Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 02.12 – 09.12.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 02.12 – 09.12.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • CIT: Brak możliwości zaliczenia opłaty ostrożnościowej do kosztów uzyskania przychodów kredytobiorcy
  • VAT: Usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego w świetle art. 19a ust. 3 ustawy VAT
  • CIT: Usługi wsparcia a limit kosztów usług niematerialnych
  • Ochrona interesów podatnika: Nowy mechanizm poboru podatku u źródła zawieszony do 30 czerwca 2020 r.
  • PIT: Zasady opodatkowania PIT nagród sportowych uzyskiwanych w konkursach organizowanych zagranicą

CIT: Brak możliwości zaliczenia opłaty ostrożnościowej do kosztów uzyskania przychodów kredytobiorcy
W wyroku NSA z 5 grudnia 2019 r. (sygn. II FSK 75/18) organ uznał, że nie jest możliwe zaliczenie opłaty ostrożnościowej do kosztów podatkowych kredytobiorcy, na którego zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej zawartej z bankiem został przeniesiony ekonomiczny ciężar tej opłaty. Wydatek ten nie spełnia bowiem ogólnej definicji kosztu zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, gdyż poniesiony koszt stanowiący ekwiwalent opłaty ostrożnościowej nie jest związany z przychodami spółki, lecz z obowiązkami banku i z prowadzoną przez bank działalnością gospodarczą.

VAT: Usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego w świetle art. 19a ust. 3 ustawy VAT
W wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2019 r. (sygn. I SA/Bd 619/19) Sąd wskazał na czynności klasyfikowane z uwagi na swoją specyfikę jako usługi o charakterze ciągłym. Omawiane czynności polegały na pewnych stałych zachowaniach w czasie trwania umowy pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi i każdorazowo czynności te dążyły do zaspokajania interesu odbiorcy usług poprzez ich trwały, pod względem czasowym i funkcjonalnym, charakter w ustalonych przez powyższe strony okresach rozliczeniowych. Sąd zwrócił uwagę, iż w/w czynności klasyfikowane jako usługi o charakterze ciągłym cechuje brak możliwości precyzyjnego wyodrębnienia etapów, w jakich są realizowane, tzn. nie sposób dokładnie określić, kiedy część takiej usługi zostaje wykonana. Mając na uwadze powyższe, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia przedmiotowych usług powstaje – w świetle art. 19a ust. 3 ustawy VAT – z upływem każdego okresu rozliczeniowego, do którego odnoszą się te płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.

CIT: Usługi wsparcia a limit kosztów usług niematerialnych
W wyroku z dnia 5 grudnia 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 1186/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że koszty takich usług jak usługi księgowe, zaopatrzeniowe, administracyjne czy IT ponoszą przedsiębiorcy z wielu branż. Oznacza to, że tego typu usługi mają jedynie ogólny związek z konkretną działalnością gospodarczą. Na kwalifikację tych kosztów nie ma wpływu nawet przyjęty przez podatnika model gospodarczy, zgodnie z którym świadczy on usługę tylko dla jednego klienta, a więc wszystkie ponoszone przez niego koszty związane są z jej świadczeniem. W konsekwencji, Sąd uznał, że tego typu koszty nie stanowią kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11, a zatem podlegać będą ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o CIT.

Ochrona interesów podatnika: Nowy mechanizm poboru podatku u źródła zawieszony do 30 czerwca 2020 r.
W dniu 9 grudnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z projektem wejście w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT), planowane początkowo na 1 stycznia 2019 r., zostanie zawieszone do 30 czerwca 2020 r. Przesunięcie terminu wejścia w życie nowych przepisów dotyczących mechanizmu poboru podatku u źródła pozostaje bez wpływu na zakres zastosowania regulacji innych niż art. 26 ust. 2e ustawy CIT. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PIT: Zasady opodatkowania PIT nagród sportowych uzyskiwanych w konkursach organizowanych zagranicą
Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2019 r., sygn. I SA/Wr 698/19, przychód uzyskany przez polskiego podatnika z wygranych w konkursach lub zawodach sportowych organizowanych w Niemczech jest w Polsce zwolniony z opodatkowania, jednakże jeżeli podatnik uzyskał lub uzyska inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, to zgodnie z polsko-niemiecką umową DTT, dochód uzyskany w Niemczech powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.