Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 02.03 – 09.03.2020

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 02.03 – 09.03.2020

Autor: KPMG w Polsce

  • PIT: Ulga prorodzinna w rozliczeniu za 2019 rok
  • VAT: Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w świetle art. 28b ust. 2 Ustawy o VAT
  • B+R: Definicja działalności badawczo-rozwojowej a etap rozwoju produkcji spółki w kontekście art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT
  • CIT: Pośrednictwo handlowe nie podlega limitowi kosztów usług niematerialnych
  • Pozostałe zagadnienia: Opodatkowanie PIT zwrotu kosztów zakwaterowania oddelegowanemu pracownikowi

PIT: Ulga prorodzinna w rozliczeniu za 2019 rok
Najpopularniejszą ulgą, z której mogą skorzystać podatnicy w rozliczeniu za 2019 rok w zakresie PIT, jest niewątpliwie ulga prorodzinna. Skorzystać z niej mogą co do zasady ci podatnicy, którzy choć przez część roku podatkowego wykonywali władzę rodzicielską nad dzieckiem, przy czym z ulgi mogą skorzystać również opiekunowie prawni czy osoby, które pełnią funkcję rodziny zastępczej. Wysokość ulgi oraz możliwość skorzystania z niej zależy od wysokości dochodów podatnika oraz od liczby posiadanych dzieci. W przypadku jednego dziecka zastosowanie ulgi jest możliwe, jeżeli dochód rodziców nie przekracza 112 000 zł. Wówczas ulga wyniesie 1112,04 zł.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2020 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.

VAT: Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w świetle art. 28b ust. 2 Ustawy o VAT
W dniu 5 marca 2020 r. WSA w Szczecinie w wyroku sygn. I SA/Sz 915/19 potwierdził, iż w przedmiotowej sprawie spełniono kryteria posiadania minimalnego rozmiaru działalności charakteryzującej się określonym poziomem stałości, w której ma miejsce obecność zasobów ludzkich i technicznych koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej podatnika. Sąd wskazał, że wykorzystanie posiadanej w Polsce infrastruktury technicznej oraz personelu do wykonywania prowadzonej działalności gospodarczej w sposób zorganizowany oraz ciągły kwalifikuje aktywność spółki niemieckiej na terytorium kraju jako stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rozumieniu przepisów art. 28b ust. 2 Ustawy o VAT. W konsekwencji, miejscem świadczenia usług składu na rzecz spółki niemieckiej przez spółkę polską jest terytorium Polski jako miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu niemieckiego.

B+R: Definicja działalności badawczo-rozwojowej a etap rozwoju produkcji spółki w kontekście art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT
W wyroku sygn. I SA/Po 51/20 WSA w Poznaniu uznał, iż prace prowadzone w parku technologicznym również w fazie IV projektu (opracowanie nowych oraz rozwój istniejących procesów produkcyjnych spółki: rozwój produktu, adaptacja rozwiązania w procesie produkcyjnym – próbna produkcja rosnącego wolumenu, dokonywanie niezbędnych korekt w procesie lub w konstrukcji) spełniają wszystkie cechy, które są wymienione w art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT. Sąd w uzasadnieniu wskazał, iż działalność spółki nakierowana jest na opracowanie nowych produktów i procesów na podstawie poszukiwań i badań, a także wprowadzanie innowacyjnych i istotnych ulepszeń do obecnych produktów i stosowanych procesów technologicznych. WSA zaznaczył, iż Spółka w działalności wykorzystuje zarówno dostępną aktualnie wiedzę oraz umiejętności z dziedziny technologii, nauki i działalności gospodarczej, jak i podejmuje badania w celu pozyskania nowej wiedzy oraz umiejętności.

CIT: Pośrednictwo handlowe nie podlega limitowi kosztów usług niematerialnych
W wyroku z dnia 5 marca 2020 r. (sygnatura akt III SA/Wa 1860/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął sprawę dotyczącą kwalifikacji kosztów usług pośrednictwa jako podlegających ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o CIT. W ocenie sądu w przypadku, gdy Spółka nabywa towar pozyskany przez inną spółkę z grupy, nie mamy tak naprawdę do czynienia z usługą, tylko z nabyciem towaru. W konsekwencji koszty nabycia takiego towaru nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei w przypadku, gdy rolą pośrednika jest stałe pośredniczenie w zawieraniu umów między dwoma podmiotami, sąd zauważył, że usługi takie nie zostały wprost wymienione w art. 15e ustawy o CIT i nie są podobne do usług doradztwa, zarządzania czy kontroli.

Pozostałe zagadnienia: Opodatkowanie PIT zwrotu kosztów zakwaterowania oddelegowanemu pracownikowi
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 6 marca 2020 r. (sygn. akt. II FSK 800/18) wydatki ponoszone przez pracodawcę na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wyłączeniem podróży służbowej, będą stanowić dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy PIT, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego płatnik jest obowiązany pobrać zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 32 tej ustawy. To kolejny wyrok potwierdzający dotychczasową linię orzeczniczą sądu kasacyjnego. Tak samo orzekł również ostatnio Sąd Najwyższy w wyroku z 22 stycznia 2020 r. (sygn. akt I UK 346/18).