Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 04.11 – 12.11.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 04.11 – 12.11.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • CIT: Usługi hostingu nie podlegają podatkowi u źródła
  • VAT: Odstępne w kwocie podwójnego zadatku podlega VAT
  • PIT: Dzierżawa praw majątkowych do logotypów a PIT
  • Ulgi i dotacje: Koszty pracownicze a działalność badawczo-rozwojowa
  • Ochrona interesów podatnika: Nowe limity wpłat w IKE i IKZE na 2020 r.

CIT: Usługi hostingu nie podlegają podatkowi u źródła
W wyroku z dnia 6 listopada 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 958/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że skoro w analizowanym stanie faktycznym usługi hostingu polegać będą przede wszystkim na udostępnieniu zasobów dyskowych oraz dbaniu o ich stałe i poprawne działanie, a także ochronie danych przed kradzieżą i zniszczeniem a serwery nie stanowią urządzeń przemysłowych, to hosting nie będzie podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

VAT: Odstępne w kwocie podwójnego zadatku podlega VAT
Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 30 października 2019 r. (sygn. akt I SA/Kr 856/19) zwrot zadatku w podwójnej wysokości w związku z rozwiązaniem umowy przedwstępnej stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Jak zauważył WSA kwotę zadatku należy w tym przypadku potraktować jako wynagrodzenie za znoszenie okoliczności, że druga strona umowy nie wystąpi do sądu o zawarcie umowy przyrzeczonej. Nieprawidłowe jest zatem stanowisko organu podatkowego, iż kwota ta stanowi niepodlegające opodatkowaniu VAT odszkodowanie.

PIT: Dzierżawa praw majątkowych do logotypów a PIT
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 listopada 2019 r. (sygn. akt. II FSK 3715/17) przychody z umowy dzierżawy prawa majątkowego mogą być w PIT zaliczone do tego samego źródła, co najem. Zdaniem Sądu błędne jest założenie, że bez względu na rodzaj umowy, jeżeli jej przedmiotem jest prawo majątkowe, zawsze będziemy mieć do czynienia ze źródłem przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT. Tym samym, przyjąć należy, że przychody z tytułu umowy dzierżawy autorskich praw majątkowych do logotypów (zawartej na podstawie art. 709 k.c.) zaliczyć należy do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT.

Ulgi i dotacje: Koszty pracownicze a działalność badawczo-rozwojowa
Zgodnie z wyrokiem WSA w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2019 r. (sygn.akt. I SA/Rz 609/19), mając na uwadze regulacje prawa pracy, zasadne jest stwierdzenie, iż prawo do urlopu, jak również prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy stanowią immanentną część stosunku pracy. W związku z tym wydatki na ten cel nie mogą być odseparowywane od ogólnych wydatków, jakie pracodawca ponosi na koszty utrzymania pracownika. Przepisy dotyczące ulgi B+R, odnoszące się do wydatków kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową, nie precyzują, co należy rozumieć pod tym pojęciem. Dlatego należy stosować rozumienie tych kosztów w takim znaczeniu, w jakim one funkcjonują w innych dziedzinach, m.in. w stosunkach prawa pracy.

Ochrona interesów podatnika: Nowe limity wpłat w IKE i IKZE na 2020 r.
W Monitorze Polskim opublikowano dwa obwieszczenia określające wysokość maksymalnych limitów rocznych wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE) na 2020 r. Limity zostaną podwyższone do 6 272,40 zł (IKZE) oraz 15 681 zł (IKE).

Aktualnie limity wynoszą odpowiednio 5 718 zł (IKZE) i 14 295 zł (IKE), a w przyszłym roku zostaną podniesione do 6 272,40 zł (IKZE) i 15 681 (IKE). Korzystanie z IKE oznacza dla podatników – co do zasady – brak opodatkowania zysków i brak opodatkowania przy wypłacie środków. W przypadku IKZE wpłacone kwoty pomniejszą dochody do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dzięki temu dany podatnik może uzyskać z urzędu skarbowego zwrot podatku.