Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 05.08-12.08.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 05.08-12.08.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • CIT: Kalkulacja limitu kosztów finansowania dłużnego
  • Ochrona interesów podatnika: Umowa o współdziałanie podatnika z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej
  • Ceny transferowe: Przepisy wprowadzające uproszczoną procedurę APA wykreślone z projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dot. podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
  • VAT: MF pracuje nad nowym wykazem podatników VAT
  • Pozostałe zagadnienia: Nabycie w celu dalszej odsprzedaży to nie pośrednictwo

CIT: Kalkulacja limitu kosztów finansowania dłużnego
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Wr 486/19) wskazał, iż przepisy art. 15c ust. 1 oraz ust. 14 ustawy o CIT powinny być interpretowane w ten sposób, że wyłączeniu z kosztów podatkowych podlega ta część kosztów finansowania dłużnego, która przekracza łączną kwotę sumy 3 mln zł oraz 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów podatkowych pomniejszonych o wartość zaliczonych do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Ochrona interesów podatnika: Umowa o współdziałanie podatnika z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej
W dniu 31 lipca 2019 r. został ogłoszony projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, który zawiera m.in. przepisy wprowadzające nowy mechanizm współpracy podatników z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), tj. umowę o współdziałanie. Umowa o współdziałanie ma służyć zapewnieniu przestrzegania przez podatników prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem. Umowa jest zawiązywana na wniosek podatnika na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez niego w każdym czasie.

Więcej informacji w Tax Alercie KPMG pt. „Umowa o współdziałanie podatnika z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej”

Ceny transferowe: Przepisy wprowadzające uproszczoną procedurę APA wykreślone z projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dot. podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
Na początku sierpnia 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dot. podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.
Omawiany projekt ustawy jest efektem dalszych prac Ministerstwa Finansów (MF) nad projektem przepisów opublikowanych po raz pierwszy 22 marca 2019 r., których celem miało być m.in. wdrożenie i dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych w zakresie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (wdrożenie postanowień Dyrektywy Rady (UE) 2017/1852), jako również przeniesienie do projektowanej ustawy regulacji dotyczących porozumień w sprawie ustalania cen transferowych zawartych obecnie w Ordynacji podatkowej. Brak w niej jednak przepisów dotyczących zapowiadanych wcześniej tzw. uproszczonych APA.

VAT: MF pracuje nad nowym wykazem podatników VAT
W Ministerstwie Finansów trwają prace nad połączonym wykazem podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. MF udostępniło już opis interfejsu programistycznego API, który odnosi się do nowego wykazu podatników VAT.
Nowy wykaz podatników VAT (tzw. biała lista) ma zostać wprowadzony już z początkiem września 2019 r. Aktualnie interfejs programistyczny API znajduje się w fazie testów wewnętrznych i może jeszcze ulec zmianom.
Ostateczna specyfikacja API i adres środowiska testowego zostaną udostępnione do 22 sierpnia br. Kolejny etap, którego termin ma być podany do 31 sierpnia 2019 r., obejmuje natomiast publikację pliku testowego do pobrania przez użytkowników, który będzie zawierać pełną listę par NIP-rachunek, co pozwoli na masową weryfikację transakcji w ramach systemów finansowo-księgowych.

Pozostałe zagadnienia: Nabycie w celu dalszej odsprzedaży to nie pośrednictwo
W wyroku z dnia 8 sierpnia 2019 r. (sygnatura akt I SA/Po 383/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że w przypadku gdy Spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową nabywa we własnym imieniu i na własną rzecz energię elektryczną, a następnie ją powiązanym, mimo że pełni niejako funkcję pośrednika to jednak nie świadczy usług pośrednictwa.
W konsekwencji wynagrodzenie ze sprzedaży energii stanowić będzie dla Spółki przychód. Z kolei wydatki na nabycie tej energii stanowić będą dla niej odpowiednio koszty uzyskania przychodów.