Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 01.07 – 08.07.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 01.07 – 08.07.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • CIT: Do usługi agencyjnej o charakterze pośrednictwa znajdzie zastosowanie ograniczenie z art. 15e Ustawy o CIT
  • VAT: Ważne zmiany w rozliczeniu VAT transakcji międzynarodowych
  • Ochrona interesów podatnika: Odroczenie wejścia w życie niektórych przepisów dotyczących podatku u źródła
  • PIT: Skutki podatkowe w PIT częściowego zwrotu wkładu w formie pieniężnej wniesionego do spółki komandytowej
  • Pozostałe zagadnienia: Przekazanie majątku spółki po jej likwidacji nie skutkuje powstaniem przychodu

CIT: Do usługi agencyjnej o charakterze pośrednictwa znajdzie zastosowanie ograniczenie z art. 15e Ustawy o CIT
Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 4 lipca 2019 r. (sygn. akt I SA/Gl 579/19), do nabywanej usługi agencyjnej o charakterze pośrednictwa znajdzie zastosowanie ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT. Jak wskazał WSA, usługi w zakresie doprowadzania do zawierania umów sprzedaży, utrzymania kontaktu z klientami oraz raportowania do spółki informacji o warunkach panujących na rynku noszą szereg cech charakterystycznych dla usług doradczych, reklamowych i badania rynku. Należy zatem uznać, że usługi te stanowią usługi podobne do tych usług, a w konsekwencji podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT.

VAT: Ważne zmiany w rozliczeniu VAT transakcji międzynarodowych
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzającej do polskiej ustawy o VAT, zmiany w zakresie rozliczania niektórych transakcji międzynarodowych wynikające z Dyrektywy UE 2018/1910 (tzw. pakiet quick fixes). Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r. Celem zmian wynikających z Dyrektywy 2018/1910 jest m.in. ujednolicenie zasad opodatkowania tzw. dostaw łańcuchowych w całej Unii Europejskiej. Niejasne i budzące duże problemy praktyczne polskie przepisy dotyczące dostaw łańcuchowych, doczekają się tym samym pewnego doprecyzowania.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Ważne zmiany w rozliczeniu VAT transakcji międzynarodowych

Ochrona interesów podatnika: Odroczenie wejścia w życie niektórych przepisów dotyczących podatku u źródła
Na mocy rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2019 r. Minister Finansów odroczył stosowanie części znowelizowanych przepisów regulujących pobór podatku u źródła przez podatników CIT. Wejście w życie nowych regulacji dotyczy osób prawnych zostało przesunięte na dzień 1 stycznia 2020 r.
Oznacza to, że do 31 grudnia 2019 r. podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą stosowali dotychczasowe zasady. Co do zasady, rozporządzenie odnosi się do nowych obowiązków nałożonych na płatników CIT nowelizacją z 23 października 2018 r. Polegają one na tym, że płatnik wypłacając odsetki, dywidendy, należności licencyjne bądź wynagrodzenie za niektóre usługi niematerialne, zobowiązany jest najpierw pobrać podatek u źródła (20 proc. lub 19 proc.), a dopiero potem on lub sam podatnik mają możliwość ubiegania się o zwrot.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Odroczenie wejścia w życie niektórych przepisów o podatku u źródła (WHT)

PIT: Skutki podatkowe w PIT częściowego zwrotu wkładu w formie pieniężnej wniesionego do spółki komandytowej
Jak wynika z uzasadnienia do wyroku NSA z dnia 4 lipca 2019 r., (sygn. akt. II FSK 2438/17), w przypadku, gdy ustawodawca nie zdecydował się wprowadzić w przepisach ustawy PIT wyraźnej normy nakazującej opodatkowanie częściowego zwrotu wkładu ze spółki osobowej, to nie ulega wątpliwości, że w momencie uzyskania wypłaty przez wspólnika jest ona neutralna podatkowo. Skutki podatkowe tej wypłaty powinny być analizowane dopiero w momencie likwidacji spółki albo wystąpienia wspólnika ze spółki. Podstawą prawną dla nałożenia obowiązku podatkowego w przypadku częściowego zwrotu wkładu ze spółki osobowej nie może być bowiem art. 11 ust. 1 ustawy PIT, jak również art. 10 ust. 1 pkt 3, ani jego rozwinięcie zawarte w art. 14 ustawy PIT, które nie daje podstaw do uznania, że częściowa wypłata wkładu rodzi powstanie obowiązku podatkowego.

Pozostałe zagadnienia: Przekazanie majątku spółki po jej likwidacji nie skutkuje powstaniem przychodu
W wyroku z dnia 4 lipca 2019 r. (sygnatura akt II FSK 2439/17) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przekazanie majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jej wspólnikom jest nieodpłatne i nie stanowi wykonania zobowiązania. W efekcie nie dochodzi po stronie tej spółki do powstania przychodu. Sąd podzielił tym samym stanowisko zaprezentowane wcześniej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 30 sierpnia 2018 r. (sygnatura akt II FSK 2353/16) oraz z 31 stycznia 2019 r. (sygnatura akt II FSK 370/17).