Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii

Najnowsze Podcasty

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 19.10 - 26.10.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Projekt ustawy wprowadzającej możliwość dokonywania przez urzędników skarbowych tzw. nabycia kontrolowanego
 • Koszty uwzględnione w kalkulacji dochodu SSE a kalkulacja ulgi B+R
 • Możliwość umówienia wizyty w urzędzie skarbowym przez internet
 • Opodatkowanie VAT roamingu
 • Zawieszenie najmu a VAT
transkrypcja

Projekt ustawy wprowadzającej możliwość dokonywania przez urzędników skarbowych tzw. nabycia kontrolowanego
Rząd pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej szereg zmian w przepisach dotyczących podatkowych procedur kontrolnych. Jedną z planowanych nowości jest wprowadzenie przepisów umożliwiających urzędnikom skarbowym dokonywanie tzw. nabycia kontrolowanego, czyli dokonywania przez urzędników zakupów mających na celu sprawdzenie, czy dany przedsiębiorca sprzedaje towary i usługi z zachowaniem przepisów o kasach rejestrujących i paragonach fiskalnych. Jeżeli planowana nowelizacja wejdzie w życie, urzędnik udający zwykłego klienta (tzw. tajemniczy klient) będzie mógł dokonać zakupu towaru lub usługi, a następnie, jeśli sprzedawca nie wyda paragonu, wówczas będzie mógł się ujawnić i wszcząć odpowiednią procedurę zmierzającą do ukarania przedsiębiorcy.

Koszty uwzględnione w kalkulacji dochodu SSE a kalkulacja ulgi B+R
W wyroku z dnia 22 października 2020 r., sygnatura akt I SA/Wr 325/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, że skoro zwolnieniami z CIT dotyczącymi dochodów uzyskanych z działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz z działalności określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, objęte są wyłącznie dochody uzyskane z tego rodzaju działalności, to przy obliczaniu kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej mogą być brane pod uwagę wyłącznie koszty związane z uzyskaniem przychodów z działalności prowadzonej w strefie lub w oparciu o decyzję o wsparciu. Kwestia rzeczywistej wysokości przysługującego zwolnienia z uwagi na limit pomocy publicznej nie ma znaczenia, albowiem dotyczy już dochodu, który został odliczony i skalkulowany zgodnie z przepisami dotyczącymi powyższych zwolnień. Potwierdza to również zdaniem Sądu konstrukcja przepisów regulujących te zwolnienia, w których wskazano jaki dochód podlega zwolnieniu, a dopiero w dalszej kolejności wskazano na ograniczenie wartościowe tego dochodu.

Możliwość umówienia wizyty w urzędzie skarbowym przez internet
Latem w województwach podlaskim i wielkopolskim a 26 października również w województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim i warmińsko-mazurskim, wprowadzono możliwość umówienia wizyty w urzędzie skarbowym elektronicznie. Za pomocą formularza online podatnicy mogą umówić wizytę na terminy od 9 listopada włącznie. Możliwość wcześniejszego umówienia wizyty w urzędzie ma zwiększyć bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw. Docelowo usługa obejmie urzędy skarbowe również w pozostałych województwach i będą mogli z niej korzystać klienci Krajowej Administracji Skarbowej w całej Polsce.

Opodatkowanie VAT roamingu
22 października 2020 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił opinię w sprawie o sygnaturze C 593/19 dotyczącej zasad opodatkowania VAT usług roamingu, w której uznał, że usługi roamingu świadczone przez operatora sieci komórkowej z siedzibą w państwie trzecim na rzecz użytkowników mających stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w tym państwie trzecim, ale przebywających tymczasowo na terytorium państwa członkowskiego, powinny być uważane za stanowiące przedmiot „faktycznego użytkowania” na terytorium tego państwa członkowskiego. Jeżeli wyrok Trybunału będzie zgodny z opinią Rzecznika, to państwa Unii Europejskiej będą mogły pobierać VAT od usług telekomunikacyjnych świadczonych na ich terytorium na rzecz konsumentów z krajów trzecich, pod warunkiem że wdrożą do swojego prawa odpowiednie przepisy.

Zawieszenie najmu a VAT
W interpretacji indywidualnej z 13 października 2020 r. (sygnatura 0111-KDIB3-1.4012.549.2020.1.ASY) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w przypadku zawieszenia umowy najmu nie dochodzi do świadczenia, a w konsekwencji nie powstaje obowiązek w podatku VAT ani obowiązek wystawienia faktury. Przedmiotowa interpretacja może mieć znaczenie dla podatników, którzy zawiesili umowy najmu w związku z pandemią COVID-19.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnie | 12.10 - 19.10.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Wyrok TSUE: polskie przepisy dotyczące ulgi na złe długi w VAT są niezgodne z regulacjami unijnymi
 • Opinia Rzecznika Generalnego TSUE: polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE
 • Nowy departament orzecznictwa podatkowego w Ministerstwie Finansów
 • Fundusz inwestujący za pośrednictwem spółek osobowych osiąga w CIT przychody z działalności gospodarczej
 • Wynagrodzenie za przekazanie prawa do uzyskania patentu a przychód w PIT
transkrypcja

Wyrok TSUE: polskie przepisy dotyczące ulgi na złe długi w VAT są niezgodne z regulacjami unijnymi
15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sygn. C-335/19) w sprawie dotyczącej zgodności polskich przepisów o uldze na złe długi w VAT z unijną Dyrektywą VAT. Trybunał orzekł, że warunek uzależniający obniżenie podstawy opodatkowania VAT od okoliczności, aby dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji zarejestrowany jako podatnik VAT, jest sprzeczny z prawem UE. Wyrok stanowi podstawę do odzyskania VAT z zastosowaniem ulgi na złe długi przez podatników, których kontrahenci znaleźli się w stanie upadłości lub likwidacji, a także stwarza szansę na zastosowanie ulgi na złe długi również w innych przypadkach, w których polskie przepisy uzależniają taką możliwość od statusu dłużnika jako podatnika VAT.

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE: polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE
Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Juliane Kokott w wydanej 15 października 2020 r. opinii uznała, że polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE. Opinia dotyczy przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, którego stosowanie jest aktualnie zawieszone do 1 stycznia 2021 r. Rzecznik podkreśliła, że w ostatnim czasie w swoim orzecznictwie TSUE popiera stanowisko, zgodnie z którym opodatkowanie progresywne może być powiązane z obrotem. Tym samym wprowadzony przez Polskę podatek nie powinien być traktowany jako niedozwolona pomoc państwa dla mniejszych przedsiębiorstw, w mniejszym stopniu obciążonych podatkiem. Opinia Rzecznika Generalnego jest wstępem do wydania przez Trybunał Sprawiedliwości wyroku w sprawie.

Nowy departament orzecznictwa podatkowego w Ministerstwie Finansów
W Ministerstwie Finansów powstał nowy departament orzecznictwa podatkowego, którego celem będzie zapewnienie jednolitej interpretacji przepisów prawa podatkowego przez wszystkie organy. Dzięki temu podatnicy mają uzyskiwać taką samą informację dotyczącą stosowania prawa zarówno w Krajowej Informacji Skarbowej, jak i w dowolnym urzędzie skarbowym. Departament został umiejscowiony w pionie Krajowej Administracji Skarbowej. Do zadań departamentu należeć będzie przede wszystkim monitorowanie prawidłowości interpretacji indywidualnych i wiążących informacji stawkowych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz udzielanie wyjaśnień odnośnie wątpliwości dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego zgłaszanych przez izby administracji skarbowej, a także analizowanie orzecznictwa sądów administracyjnych.

Fundusz inwestujący za pośrednictwem spółek osobowych osiąga w CIT przychody z działalności gospodarczej
W wyroku z dnia 13 października 2020 r. (sygnatura akt II FSK 1244/18) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w przypadku gdy fundusz inwestycyjny lokuje pieniądze za pośrednictwem spółek osobowych, uzyskane przez ten fundusz przychody nie mieszczą się w kategorii „innych praw majątkowych”, stanowiących dla funduszy inwestycyjnych przychód zwolniony z CIT, lecz stanowią przychód z działalności gospodarczej. W ocenie sądu, przepisy o przychodach z innych praw majątkowych mają zastosowanie, gdy wyłącznym przedmiotem działalności funduszu jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Jeżeli natomiast działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

Wynagrodzenie za przekazanie prawa do uzyskania patentu a przychód w PIT
W wyroku z dnia 16 października 2020 r. (sygnatura akt I SA/Łd 349/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że w przypadku uzyskania przez podatnika w procesie cywilnym od pozwanej spółki wynagrodzenia za przekazanie prawa do uzyskania patentu, koszty uzyskania przychodów określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Sąd wskazał również, że przez wzgląd na akcesoryjny charakter odsetek nie można powiedzieć, że dzielą one los podatkowy należności głównej, co mogłoby skutkować możliwością zastosowania względem nich 50% kosztów uzyskania przychodów. W efekcie kwotę odsetek ustawowych za opóźnienie należy zakwalifikować do innych źródeł przychodów, o których mowa w ustawie o PIT.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 05.10 - 12.10.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Podatnicy którym przedłużono termin spłaty nie odliczą całego VAT 
 • Odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22% i 7%
 • Zwiększenie zakresu zwolnienia z podatku od spadków i darowizn
 • Uznanie finansowania na rzecz spółek zależnych za transakcję o charakterze pomocniczym
 • Przesłanki zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT w stosunku do kar umownych i odszkodowań
transkrypcja

Podatnicy którym przedłużono termin spłaty nie odliczą całego VAT
W wyroku z 6 października 2020 r. (sygnatura akt I FSK 66/18) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że prolongata spłaty jest odrębną usługą zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W ocenie sądu, w wyniku wydłużenia terminu płatności kontrahenci przez cały ten czas kredytują skarżącą jako dłużnika, co stanowi tzw. kredyt kupiecki, który jest odrębną usługą finansową zwolnioną z VAT. W konsekwencji podatnik, któremu termin zapłaty został przedłużony, a odsetki zostały uznane za element podstawy opodatkowania transakcji głównej, nie odliczy całego VAT.

Odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22% i 7%
9 października br. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych przedmiotową ustawą jest odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22% i 7%. Zgodnie z nowymi przepisami powrót do niższych stawek VAT został powiązany z kondycją finansów publicznych i nastąpi w roku następującym po roku, w którym będzie stosowana stabilizująca reguła wydatkowa w standardowej wersji oraz relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto będzie nie większa niż 43% a suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego będzie niemniejsza niż -6%.

Zwiększenie zakresu zwolnienia z podatku od spadków i darowizn
12 października br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nowelizacja rozszerza krąg uprawnionych do zwolnienia z tego podatku. Zgodnie z nowymi przepisami do zwolnienia będą mieć prawo m.in. osoby, które przebywały lub przebywają w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, a także osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Nowe przepisy wejdą w życie 27 października br.

Uznanie finansowania na rzecz spółek zależnych za transakcję o charakterze pomocniczym
W wyroku z dnia 7 października 2020 r., sygnatura akt I FSK 2010/17, Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się na temat przesłanek uznania finansowania na rzecz spółek zależnych za transakcję o charakterze pomocniczym, o której mowa w art. 90 ust. 6 ustawy o VAT. NSA orzekł, że w świetle wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-77/01 (Empresa de Desenvolvimento Mineiro) należy przyjąć, iż czynności spółki związane z pomocą w pozyskiwaniu kredytów dla spółek od niej zależnych (działających w ramach grupy kapitałowej, w której spółka jest podmiotem dominującym) stanowią pomocnicze usługi finansowe wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Za uznaniem czynności spółki za tego rodzaju usługi przemawiał fakt, że działania spółki miały na celu pomoc w uzyskaniu najlepszych warunków zewnętrznego finansowania konkretnych inwestycji, a świadczone przez nią usługi nie były nakierowane na zysk, co oznacza, że miały charakter pomocniczy względem jej podstawowej działalności gospodarczej. Ponadto, niska była częstotliwość świadczenia usług oraz zakres zaangażowania zasobów finansowych i osobowych spółki.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 28.09 - 05.10.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Subwencja z PFR nie jest przychodem podatkowym 
 • Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla nowej grupy osób 
 • Senat za powrotem do 22% i 7% stawek VAT 
 • Zwolnienie z VAT usług pośrednictwa przy zawieraniu umów w zakresie realizacji PPK
 • Kwalifikacja prawnopodatkowa zysku wypłaconego na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki luksemburskiej
transkrypcja

Subwencja z PFR nie jest przychodem podatkowym
W interpretacji indywidualnej z dnia 29.09.2020, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.637.2020.3.MS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że subwencja finansowa otrzymana przez podatnika w ramach rządowego programu dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w związku ze zwalczaniem skutków pandemii w Polsce w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej nie jest przychodem podatkowym. Może jednak zostać uznana za koszt uzyskania przychodu. Zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych będzie możliwe także w sytuacji ewentualnego umorzenia pożyczki.

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla nowej grupy osób
W dniu 30 września 2020 r. Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zmiany przewidują, że do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn uprawnionych będzie więcej osób. Należą do nich osoby przebywające lub które przebywały w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo–wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo–terapeutycznej, w przypadku gdy darczyńcą lub spadkobiercą była osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, pracująca w placówce opiekuńczo–wychowawczej albo pracująca w regionalnej placówce opiekuńczo–terapeutycznej, w których przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca. Ustawa trafi teraz do Prezydenta.

Senat za powrotem do 22% i 7% stawek VAT
Na posiedzeniu w dniu 30 września 2020 r. Senat wprowadził 20 poprawek do ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie opowiedzieli się m.in. za wykreśleniem przepisu przewidującego wydłużenie terminu obowiązywania podwyższonych stawek VAT w wysokości 8% i 23% na kolejne lata. Poprawka zakłada, że aktualne stawki podatku VAT przestałyby obowiązywać wraz z końcem bieżącego roku. Ustawa trafi teraz ponownie do Sejmu.

Zwolnienie z VAT usług pośrednictwa przy zawieraniu umów w zakresie realizacji PPK
W wyroku z dnia 29 września 2020 r. (sygn. Akt I SA/Gl 630/20) WSA w Gliwicach wypowiedział się na temat zwolnienia z VAT usług pośrednictwa przy zawieraniu umów w zakresie realizacji PPK. Skarżąca spółka zawarła z funkcjonującym w ramach ten samej grupy Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym, zarządzającym Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, umowę, której przedmiotem było zlecenie spółce odpłatnego wykonywania czynności agencyjnych w imieniu i na rzecz DFE jako kompleksowej usługi pośrednictwa. Celem tych usług było zwiększenie penetracji rynku przez PPK będące w ofercie PTE. Spółka powzięła wątpliwość, czy usługi świadczone na podstawie umowy podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. WSA orzekł, że spółka może skorzystać z tego zwolnienia. Spółka doprowadza bowiem najpierw do zawarcia umowy o zarządzanie PPK pomiędzy instytucją finansową a podmiotem zatrudniającym, a następnie wskutek wysiłków podejmowanych przez nią pracodawca podpisuje z instytucją finansową umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników będących uczestnikami PPK.

Kwalifikacja prawnopodatkowa zysku wypłaconego na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki luksemburskiej
W wyroku z dnia 29 września 2020 r. (sygn. akt II FSK 944/18) Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się na temat kwalifikacji prawnopodatkowej zysku wypłaconego na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników luksemburskiej Société en Commandite Spéciale (SCSp). Zdaniem NSA przychód podmiotu, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, wynikający z uczestnictwa tego podmiotu w charakterze wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w luksemburskiej SCSp, należy klasyfikować jako przychód (dochód) z działalności gospodarczej, który powinien być na bieżąco rozpoznawany, niezależnie od zapisów umownych SCSp.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 21.09 - 28.09.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Odliczenie darowizn przekazanych w celu przeciwdziałania COVID-19 możliwe do 30 września br.
 • Tarcza 5.0 dla branży turystycznej
 • Zwrot wydatków poniesionych na pokrycie kosztów objęcia akcji a VAT
 • Dodatnia wartość firmy nie podlega PCC
 • Wydatki reprezentacyjne spółki a przychód pracowników
transkrypcja

Odliczenie darowizn przekazanych w celu przeciwdziałania COVID-19 możliwe do 30 września br.
Tylko do 30 września 2020 r. możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych określonym podmiotom na przeciwdziałanie COVID-19. Z odliczenia skorzystać mogą podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, prawnych oraz ryczałt ewidencjonowany, w tym również podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Odliczenie możliwe jest w stosunku do darowizn przekazanych między 1 stycznia 2020 r. a 30 września 2020 r. podmiotom, o których mowa w art. 52n ust. 1 oraz art. 52x ust. 1 i 3 ustawy o PIT. Dotyczy to m.in. podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 Tarczy Antykryzysowej. Podatnicy PIT mają również możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn rzeczowych w formie laptopów i tabletów, spełniających określone kryteria, przekazanych placówkom oświatowym.

Tarcza 5.0 dla branży turystycznej
23 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została tzw. Tarcza 5.0. dla branży rozrywkowej i turystycznej. Ustawa wprowadza dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych za lipiec, sierpień i wrzesień dla wskazanych działalności w obszarze turystyki. Powstanie Turystycznego Funduszu Pomocowego gromadzącego pieniądze na zwroty za imprezy turystyczne, które się nie odbędą w przyszłości z powodu innych sytuacji kryzysowych to kolejna ze zmian, które wprowadza Tarcza 5.0. Ze wsparcia będą mogli korzystać organizatorzy turystyki, którzy wykażą spadek dochodów o co najmniej 75%. Nowe przepisy wejdą w życie 1 października br., z wyjątkiem przepisów dotyczących dodatkowego postojowego i zwolnień ze składek, które wejdą w życie 15 października br. Natomiast Turystyczny Fundusz Pomocowy zacznie funkcjonować 1 stycznia 2021 roku.

Zwrot wydatków poniesionych na pokrycie kosztów objęcia akcji a VAT
WSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 września br. (sygn..akt. III SA/Wa 2491/19), wskazał, iż czynności dokonywane przez spółkę prawa amerykańskiego (organizatora) na rzecz spółki, stanowią w istocie usługi organizacji i zarządzania długookresowym programem motywacyjnym, w którym mogą uczestniczyć pracownicy spółki (uczestnicy). W zamian za świadczenie tych usług, spółka wypłaca na rzecz organizatora wynagrodzenie obejmujące koszty związane z objęciem akcji. W konsekwencji, spółka nabywa od organizatora usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT. Pomimo że przedmiotem usług świadczonych przez organizatora są instrumenty finansowe, jednak charakterem nabywanej usługi jest zarządzanie długookresowym programem motywacyjnym, w skład którego wchodzą ww. instrumenty, a zatem art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy VAT nie ma zastosowania.

Dodatnia wartość firmy nie podlega PCC
WSA w Gdańsku z wyroku z dnia 22 września 2020 r., sygn. I SA/Gd 430/20 stwierdził, że wartość firmy rozumiana jako suma wartości elementów poza majątkowych przedsiębiorstwa, obejmująca m.in. wypracowane rozwiązania, renomę i doświadczenie pracowników nie spełnia definicji prawa majątkowego, a to oznacza, że pozostaje ona poza zakresem opodatkowania PCC. WSA uchylił niekorzystną interpretację podatkową Dyrektora KIS i, powołując się na treść przepisów ustawy o PCC stwierdził, że podstawą opodatkowania PCC jest suma wartości rynkowych elementów składających się na przedmiot nabycia stanowiących sumę wartości rzeczy i sumę wartości praw majątkowych a dodatnia wartość firmy nie należy do żadnej z tych kategorii.

Wydatki reprezentacyjne spółki a przychód pracowników
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej wskazał, że w sytuacji, gdy spółka ponosi koszty uczestnictwa w wyjeździe, uznać należy, że wartość tych świadczeń stanowi dla uczestników wyjazdu przychód (przysporzenie majątkowe). Ponadto, organ stwierdził, że wydatki związane z wyjazdem na targi uczestników nie mają charakteru reprezentacyjnego. Rozpoznając sprawę, WSA w Warszawie w wyroku z dnia 22 września 2020 r., sygn. III SA/Wa 2882/19 uznał stanowisko organu podatkowego za nieprawidłowe i uchylił interpretację. W ocenie sądu, spółka chciała zrobić dobre wrażenie na swoim kontrahencie. W związku z tym, należało stwierdzić, że skoro spółka poniosła koszty reprezentacyjne, to nie powstał przychód u pracowników.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 14.09 - 21.09.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Możliwość korekty i rozliczenia IP Box za ubiegły rok
 • Kryteria ustalenia miejsca stałego prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT
 • Jednorazowa korekta w przypadku dóbr inwestycyjnych
 • Zmiany w podatkach dochodowych
 • Interpretacje ogólne Ministra Finansów w zakresie 50 proc. kosztów oraz ryczałtu od samochodów służbowych
transkrypcja

Możliwość korekty i rozliczenia IP Box za ubiegły rok
W ostatnim czasie sądy administracyjne potwierdziły, że odrębna ewidencja dla celów skorzystania z ulgi IP Box nie musi być prowadzona na bieżąco. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 30 lipca 2020 r. (sygnatura akt I SA/Go 115/20) nie zgodził się z organem, że odrębna ewidencja, o której mowa w artykule 30cb ustęp 1 i 2 ustawy o PIT, sporządzona dopiero na potrzeby rozliczenia nie wypełnia przesłanek ustawowych. Zdaniem Sądu nie ma znaczenia, czy ewidencja będzie sporządzana na bieżąco, czy na koniec roku podatkowego, jeżeli tylko pozwala na prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5 procent oraz zawiera ustawowe elementy. Podobne stanowisko wyraził również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 26 sierpnia 2020 r. (sygnatura akt I SA/Wr 170/20). Sąd orzekł, że wymaganie od podatnika prowadzenia ewidencji na bieżąco jest niezasadne, skoro rozliczenie ulgi następuje na koniec roku.

Kryteria ustalenia miejsca stałego prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 17 września 2020 r. (sygn. Akt I SA/Gl 755/20) uznał, że w przypadku gdy spółka zagraniczna zarządza procesem dystrybucji ze swojej siedziby to mimo, że zleca odbieranie towarów wysyłanych z państw UE i państw trzecich oraz ich magazynowanie a następnie rozdzielanie i dostarczanie na rynki niepowiązanemu centrum logistycznemu w Polsce, to spółka ta posiada miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Sąd odwołał się w uzasadnieniu swojego stanowiska do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie C-605/12, zgodnie z którym nawet jeśli stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej niekoniecznie wymaga własnego zaplecza personalnego i technicznego to podatnikowi musi jednak przysługiwać na podstawie wymogu wystarczającej stałości miejsca działalności porównywalna kontrola nad zapleczem personalnym i technicznym.

Jednorazowa korekta w przypadku dóbr inwestycyjnych
W wyroku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie C 791/18 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazał, iż artykuły 184–187 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które przewiduje mający zastosowanie do dóbr inwestycyjnych system korekty zakładający rozłożenie korekty na kilka lat, w ramach którego całość wstępnego odliczenia dokonanego w odniesieniu do danego dobra podlega jednorazowej korekcie w roku pierwszego wykorzystania tego dobra, będącym jednocześnie pierwszym rokiem objętym korektą, w przypadku gdy przy owym pierwszym wykorzystaniu okaże się, że odliczenie to odbiega od odliczenia, do którego dokonania podatnik był uprawniony ze względu na rzeczywisty sposób wykorzystania wspomnianego dobra.

Zmiany w podatkach dochodowych
16 września 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, którego głównym celem jest uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Projekt zakłada m.in. nadanie statusu podatników CIT spółkom komandytowym oraz niektórym spółkom jawnym. Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy. Obowiązek ma dotyczyć podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym, podatkowych grup kapitałowych oraz spółek nieruchomościowych. Nowelizacja zakłada również ograniczenie wysokości ulgi abolicyjnej w podatku PIT do kwoty zmniejszającej podatek, a więc maksymalnie do kwoty 1 360 zł. Co do zasady, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Interpretacje ogólne Ministra Finansów w zakresie 50 proc. kosztów oraz ryczałtu od samochodów służbowych
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowano dwie interpretacje ogólne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. 18 września br. opublikowana została interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2018, a 21 września opublikowana została interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2020. Pierwsza z wyżej powołanych interpretacji wskazuje warunki, których spełnienie umożliwia zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Natomiast druga z ww. interpretacji rozstrzyga które koszty finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 07.09 - 14.09.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Nowa ulga na robotyzację
 • Przesłanki istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • „Wartość firmy” powstała w drodze konwersji a odpisy amortyzacyjne
 • Narzędzia do nowego JPK_V7
 • Kwalifikacja źródła przychodu przy sprzedaży kilku nieruchomości
transkrypcja

Nowa ulga na robotyzację
11 września 2020 r. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło założenia nowej ulgi na robotyzację. Począwszy od 2021 r. przedsiębiorcy będą mogli od podstawy opodatkowania odliczyć 50% kosztów związanych z inwestycjami w robotyzację, takich jak np. koszty zakupu lub leasingowania nowych robotów i kobotów. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie firmy bez względu na wielkość lub branżę. Rząd zakłada, że ulga zostanie wprowadzona na 5 lat.

Przesłanki istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
W wyroku z dnia 10 września 2020 r. (sygnatura akt I SA/Wr 286/18) WSA we Wrocławiu podkreślił, że zgodnie z art. 22 wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy VAT w celu ustalenia stałego miejsca prowadzenia działalności, usługodawca ma obowiązek przeanalizować charakter usług oraz dane przekazane przez usługobiorcę, a także umowy łączące usługodawcę z usługobiorcą. W ocenie sądu, jeżeli z tych danych nie wynika stałe miejsce prowadzenia działalności, wówczas usługodawca jest upoważniony do uznania, że tym miejscem jest siedziba podmiotu. Natomiast fakt ustalenia na podstawie innych danych przez organy, że stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie kraju istnieje, nie uchyla uprawnień usługodawcy do zastosowania stawki 0%.

„Wartość firmy” powstała w drodze konwersji a odpisy amortyzacyjne
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 września 2020 r., (sygnatura akt II FSK 1263/18) uznał, że zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 2 lit a ustawy o CIT odpisów amortyzacyjnych można dokonywać tylko od wartości firmy powstałej w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania lub wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji. W efekcie brak jest podstaw do amortyzacji wartości firmy powstałej w drodze najpierw nabycia wierzytelności, a następnie jej konwersji na świadczenie niepieniężne.

Narzędzia do nowego JPK_V7
Od 1 października 2020 r. podatnicy będą mogli przygotowywać i składać nowe pliki JPK_V7 za pomocą darmowych narzędzi informatycznych. Do narzędzi tych należą aplikacja e-mikrofirma, która umożliwi obsługę nowych struktur JPK, czyli JPK_V7M i JPK_V7K, a także JPK_FA (jeśli zażąda tego pliku urząd skarbowy), aplikacja Klient JPK_WEB, która posłuży do obsługi JPK_V7M i JPK_V7K, oraz formularz interaktywny, który pozwoli przygotować i wysłać nowe JPK i zastąpi jednocześnie dotychczasowy plik CSV. Podatnicy korzystający do tej pory z oprogramowania udostępnionego przez MF będą mogli przenieść dane do nowych aplikacji internetowych. Nowe narzędzia mają zostać udostępnione przez Ministerstwo Finansów przed 1 października 2020 r.

Kwalifikacja źródła przychodu przy sprzedaży kilku nieruchomości
NSA w wyroku z dnia 8 września 2020 r., sygn. II FSK 1106/18. wskazał, że przychody uzyskane przez podatnika ze sprzedaży sześciu zakupionych mieszkań stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, a nie przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT. Decydujący w kwestii kwalifikacji źródła przychodu jest zdaniem sądu zamiar uzyskania zysku ze strony podatnika oraz fakt, że mieszkań było sześć i były one zakupione w ciągu 6 miesięcy. Tym samym podatnik wypełnił przesłanki z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT i nie ma znaczenia fakt, że podatnik np. nie korzystał z usług biura pośrednictwa.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 31.08 - 07.09.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Zapowiedź zmian w ustawach o podatkach dochodowych w celu uszczelnienia systemu podatkowego
 • Udzielanie pożyczek spółkom z grupy jako działanie wynikające z przyjętej strategii prowadzenia działalności gospodarczej nie ma charakteru transakcji pomocniczej w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy VAT
 • Zmiany w Rozporządzeniu ws. zwolnień z akcyzy
 • Skutki podatkowe w PIT zwrotu pracownikowi poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych
 • Ustalanie wysokości podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nieruchomości lokalowej stanowiącej przedmiot zapisu windykacyjnego
transkrypcja
Zapowiedź zmian w ustawach o podatkach dochodowych w celu uszczelnienia systemu podatkowegoW dniu 4 września 2020 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się informacja o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Zapowiadany projekt zawierać będzie szereg bardzo istotnych zmian systemowych w zakresie podatków dochodowych, w tym rozszerzenie opodatkowania CIT na dodatkowe podmioty, będące dotąd podmiotami transparentnymi podatkowo (opodatkowanie tylko na poziomie wspólników) – spółki komandytowe oraz te spółki jawne, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani. Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy zawierającej szczegółowe regulacje w zakresie powyższych zmian planowane jest jeszcze w 3. kwartale 2020 roku.

 

Udzielanie pożyczek spółkom z grupy jako działanie wynikające z przyjętej strategii prowadzenia działalności gospodarczej nie ma charakteru transakcji pomocniczej w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy VAT

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 3 września 2020 r. o sygn. I SA/Wr 1008/19 orzekł, że pomoc finansowa udzielana przez spółkę jej spółkom powiązanym, ma wpływ na dobre funkcjonowanie tych spółek, a to z kolei może przekładać się na sferę działalności spółki. Zatem finansowanie spółek powiązanych kapitałowo nie stanowi działalności marginalnej dla całokształtu działań spółki. Wykonywane przez spółkę transakcje finansowe nie mają charakteru „pomocniczego” i są wykonywane jako element prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielanie przez spółkę pożyczek podmiotom powiązanym jest działaniem wynikającym z przyjętej i realizowanej strategii prowadzonej działalności gospodarczej, sprzyjającym generowaniu obrotów osiąganych przez spółki powiązane. Zatem wykonywane przez spółkę zamierzone, celowe i niejednokrotne czynności w zakresie opisanym we wniosku, nie stanowią czynności o charakterze pomocniczym w rozumieniu art. 90 ust. 6 u.p.t.u. W konsekwencji, wartość obrotu uzyskanego przez spółkę z tytułu świadczenia tych usług powinna być uwzględniona w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy VAT.

Zmiany w Rozporządzeniu ws. zwolnień z akcyzy

Zgodnie z projektem rozporządzenia z 2 września 2020 r. Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, próbki płynów do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego będą zwolnione z akcyzy w sytuacji, gdy przeznaczone są do badań naukowych i badań związanych z jakością produktów. Aktualnie brak jest zwolnienia z akcyzy dla tych produktów w sytuacji, gdy są one przeznaczone do badań naukowych i badań związanych z jakością produktów. Na razie takie zwolnienia dotyczą m.in. wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych. Zmiany mają wejść w życie 1 października br.

Skutki podatkowe w PIT zwrotu pracownikowi poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych

W dniu 2 września 2020 r. WSA w Bydgoszczy wydał wyrok (sygn. akt. I SA/Bd 377/20) w sprawie skutków podatkowych w PIT zwrotu pracownikowi poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych w trakcie pracy. Sąd powołał się na warunki wskazane w wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13) wskazał, że świadczenie nie jest spełniane w interesie pracownika, ponieważ zadania realizowane są w ramach obowiązków służbowych wykonywanych przez pracownika. Ponadto, pracownik otrzymuje jedynie zwrot wydatków, co nie stanowi wymiernej korzyści po jego stronie. Wobec tego, takie świadczenie nie podlega opodatkowaniu PIT.

Ustalanie wysokości podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nieruchomości lokalowej stanowiącej przedmiot zapisu windykacyjnego

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 1 września 2020 r., (sygn. akt. II FSK 1483/18), aby dane obciążenie stanowiło dług przedmiotu nabycia, musi istnieć w momencie nabycia, którym w przypadku zapisu windykacyjnego jest chwila otwarcia spadku. Roszczenia, które mogą dopiero powstać nie mogą pomniejszać wartości przedmiotu zapisu windykacyjnego. Omawiana kwestia dotyczyła pomniejszenia wysokości podstawy opodatkowania nieruchomości lokalowej stanowiącej przedmiot zapisu windykacyjnego o przyszłe długi obciążające całą masę spadku.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 17.08 - 24.08.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Zakres przedmiotowy pojęcia „dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu”
 • Slim VAT
 • Kwalifikacja podatkowa zysku wypłaconego z tytułu posiadania statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w spółce luksemburskiej (SCSp)
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT
 • Sprzedaż materiałów produkcyjnych w celu ich przetworzenia przed dalszą odsprzedażą przez podmiot działający w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
transkrypcja

Zakres przedmiotowy pojęcia „dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu”
NSA w wyroku z dnia 20.08.2020 r. wypowiedział się w kwestii zakresu przedmiotowego pojęcia „dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu” w rozumieniu ustawy o PIT. Wyrok dotyczył przepisów przeciwdziałających przyznawaniu wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Takie odprawy i odszkodowania opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 70%. WSA we Wrocławiu oraz NSA zwróciły uwagę na fakt, że powyższe pojęcie należy interpretować w taki sposób, jak w Kodeksie spółek handlowych, tzn. że przewagę głosów należy obliczać w stosunku do ogólnej liczby głosów, tj. przewaga głosów występuje w przypadku dysponowania liczbą ponad 50% głosów.

Slim VAT
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianach w VAT, przewidujący pakiet rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczeń VAT, w tym tzw. pakiet „Slim VAT”. Projekt zawiera m.in. rezygnację z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej „in minus”, a także propozycję uregulowania w ustawie o VAT sposobu rozliczania faktur korygujących „in plus”, w sposób zgodny z dotychczasową praktyką opartą na interpretacjach indywidualnych i orzeczeniach sądowych. Projekt przewiduje również wydłużenie terminu na wywóz towarów oraz otrzymanie odpowiedniego dokumentu celnego przy opodatkowaniu zaliczek w eksporcie towarów do 6 miesięcy czy wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji efektywnie do łącznie 4 miesięcy.

Kwalifikacja podatkowa zysku wypłaconego z tytułu posiadania statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w spółce luksemburskiej (SCSp)
19 sierpnia 2020 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt II FSK 943/18) zgodnie z którym, w przypadku luksemburskiej spółki SCSp, która nie jest osobą prawną w świetle prawa polskiego (zresztą także luksemburskiego), to wówczas przychód wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności z tytułu udziału w tej spółce powinien zostać uznany za przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o CIT. Jednocześnie, skoro jest to przychód z działalności gospodarczej, to datę powstania przychodu normuje art. 12 ust. 3e ustawy o CIT. Zatem polska spółka powinna zidentyfikować przychód dopiero z dniem faktycznego otrzymania przez spółkę dywidendy.

Zmiana rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT
20 sierpnia 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Celem projektu jest przede wszystkim przedłużenie do dnia odwołania stanu epidemii na obszarze Polski, możliwości czasowego stosowania stawki 0% dla darowizn na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, dokonywanych na rzecz określonych podmiotów. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami obniżona stawka miała obowiązywać do 31 sierpnia 2020 r. Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia to 31 sierpnia 2020 r.

Sprzedaż materiałów produkcyjnych w celu ich przetworzenia przed dalszą odsprzedażą przez podmiot działający w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
W wyroku z dnia 20 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 1319/18) NSA uznał, że przychód z tytułu sprzedaży materiałów produkcyjnych na rzecz kontrahentów w celu ich przetworzenia dla potrzeb dalszego procesu produkcji i sprzedaży wyrobów gotowych, jest elementem procesu produkcyjnego i ma jedynie charakter pomocniczy w stosunku do działalności prowadzonej przez wnioskodawcę na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W konsekwencji, przychody z takiej sprzedaży należy kwalifikować jako związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę na terenie strefy, które to podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 10.08 - 17.08.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Polski Fundusz Rozwoju skontroluje beneficjentów Finansowej Tarczy Antykryzysowej
 • Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym a obowiązek podatkowy w PCC
 • NSA o kosztach kwalifikowanych przy uldze na działalność badawczo-rozwojową
 • Wartość nieodpłatnych świadczeń pokrywanych przez spółkę pracownikom
 • Kryteria rozróżniania przychodów z najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej od przychodów z tzw. najmu prywatnego
transkrypcja

Polski Fundusz Rozwoju skontroluje beneficjentów Finansowej Tarczy Antykryzysowej
Polski Fundusz Rozwoju zapowiedział kontrole beneficjentów Finansowej Tarczy Antykryzysowej. Obecnie opracowywane są algorytmy typujące przedsiębiorstwa do skontrolowania. Mają one być powiązane z publicznymi bazami danych w tym np. Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

Sama kontrola może polegać m.in. na sprawdzeniu zgodności oświadczeń składanych podczas podpisywania umowy o subwencje z bazami Krajowej Administracji Skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sprawdzeniu w oparciu o Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych czy wypełniając wniosek podmioty odpowiednio ustaliły swój status jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, czy też sprawdzeniu czy kłopoty finansowe przedsiębiorstwa nie wynikały wyłącznie z błędnych decyzji biznesowych. Fundusz będzie również badać, czy środki otrzymane przez beneficjentów wydatkowane były zgodnie z regulaminem programu.

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym a obowiązek podatkowy w PCC
W wyroku z dnia 7 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 3984/17) NSA przypomniał, że do końca 2015 r. w podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązywało zwolnienie od opodatkowania umów sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Jednak 1 stycznia 2016 r. przepis ten został uchylony. Przy czym, zgodnie z przepisami przejściowymi, o tym które przepisy mają zastosowanie do danej czynności cywilnoprawnej decyduje moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 stycznia 2016 r. zastosowanie znajdować mają przepisy dotychczasowe, natomiast gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 stycznia 2016 r. zastosowanie znajdują przepisy nowe. Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd uznał, że skoro w badanej sprawie obowiązek podatkowy powstał w momencie przysądzenia własności w 2016 r. to zastosowanie znajdą przepisy nowe, w konsekwencji przedmiotowa czynność nie będzie zwolniona z opodatkowania PCC.

NSA o kosztach kwalifikowanych przy uldze na działalność badawczo-rozwojową
W dniu 13 sierpnia 2020 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1015/18), w którym stwierdził że w przypadku gdy koszty usług doradczych, opinii i ekspertyz nabywanych na potrzeby opracowywania koncepcji lub produkcji oprogramowania będą realizowane przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, który nie spełnia przesłanek uznania za jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, to takich kosztów nie można uznać za koszty kwalifikowane w świetle przepisów o uldze badawczo-rozwojowej. NSA uznał, że użyte w tych przepisach określenie „nabycie” ma zastosowanie zarówno do badań naukowych, jak i do ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych. Pojęcia tego nie można więc ograniczać tylko do badań naukowych. Zatem także w przypadku wydatków na ekspertyzy, opinie i usługi doradcze wymagane jest, aby zostały nabyte od jednostki naukowej.

Wartość nieodpłatnych świadczeń pokrywanych pracownikom przez spółkę
W kwestii pokrycia przez pracodawcę kosztów zakwaterowania, transportu do miejsca wykonywania pracy oraz wyżywienia wypowiedział się ostatnio WSA w Krakowie w orzeczeniu z dnia 11 sierpnia 2020 r., sygn. I SA/Kr 1435/19. Chodziło o pracowników, którzy w umowach o pracę mają określone miejsce wykonywania pracy jako każdoczesne miejsce, gdzie spółka prowadzi prace instalacyjne. Pracownicy nie odbywali podróży służbowych oraz, zdaniem organu podatkowego i sądu, nie spełnili przesłanek do uznania ich za pracowników mobilnych. Sąd stwierdził, że pokrycie kosztów zakwaterowania, transportu oraz wyżywienia przez pracodawcę stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji od tego rodzaju świadczeń spółka jest obowiązana obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy.

Kryteria rozróżniania przychodów z najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej od przychodów z tzw. najmu prywatnego
NSA w orzeczeniu z dnia 13 sierpnia 2020 r. wskazał, że w sytuacji, gdy podatnik ulokował swoje wolne środki finansowe w budynki i lokale z zamiarem ich wynajmu, jednocześnie cały czas pracując, to tego rodzaju najem jest tzw. najmem prywatnym.

NSA zwrócił uwagę na fakt, że podatnik nie czyni z najmu podstawowego źródła swojego przychodu, wobec czego należy przyjąć, że skoro nie ma jednoznacznych reguł dzielących najem na prowadzony w ramach działalności gospodarczej od najmu prywatnego, to w sytuacji gdy podatnik nie ma wydzielonego majątku do prowadzenia działalności gospodarczej, to najem taki należy zakwalifikować jako najem prywatny.