Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 26.08-02.09.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 26.08-02.09.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • VAT: Na potrzeby ZCP działalność nie musi być kontynuowana
  • CIT: Wsparcie w sprzedaży nie podlega limitowi kosztów usług niematerialnych
  • PIT: Niższy PIT od 1 października br.
  • Ochrona interesów podatnika: Objaśnienia podatkowe w zakresie daniny solidarnościowej
  • Pozostałe zagadnienia: Darowizna może stanowić koszt podatkowy

VAT: Na potrzeby ZCP działalność nie musi być kontynuowana
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 27 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I FSK 1265/17), zarówno przepisy Dyrektywy 112, jak również Ustawy o VAT dla celów uznania zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie wprowadzają wymogu, aby konkretna działalność zbywcy była kontynuowana przez nabywcę majątku. Jak wskazał NSA, istotne jest, aby majątek, który został zbyty, w dalszym ciągu służył do prowadzenia działalności gospodarczej. Dla celów zastosowania wyłączenia wynikającego z Ustawy o VAT nie jest natomiast konieczne, aby działalność prowadzona przez nabywcę była tożsama z działalnością zbywcy.

CIT: Wsparcie w sprzedaży nie podlega limitowi kosztów usług niematerialnych
W wyroku z dnia 27 sierpnia 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 2004/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że cechą charakterystyczną usług wsparcia w sprzedaży jest pośrednictwo do zawarcia umowy sprzedaży. W efekcie, czynności charakterystyczne dla umów doradczych czy reklamowych nie przeważają nad pozostałymi elementami świadczenia. W konsekwencji, usługi wsparcia w sprzedaży nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o CIT.

PIT: Niższy PIT od 1 października br.
W dniu 31 sierpnia br. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, obniżającą stawkę PIT z 18 do 17 proc. i koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Po zmianach podstawowe koszty uzyskania przychodów wyniosą 250 zł miesięcznie w porównaniu do obecnych 111,25 zł. Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 października br.

Ochrona interesów podatnika: Objaśnienia podatkowe w zakresie daniny solidarnościowej
Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane objaśnienia podatkowe w sprawie daniny solidarnościowej. Danina solidarnościowa jest nowym świadczeniem publicznym wprowadzonym ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Obowiązuje ona od 1 stycznia 2019 r. i podlegają jej dochody uzyskane od tego dnia. Dotyczy osób fizycznych, a obowiązek jej zapłaty powstaje, gdy suma dochodów, po ich zmniejszeniu o kwoty pomniejszające, przekracza 1 000 000 zł.

Pozostałe zagadnienia: Darowizna może stanowić koszt podatkowy
Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 14 sierpnia 2019 r. zgodził się z podatnikiem, że darowizna może stanowić koszt podatkowy wbrew literalnemu wyłączeniu w ustawie o CIT (art. 16 ust. 1 pkt 14). Organ uznał, że darowizna nie była nieodpłatna i miała charakter ekwiwalentny, gdyż w przedmiotowej sprawie obdarowany zobowiązał się do budowy obiektu edukacyjnego na otrzymanej nieruchomości gruntowej. Tym samym organ uznał, że na potrzeby rozpoznania kosztu podatkowego w CIT należy odejść od cywilistycznego rozumienia umowy darowizny.