będzie otrzymywać wynagrodzenie na takich samych zasadach jak obywatel kraju na analogicznym stanowisku. Ponadto ustawa wprowadza zupełnie nowe zasady dotyczące okresu oddelegowania pracowników. Co do zasady będzie on wynosił 12 miesięcy. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami maksymalny okres delegowania może ulec, na podstawie umotywowanego powiadomienia przedsiębiorstwa delegującego, wydłużeniu do 18 miesięcy. Po tym okresie oddelegowanie nadal będzie możliwe, jednak konieczne będzie zastosowanie, co do zasady, wszelkich warunków zatrudnienia przewidzianych w przepisach państwa przyjmującego, które docelowo zrównają pracowników oddelegowanych ze statusem pracowników krajowych. Nowe regulacje mają wejść w życie już 30 lipca 2020 r.

JPK-V7: pytania i odpowiedzi
W dniu 18 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Ministerstwo Finansów zaktualizowało odpowiedzi na wzbudzające wątpliwości pytania dotyczące JPK-VAT7. Poruszane zagadnienia dotyczą m.in. kwestii mechanizmu podzielonej płatności, oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU), faktur korygujących czy obowiązków związanych z JPK_VAT. MF wyjaśniło m.in. że oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności niezależnie od tego czy na danej fakturze znajduje się wskazana adnotacja i niezależnie czy obowiązek podzielonej płatności dotyczy wszystkich czy tylko części pozycji na tej fakturze. Wiele odpowiedzi dotyczy także kwestii oznaczania dokumentów, na przykład tego, jak należy ujmować w nowym JPK_VAT faktury korygujące towar/usługę nieobjętą oznaczeniami GTU, gdy faktura pierwotna zawierała towary/usługi, do których stosuje się oznaczenia GTU.

Sposób rozpoznawania różnic kursowych w przypadku wynagrodzenia określonego w walucie obcej
15 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie wydał wyrok dotyczący sposobu rozpoznawania różnic kursowych w przypadku wynagrodzenia określonego w walucie obcej (sygn. III SA/Wa 1564/19). WSA zauważył, że w analizowanej sprawie ewentualne różnice kursowe powstałe w związku z wypłaconym wynagrodzeniem powstaną pomiędzy wartością wynagrodzenia wynikającego z otrzymanej faktury (rachunku), bądź z innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), wyrażonego w walucie obcej przeliczonego na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, a wartością wynagrodzenia w dniu jego zapłaty, przeliczoną według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (w przypadku gdyby w ramach płatności doszło do przewalutowania środków) lub w przypadku, gdy zapłata nie wiąże się z przewalutowaniem, według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty. Zdaniem Sądu, nie można zgodzić się ze spółką, że w niniejszej sprawie kurs dla dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez wydawcę nie powinien być uwzględniany w jakikolwiek sposób w kalkulacji różnic kursowych.

Pakiet zmian podatkowych podpisany przez Prezydenta
W ubiegłym tygodniu Prezydent RP podpisał ustawę o zmianach w podatkach dochodowych, VAT oraz Ordynacji podatkowej. Pakiet zmian zakłada m.in. dostosowanie przepisów ustawy o CIT oraz ustawy o PIT do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r., modyfikację zasad zwiększania przychodów albo wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych i odpowiedzialności solidarnej w VAT w sytuacji dokonania przez podatnika płatności na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT oraz zmiany w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. ulga IP Box). Nowelizacja wprowadza także nową szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania oraz ograniczenie obowiązków płatników będących organami rentowymi, a także poszerza definicję legalną deklaracji. Ustawa wejdzie w życie co do zasady z dniem 1 lipca 2020 r.

Logo KPMG Logo Spotify Logo iTunes