Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 31.08 – 07.09.2020

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 31.08 – 07.09.2020

Autor: KPMG w Polsce

  • Zapowiedź zmian w ustawach o podatkach dochodowych w celu uszczelnienia systemu podatkowego
  • Udzielanie pożyczek spółkom z grupy jako działanie wynikające z przyjętej strategii prowadzenia działalności gospodarczej nie ma charakteru transakcji pomocniczej w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy VAT
  • Zmiany w Rozporządzeniu ws. zwolnień z akcyzy
  • Skutki podatkowe w PIT zwrotu pracownikowi poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych
  • Ustalanie wysokości podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nieruchomości lokalowej stanowiącej przedmiot zapisu windykacyjnego
Zapowiedź zmian w ustawach o podatkach dochodowych w celu uszczelnienia systemu podatkowegoW dniu 4 września 2020 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się informacja o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Zapowiadany projekt zawierać będzie szereg bardzo istotnych zmian systemowych w zakresie podatków dochodowych, w tym rozszerzenie opodatkowania CIT na dodatkowe podmioty, będące dotąd podmiotami transparentnymi podatkowo (opodatkowanie tylko na poziomie wspólników) – spółki komandytowe oraz te spółki jawne, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani. Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy zawierającej szczegółowe regulacje w zakresie powyższych zmian planowane jest jeszcze w 3. kwartale 2020 roku.

 

Udzielanie pożyczek spółkom z grupy jako działanie wynikające z przyjętej strategii prowadzenia działalności gospodarczej nie ma charakteru transakcji pomocniczej w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy VAT

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 3 września 2020 r. o sygn. I SA/Wr 1008/19 orzekł, że pomoc finansowa udzielana przez spółkę jej spółkom powiązanym, ma wpływ na dobre funkcjonowanie tych spółek, a to z kolei może przekładać się na sferę działalności spółki. Zatem finansowanie spółek powiązanych kapitałowo nie stanowi działalności marginalnej dla całokształtu działań spółki. Wykonywane przez spółkę transakcje finansowe nie mają charakteru „pomocniczego” i są wykonywane jako element prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielanie przez spółkę pożyczek podmiotom powiązanym jest działaniem wynikającym z przyjętej i realizowanej strategii prowadzonej działalności gospodarczej, sprzyjającym generowaniu obrotów osiąganych przez spółki powiązane. Zatem wykonywane przez spółkę zamierzone, celowe i niejednokrotne czynności w zakresie opisanym we wniosku, nie stanowią czynności o charakterze pomocniczym w rozumieniu art. 90 ust. 6 u.p.t.u. W konsekwencji, wartość obrotu uzyskanego przez spółkę z tytułu świadczenia tych usług powinna być uwzględniona w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy VAT.

Zmiany w Rozporządzeniu ws. zwolnień z akcyzy

Zgodnie z projektem rozporządzenia z 2 września 2020 r. Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, próbki płynów do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego będą zwolnione z akcyzy w sytuacji, gdy przeznaczone są do badań naukowych i badań związanych z jakością produktów. Aktualnie brak jest zwolnienia z akcyzy dla tych produktów w sytuacji, gdy są one przeznaczone do badań naukowych i badań związanych z jakością produktów. Na razie takie zwolnienia dotyczą m.in. wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych. Zmiany mają wejść w życie 1 października br.

Skutki podatkowe w PIT zwrotu pracownikowi poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych

W dniu 2 września 2020 r. WSA w Bydgoszczy wydał wyrok (sygn. akt. I SA/Bd 377/20) w sprawie skutków podatkowych w PIT zwrotu pracownikowi poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych w trakcie pracy. Sąd powołał się na warunki wskazane w wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13) wskazał, że świadczenie nie jest spełniane w interesie pracownika, ponieważ zadania realizowane są w ramach obowiązków służbowych wykonywanych przez pracownika. Ponadto, pracownik otrzymuje jedynie zwrot wydatków, co nie stanowi wymiernej korzyści po jego stronie. Wobec tego, takie świadczenie nie podlega opodatkowaniu PIT.

Ustalanie wysokości podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nieruchomości lokalowej stanowiącej przedmiot zapisu windykacyjnego

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 1 września 2020 r., (sygn. akt. II FSK 1483/18), aby dane obciążenie stanowiło dług przedmiotu nabycia, musi istnieć w momencie nabycia, którym w przypadku zapisu windykacyjnego jest chwila otwarcia spadku. Roszczenia, które mogą dopiero powstać nie mogą pomniejszać wartości przedmiotu zapisu windykacyjnego. Omawiana kwestia dotyczyła pomniejszenia wysokości podstawy opodatkowania nieruchomości lokalowej stanowiącej przedmiot zapisu windykacyjnego o przyszłe długi obciążające całą masę spadku.