Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 21.10 – 28.10.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 21.10 – 28.10.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • CIT: Podatnik zaliczy w koszty tylko część nieściągalnej wierzytelności
  • PIT: Skutki podatkowe w PIT nieodpłatnego otrzymania akcji w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym
  • VAT: Bezprawne zajmowanie pomieszczeń a VAT
  • Ochrona interesów podatnika: Informowanie o schematach podatkowych – I Forum MDR
  • Pozostałe zagadnienia: Zarządzanie systemami informatycznymi a limit kosztów usług niematerialnych

CIT: Podatnik zaliczy w koszty tylko część nieściągalnej wierzytelności
Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 22 października 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 230/19) podatnik ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wyłącznie te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu i wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego. Jak orzekł WSA, podatnik nie jest uprawniony zaliczyć w poczet kosztów innych wierzytelności, których nieściągalność nie została udokumentowana w przedmiotowy sposób, nawet jeśli byłyby to wierzytelności przysługujące w tym samym czasie w stosunku do tego samego dłużnika.

PIT: Skutki podatkowe w PIT nieodpłatnego otrzymania akcji w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym
Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 24 października 2019 r. (sygn. akt. I SA/Kr 792/19) opodatkowanie preferencyjnie nabywanych akcji już w momencie ich nabycia nie wyłączy spod opodatkowania sprzedaży akcji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że osoby uczestniczące w programie motywacyjnym w sytuacji sprzedaży akcji uzyskają przychody z kapitałów pieniężnych i będą zobowiązane do określenia podstawy opodatkowania, jaką jest różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży a kwotą, za jaką te akcje zostały nabyte. Konsekwencją przyjęcia interpretacji organu, że opodatkowaniu podlega także nabycie akcji na preferencyjnych warunkach, byłoby podwójne opodatkowanie tego samego dochodu.

VAT: Bezprawne zajmowanie pomieszczeń a VAT
Jak wynika z wyroku WSA w Warszawie z dnia 25 października 2019 r. (sygn. akt. III SA/Wa 784/19) obciążenie nierzetelnego najemcy za okres bezprawnego zajmowania pomieszczeń w wysokości stanowiącej rekompensatę poniesionych przez spółkę kosztów mediów oraz kosztów pośrednich stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT, przez co czynność ta może zostać udokumentowana notą obciążeniową.

Ochrona interesów podatnika: Informowanie o schematach podatkowych – I Forum MDR
Na I Forum MDR, które odbyło się 21 października br., znaleźli się zarówno przedstawiciele biznesu i firm doradczych, jak i pracownicy Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Na spotkaniu przedstawiciele MF m.in. poinformowali, iż przepisy dotyczące informowania o schematach podatkowych (MDR) mogą być objęte kolejnymi zmianami. Zdecydowano się również na utworzenie czterech specjalnych grup roboczych, które mają analizować kwestie dotyczące kluczowych definicji, obowiązków podmiotów zobowiązanych do informowania o schematach podatkowych, wpływu regulacji MDR na sektor finansowy oraz wpływu regulacji MDR na jednostki samorządu terytorialnego.

Pozostałe zagadnienia: Zarządzanie systemami informatycznymi a limit kosztów usług niematerialnych
W wyroku z dnia 24 października 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 425/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył, że oceniając, czy koszty danych usług podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o CIT, należy kierować się ich opisem a nie jedynie kwalifikacją na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W wyroku Sąd stwierdził również, że usługi zarządzania systemami informatycznymi są zbliżone do serwisowania czy usuwania usterek systemu informatycznego. Nie stanowią one zatem usług zarządzania i kontroli w rozumieniu art. 15e ustawy o CIT, a w konsekwencji nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu.