Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 07.10 – 14.10.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 07.10 – 14.10.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • VAT: Dostawa części do produkcji AGD to również dostawa ciągła
  • CIT: Wydanie składników majątku likwidowanej spółki jej udziałowcom nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie tej spółki
  • PCC: Wartość firmy (goodwill) nie podlega opodatkowaniu PCC
  • PIT: Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT obejmuje wyłącznie świadczenia niepieniężne
  • Pozostałe zagadnienia: Limit usług niematerialnych w kontekście usług z obszaru zakupów bezpośrednio produkcyjnych oraz usług z obszaru sprzedaży

VAT: Dostawa części do produkcji AGD to również dostawa ciągła
Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 8 października 2019 r. (sygn. akt I SA/Gl 507/19) za dostawę świadczoną w sposób ciągły, o której mowa w art. 19a ust. 4 w zw. z art. 19a ust. 3 Ustawy o VAT, należy uznać ciąg kolejnych świadczeń stanowiących realizację przyjętego zobowiązania do dokonania szeregu dostaw częściowych określonych towarów. Dostawy te powinny być objęte jednym stosunkiem zobowiązaniowym wraz ze z góry założoną powtarzalnością świadczeń i ustalonymi okresami ich rozliczeń lub terminami płatności. W konsekwencji, za dostawę ciągłą można uznać także dostawę części do produkcji AGD. Jak orzekł WSA, dostawa ciągła to nie tylko dostawa, w której dostaw częściowych nie da się wyodrębnić, jak przy dostawie prądu czy wody.

CIT: Wydanie składników majątku likwidowanej spółki jej udziałowcom nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie tej spółki
W wyroku z dnia 2 października 2019 r. (sygnatura akt I SA/Po 387/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że podział majątku likwidowanej spółki pomiędzy jej wspólników jest obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Spółek Handlowych, a nie z odpowiednich umów. Zdarzenie to nie ma zatem charakteru regulowania zobowiązania, a w rezultacie nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie spółki.

PCC: Wartość firmy (goodwill) nie podlega opodatkowaniu PCC
W wyroku NSA z dnia 10 października 2019 r., (sygn.akt. II FSK 3591/17) Sąd stwierdził, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, do których nie należy zaliczać samej różnicy pomiędzy wartością uchwyconych w sprawie rzeczy i praw majątkowych a wartością transakcyjną, za jaką spółka nabyła przedsiębiorstwo. Nie ma więc podstaw do opodatkowania PCC różnicy wartości, nazywanej umownie „goodwill” czy wartością firmy. Wartość firmy jest pewnym stanem faktycznym, uzewnętrznionym w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa, nie stanowi natomiast jakiegokolwiek prawa podmiotowego, prawa majątkowego, które podlegałoby opodatkowaniu na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy PCC.

PIT: Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT obejmuje wyłącznie świadczenia niepieniężne
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 października 2019 r. (sygn. II FSK 3562/17) przepis art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT ma zastosowanie wyłącznie do świadczeń o charakterze niepieniężnym, a nie do wypłat jakichkolwiek kwot pieniężnych. Zdaniem Sądu wniosek ten ma swoje uzasadnienie w definicji przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zawartej w art. 11 ust. 1 ustawy PIT, który wyraźnie rozgranicza „otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne” od „wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”.

Pozostałe zagadnienia: Limit usług niematerialnych w kontekście usług z obszaru zakupów bezpośrednio produkcyjnych oraz usług z obszaru sprzedaży
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 8 października 2019 r., sygn. I SA/Gl 562/19, zajął się kwestią stosowania limitu usług niematerialnych dla usług z obszaru zakupów bezpośrednio produkcyjnych oraz usług z obszaru sprzedaży. Sąd zwrócił uwagę, iż usługi te podlegają limitowi usług niematerialnych ze względu na to, że w ich skład wchodzą usługi (świadczenia) o charakterze podobnym do usług wymienionych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w szczególności do usług doradczych oraz zarządzania i kontroli. Sąd podkreślił również, iż w tej sytuacji zastosowania nie znajdzie wyłączenie z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT.