Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 28.10 – 04.11.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 28.10 – 04.11.2019

Autor:

  • CIT: Rekompensata zapłaty odsetek ustawowych nie stanowi KUP
  • PIT: Skutki podatkowe w PIT przeniesienia przez jednego z udziałowców własności udziałów w spółce na pożyczkodawcę w formie datio in solutum
  • VAT: Przepisy art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i ust. 10i ustawy VAT są sprzeczne z zasadami ustawodawstwa unijnego
  • Ochrona interesów podatnika: MF uruchomiło generator numerów mikrorachunku podatkowego
  • Pozostałe zagadnienia: Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu

CIT: Rekompensata zapłaty odsetek ustawowych nie stanowi KUP
Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 29 października 2019 r. (sygn. akt I SA/Gl 685/19) wydatek w postaci zrekompensowania kontrahentowi zapłaty odsetek ustawowych od zaległości podatkowych nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jak zauważył WSA, w tym przypadku brak jest związku pomiędzy poniesionym wydatkiem a zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu. Tego rodzaju wydatek nie jest bowiem związany z samą transakcją zawartą między kontrahentami, ale dotyczy nieprawidłowości w stosowaniu prawa.

PIT: Skutki podatkowe w PIT przeniesienia przez jednego z udziałowców własności udziałów w spółce na pożyczkodawcę w formie datio in solutum
Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 30 października 2019 r. (sygn.akt. I SA/Kr 973/19) Sąd przychylił się do stanowiska organu i uznał, że przedstawione w stanie faktycznym przeniesienie przez podatnika na nowych inwestorów prawa własności udziałów w kapitale zakładowym spółki w miejsce obowiązku spłaty zaciągniętej od nich pożyczki (w trybie datio in solutum) należy traktować na równi ze zbyciem tych udziałów. Zdaniem sądu podatnikowi w tej transakcji przy przeniesieniu udziałów zmniejszają się pasywa, poprzez dokonanie bowiem tej czynności osiąga on wymierną korzyść ekonomiczną i powoduje to dla niego przysporzenie majątkowe.

VAT: Przepisy art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i ust. 10i ustawy VAT są sprzeczne z zasadami ustawodawstwa unijnego
Jak wynika z wyroku WSA w Krakowie z dnia 30 października 2019 r. (sygn.akt. I SA/Kr 661/19) w świetle wniosków płynących z analizy uzasadnienia wyroku TSUE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie C-518/14 (Senatex GmbH), a także ugruntowanego i powszechnie akceptowanego orzecznictwa TSUE w kwestii stosowania zasady neutralności i proporcjonalności podatku VAT, regulacje art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i ust. 10i ustawy VAT, które prowadzą do zmiany okresu rozliczeniowego, za który podatnik ma prawo obniżyć podatek należny o podatek naliczony, uznać należy za sprzeczne z zasadami ustawodawstwa unijnego i powszechnie akceptowanym sposobem jego wykładni.

Ochrona interesów podatnika: MF uruchomiło generator numerów mikrorachunku podatkowego
Resort finansów uruchomił generator, dzięki któremu każdy podatnik może sprawdzić swój numer mikrorachunku podatkowego. Od początku 2020 r. podatki PIT, CIT i VAT będzie można płacić tylko za pomocą takiego mikrorachunku, czyli indywidualnego rachunku podatkowego. Numer mikrorachunku można obecnie sprawdzić przez Internet (za pomocą automatycznego generatora) lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL (osoby fizyczne) albo NIP (organizacje). Obecne numery rachunków urzędów skarbowych do wpłat będą natomiast aktywne do 31 grudnia 2019 r.

Pozostałe zagadnienia: Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu
W wyroku z dnia 30 października 2019 r. (sygnatura akt II FSK 3717/17) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w sytuacji, gdy członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia od spółki, do której są oddelegowani, po stronie tej spółki powstaje przychód z tzw. nieodpłatnego świadczenia. Co jednak istotne przychód taki powstaje nawet, jeśli członkowie ci są zatrudnieni przez udziałowca tej spółki, ale nie otrzymują z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia.