Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 24.06 – 01.07.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 24.06 – 01.07.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • CIT: Połączenie spółek przez przejęcie a 2-letni okres posiadania udziałów
  • VAT: Udostępnienie w ramach konsorcjum pracowników za zwrotem kosztów ich wynagrodzenia podlega VAT
  • PCC: Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek od czynności cywilnoprawnych
  • PIT: Podatek od wartości dodanej należny w innych krajach UE a PIT
  • Pozostałe zagadnienia: Podatek u źródła (WHT) – Projekt Objaśnień Ministra Finansów

CIT: Połączenie spółek przez przejęcie a 2-letni okres posiadania udziałów
Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 27 czerwca 2019 r. wydał wyrok (sygn. akt II FSK 2177/17), w którym zajął się kwestią spełnienia przesłanki o posiadaniu udziałów przez 2-letni okres w sytuacji, w której dochodzi do połączenia spółek przez przejęcie. Sąd wskazał, iż przejęcie spółki przez spółkę przejmującą powoduje wstąpienie przez nią we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki, a więc dochodzi tu do sukcesji generalnej. Tym samym, ma to również zastosowanie do prawa do zwolnienia podatkowego odsetek.

VAT: Udostępnienie w ramach konsorcjum pracowników za zwrotem kosztów ich wynagrodzenia podlega VAT
Zgodnie z wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2019 r. (sygn. akt I SA/Sz 125/19), czynność polegająca na udostępnieniu pracowników na rzecz lidera konsorcjum za zwrotem kosztów ich wynagrodzenia podlega VAT. Jak zauważył WSA, skoro udostępniająca pracowników spółka obok udziału w zysku konsorcjum, będzie dodatkowo otrzymywać od lidera kwoty odpowiadające kosztom ich wynagrodzenia, dojdzie do odpłatnego świadczenia usługi. W konsekwencji, czynność ta podlega VAT i powinna zostać udokumentowana fakturą.

PCC: Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek od czynności cywilnoprawnych
W wyroku z dnia 26 czerwca 2019 r. (sygnatura akt II FSK 2182/17) Naczelny Sad Administracyjny potwierdził, że przedsiębiorstwo jak również jego zorganizowana część nie stanowi prawa majątkowego, lecz zespół składników majątkowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych odrębnie. W konsekwencji podatek ten powinien być wymierzony od wartości rynkowej poszczególnych rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład takiego przedsiębiorstwa, nawet jeśli takie rozczłonkowanie składników majątkowych wydaje się karkołomne.

PIT: Podatek od wartości dodanej należny w innych krajach UE a PIT
Jak wynika z wyroku NSA z dnia 26 czerwca 2019 r., (sygn. akt. II FSK 2421/17), w świetle art. 14 ust. 1 ustawy PIT u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług, którego adekwatną nazwą w zakresie obrotu unijnego na gruncie ustawy VAT, w myśl art. 2 pkt 11 tej ustawy, jest określenie „podatek od wartości dodanej”. W konsekwencji podatnik może pomniejszyć przychód z działalności gospodarczej o należny podatek od wartości dodanej zapłacony przez niego na terenie innego kraju UE

Pozostałe zagadnienia: Podatek u źródła (WHT) – Projekt Objaśnień Ministra Finansów
W dniu 19 czerwca 2019 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało długo zapowiadany projekt Objaśnień obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. w zakresie poboru podatku u źródła. Podstawowa kwestia to obowiązek poboru przez płatnika WHT przy zastosowaniu krajowych stawek bez pomniejszeń wynikających z dyrektyw lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT), a dopiero później istnieje możliwość wystąpienia o zwrot.

Przygotowane Objaśnienia stanowią formę wyjaśniania przez MF jak powinni zachować się podatnicy i płatnicy stosując nowe regulacje w praktyce. Zastosowanie się do Objaśnień może dać ochronę taką jak zastosowanie się do interpretacji prawa podatkowego. Ze względu jednak na dość ogólny charakter Objaśnień i mnogość poruszanych stanów faktycznych, w praktyce Objaśnienia nabierają raczej waloru wyjaśniającego, aniżeli ochronnego.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. „Podatek u źródła (WHT) – Projekt Objaśnień Ministra Finansów