Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 27.05 – 03.06.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 27.05 – 03.06.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • VAT: Czynności administracyjno-techniczne to też czynności zarządcze
  • CIT: Koszty usług zarządzania projektami nieruchomościowymi to koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru
  • PIT: Wydatki ponoszone na rzecz zleceniobiorców a PIT
  • Ochrona interesów podatnika: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
  • Pozostałe zagadnienia: Prawo użytkowania wieczystego gruntu na gruncie ustawy o CIT

VAT: Czynności administracyjno-techniczne to też czynności zarządcze
Zgodnie z wyrokiem WSA w Rzeszowie z dnia 30 maja 2019 r. (sygn. akt. I SA/Rz 219/19), czynności o charakterze administracyjnym, technicznym, księgowym czy finansowym stanowią w świetle orzecznictwa TSUE czynności zarządcze. W konsekwencji, spółka która świadczy tego rodzaju usługi na rzecz spółek powiązanych, a następnie sprzedaje ich akcje i udziały, dokonuje tej transakcji w ramach działalności gospodarczej polegającej na nabyciu i późniejszej sprzedaży w celach zarobkowych. Spółka zyskuje więc status podatnika w tym zakresie, a sprzedaż udziałów i akcji podlega opodatkowaniu VAT.

CIT: Koszty usług zarządzania projektami nieruchomościowymi to koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru
W wyroku z dnia 29 maja 2019 r. (sygn. akt. III SA/Wa 2094/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że koszty usług zarządzania projektami nieruchomościowymi wykonywanych przez podmiot powiązany na rzecz spółki deweloperskiej są niezbędne do prowadzenia inwestycji mieszkaniowej a w konsekwencji są bezpośrednio związane ze sprzedawanymi przez tę spółkę nieruchomościami. Tym samym, koszty takie nie będą podlegać ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o CIT.

PIT: Wydatki ponoszone na rzecz zleceniobiorców a PIT
Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r. (sygn. akt. III SA/Wa 2101/18), wartość ponoszonych przez spółkę (agencję pracy tymczasowej) kosztów noclegów i kosztów procedur legalizacji pobytu oraz kosztów procedur legalizacji pracy zleceniobiorcom w świetle ustawy PIT nie będzie stanowiła dla tych osób przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy PIT. Zdaniem Sądu, przedmiotowe świadczenia zasadniczo zostały spełnione w interesie pracodawcy. W związku z powyższym na spółce, z tytułu poniesienia ww. świadczeń na rzecz zleceniobiorców, nie ciążą obowiązki płatnika w rozumieniu art. 41 ustawy PIT.

Ochrona interesów podatnika: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
W ubiegłym tygodniu do pierwszego czytania w Sejmie został skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, mający na celu wprowadzenie pakietu rozwiązań, które powinny mocniej mobilizować dłużników transakcji handlowych do płacenia w ustalonych terminach. Nowelizacja wprowadza również zmiany w zakresie ustawy CIT i PIT m.in. poprzez wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania w PIT i CIT o kwotę wierzytelności, jeśli dana wierzytelność nie zostanie uregulowana czy zbyta w jakiejkolwiek formie w trakcie 90 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie albo na fakturze.

Pozostałe zagadnienia: Prawo użytkowania wieczystego gruntu na gruncie ustawy o CIT
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w dniu 28 maja 2019 r. (sygn. akt. I SA/Gl 107/19) wydał wyrok, w którym zajął się kwestią kwalifikacji prawa użytkowania wieczystego gruntu na gruncie ustawy o CIT. Sąd na wstępie zwrócił uwagę, iż w sytuacji, w której ustawa podatkowa nie precyzuje, czy prawo użytkowania wieczystego gruntu jest środkiem trwałym czy też wartością niematerialną i prawną, zasadne jest zastosowanie wykładni systemowej. Dokonując procesu wykładni, należy odwołać się do przepisów ustawy o rachunkowości, na gruncie, której to ustawy prawo użytkowania wieczystego gruntu kwalifikowane jest do środków trwałych. Kwalifikacja ta została potwierdzona również w orzecznictwie sądów administracyjnych.