Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 09.09-16.09.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 09.09-16.09.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • VAT: Zadania własne gminy w ramach edukacji a opodatkowanie VAT
  • CIT: Koszt usług refakturowanych w kontekście limitu usług niematerialnych z art. 15e ustawy o CIT
  • Podatek od nieruchomości: Warunki stosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości z art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
  • PIT: 50% koszty uzyskania przychodów
  • Pozostałe zagadnienia: Pojęcie usług ciągłych w ustawie o VAT

VAT: Zadania własne gminy w ramach edukacji a opodatkowanie VAT
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 10 września 2019 r., sygn. I SA/Bd 429/19, zajął się kwestią zakresu zadań własnych gminy w ramach edukacji – Sąd skonkludował, iż zadania te należy rozumieć szeroko. Z tego względu przez edukację należy rozumieć również opiekę czy też działalność stołówki (polegającą na zapewnieniu wyżywienia w stołówce). Działania podejmowane przez gminę w tym zakresie są zadaniami własnymi, przez co nie podlegają opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

CIT: Koszt usług refakturowanych w kontekście limitu usług niematerialnych z art. 15e ustawy o CIT
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 września 2019 r., sygn. III SA/Wa 88/19, zajął się kwestią wyłączenia z limitu usług niematerialnych, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o CIT. Sąd zwrócił uwagę, iż wyłączenie to odnosi się do podmiotu, który refakturuje koszt nabytej przez siebie usługi na inny podmiot, w związku z czym podmiotem uprawnionym do korzystania z tego wyłączenia jest taki podmiot, który czynnie refakturuje (przenosi) koszt usługi na inny podmiot z grupy. Nie jest natomiast uprawniony do korzystania z tego wyłączenia finalny odbiorca refakturowanej usługi, który to podlega limitowaniu zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

Podatek od nieruchomości: Warunki stosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości z art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 11 września 2019 r., sygn. I SA/Kr 234/19, zwrócił uwagę, iż przy stosowaniu zwolnienia z podatku od nieruchomości z art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, każdy element infrastruktury kolejowej (zgodnie z odrębnymi przepisami) należy oceniać według kryteriów przewidzianych w tymże zwolnieniu. Skoro, zgodnie z odrębnymi przepisami, elementem infrastruktury kolejowej są grunty, oznaczone jako działki ewidencyjne, na których to działkach znajdują się elementy infrastruktury kolejowej, to działki te w całości podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości.

PIT: 50-procentowe koszty uzyskania przychodów
W wyroku z dnia 10 września 2019 r. (sygnatura akt I SA/Łd 257/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził, że wynagrodzenie, w stosunku do którego pracownikowi przysługują 50-procentowe koszty uzyskania przychodów, to wynagrodzenie za korzystanie przez pracodawcę z praw autorskich pracownika do utworu a nie za czas pracy poświęcony na jego stworzenie. Istotne jest zatem wykazanie, że utwór faktycznie powstał, a nie to, ile czasu na jego wytworzenie poświęcił pracownik. Uprawnienie to dotyczy również premii uznaniowej, o ile jest ona częścią wynagrodzenia za korzystanie z praw autorskich.

Pozostałe zagadnienia: Pojęcie usług ciągłych w ustawie o VAT
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 września 2019 r., sygn. I FSK 971/17, zwrócił uwagę, iż mając na względzie cel, w jakim wprowadzono art. 64 Dyrektywy 112, pojęcie usług ciągłych na gruncie ustawy o VAT należy rozumieć szerzej. Przy takim założeniu pojęcie to powinno obejmować zarówno świadczenia tradycyjnie definiowane jako okresowe/ciągłe, jak również świadczenia dokonywane w ramach stałych umów o współpracę, w przypadku których ustalono następujące po sobie terminy płatności. Sąd zauważył przy tym, iż przez szersze rozumienie pojęcia usług ciągłych nie należy rozumieć wszelkich usług z reguły powtarzających się, o ile tylko są one rozliczane lub opłacane w okresach rozliczeniowych – sama powtarzalność tych świadczeń oraz dominująca wola stron ustalania terminów płatności są niewystarczające dla przyjęcia ciągłości świadczeń na gruncie ustawy o VAT.