Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 02.09-09.09.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 02.09-09.09.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • CIT: Rozliczanie strat poniesionych przez zagraniczny zakład spółki na gruncie ustawy o CIT
  • VAT: Usługi w zakresie prowadzonej platformy sprzedażowej długów podlegają zwolnieniu
  • PIT: Nowe wzory zeznania PIT-CFC i PIT-CFI
  • CIT: Wypłata na rzecz spółki siostry, której udziałowcem jest spółka z siedzibą w USA podlega podatkowi u źródła
  • Pozostałe zagadnienia: Obowiązek poboru podatku u źródła od najmu urządzeń przemysłowych

CIT: Rozliczanie strat poniesionych przez zagraniczny zakład spółki na gruncie ustawy o CIT
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 września 2019 r., sygn. II FSK 3123/17, zajął się kwestią rozliczania strat poniesionych przez zagraniczny zakład spółki na gruncie ustawy o CIT.

Sąd zwrócił uwagę na to, że polska spółka ma prawo rozliczyć straty poniesione przez jej zagraniczne zakłady, po ich likwidacji, zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi rozliczania strat podatkowych. Straty poniesione w związku z likwidacją zagranicznych zakładów spółki nie mogą być rozliczane w państwie ich położenia – przyjęcie takiego podejścia prowadziłoby do naruszenia zasady swobody przedsiębiorczości i zasady niedyskryminacji.

Do rozliczania takich strat znajdą zastosowanie zasady ogólne, obowiązujące polskich podatników, bowiem w ustawie o CIT nie przewidziano szczególnych rozwiązań dla rozliczania strat zagranicznych zakładów spółek. Z tego względu, opisywana strata będzie mogła zostać rozliczona w przeciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym została poniesiona.

VAT: Usługi w zakresie prowadzonej platformy sprzedażowej długów podlegają zwolnieniui
Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 5 września 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 226/19), czynności operatora polegające na prowadzeniu platformy sprzedażowej mieszczą się w zakresie usługi pośrednictwa dotyczącej długów, a zatem korzystają ze zwolnienia. Jak zauważył WSA, w przedmiotowym stanie faktycznym czynności wykonywane przez operatora nie ograniczały się do czynności technicznych niezwiązanych z obrotem długami, ale obejmowały weryfikowanie ofert sprzedaży wierzytelności, występowanie jako strona umowy cesji i reprezentowanie zbywcy wierzytelności. Czynności operatora wykraczały zatem poza samo prowadzenie tej platformy sprzedażowej, stanowiąc zwolnioną z VAT usługę pośrednictwa w zakresie długów.

PIT: Nowe wzory zeznania PIT-CFC i PIT-CFI
Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. Ministra Finansów w sprawie wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów zmieni wzory zeznania PIT-CFC oraz informacji PIT-CFI. Formularze zostaną dostosowane do zmian, które wprowadzono w ustawie o PIT. Nowelizacja przepisów wprowadziła nowe normatywne pojęcie zagranicznej jednostki kontrolowanej. W praktyce rozszerzono listę podmiotów uznawanych ustawowo za jednostki kontrolowane. W efekcie za taką jednostkę mogą być uznane także m.in. fundacje, trusty oraz zagraniczne podatkowe grupy kapitałowe.

CIT: Wypłata na rzecz spółki siostry, której udziałowcem jest spółka z siedzibą w USA, podlega podatkowi u źródła
W wyroku z dnia 3 września 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 2592/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że od opłaty licencyjnej wypłacanej na rzecz spółki siostry z siedzibą w Szwajcarii, której spółka matka ma siedzibę w USA, należy potrącić zryczałtowany podatek dochodowy. W tym przypadku nie zostały spełnione, przewidziane w ustawie o CIT, warunki do skorzystania ze zwolnienia od takiego podatku, ponieważ udziałowcem w podmiocie wypłacającym i otrzymującym płatność jest spółka z siedzibą poza UE i EOG. Ponadto, w ocenie sądu, spółka siostra nie jest w tym przypadku rzeczywistym właścicielem należności. Podmiotem rzeczywiście uprawnionym do otrzymania płatności jest spółka matka z siedzibą w USA. Nie spełnia ona jednak warunków do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w polskiej ustawie.

Pozostałe zagadnienia: Obowiązek poboru podatku u źródła od najmu urządzeń przemysłowych
Dyrektor KIS wydał negatywną interpretację prawa podatkowego (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.298.2019.2.MR) w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła. Podatnik w przedmiotowej interpretacji pytał, czy w związku z dokonywaniem płatności przez spółkę z tytułu najmu wózków po stronie spółki – jako płatnika – powstał obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku (WHT). Według argumentacji podatnika specjalistyczne wózki nie stanowią urządzeń handlowych (ani przemysłowych, ani transportowych) w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Niemniej organ nie miał wątpliwości, iż na gruncie polskiego prawa podatkowego specjalistyczne wózki kwiatowe mieszczą się w pojęciu urządzenia przemysłowego. Tym samym również na gruncie UPO zawartej miedzy Polską a Holandią urządzenia przemysłowe są objęte definicją należności licencyjnych.