Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 09.12 – 16.12.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 09.12 – 16.12.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • VAT: Zakres przedmiotowy pojęcia ZCP w rozumieniu art. 19 Dyrektywy 112
  • CIT: Odszkodowanie za utracone korzyści może być kosztem uzyskania przychodów CIT
  • PIT: Nowe wzory formularzy PIT
  • Cło i akcyza: Zmiany ws. akcyzy i samochodów osobowych opóźnione
  • Pozostałe zagadnienia: Usługa pośrednictwa w sprzedaży udziałów zwolniona z VAT nawet gdy zawiera element doradztwa

VAT: Zakres przedmiotowy pojęcia ZCP w rozumieniu art. 19 Dyrektywy 112
Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 11 grudnia br. (sygn. akt. I SA/PO 747/19) nie można zgodzić się z takim sposobem definiowania ZCP, że konieczne jest, aby przed przekazaniem ZCP (w momencie, kiedy to przedsiębiorstwo funkcjonuje jako całość) ZCP była wyodrębniona organizacyjnie i finansowo z istniejącego przedsiębiorstwa. Taki wymóg nie wynika z Dyrektywy 112. Zakresem art. 19 Dyrektywy 112 miały być objęte takie zdarzenia, gdzie następca prawny, podmiot nowy będzie kontynuował działalność gospodarczą na majątku, który został mu przekazany i ten majątek będzie się w pełni nadawał do takiej działalności gospodarczej. To wyodrębnienie organizacyjne i finansowe wskazuje tylko na to, że jest to tak połączony zespół składników materialnych, niematerialnych i osobowych, które w przyszłości nadają się bez jakiegokolwiek uzupełnienia do prowadzenia działalności gospodarczej.

CIT: Odszkodowanie za utracone korzyści może być kosztem uzyskania przychodów CIT
W wyroku z dnia 6 grudnia 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 917/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że w przypadku gdy odszkodowanie nie wynika z wad dostarczonych towarów lub wykonanych robót, możliwość jego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów powinna zostać rozpatrzona z perspektywy zasad ogólnych. Skoro zatem, w rozpatrywanym stanie faktycznym, wypłacone odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści było mniejsze niż możliwe kary umowne, należy uznać, że służyło ono uzyskaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodu, a w konsekwencji stanowiło koszt uzyskania przychodów.

PIT: Nowe wzory formularzy PIT
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie resortu finansów, rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Formularze dostosowano do zmian ustawowych. W rozporządzeniu określono wzory oświadczeń (PIT-2, PIT-2A i PIT-3), deklaracji (PIT-4R, PIT-6 i PIT-8AR) oraz informacji (PIT-8C, PIT-11, PIT-R i IFT-1/IFT-1R). Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, nowe formularze uwzględniają m.in. wprowadzone w bieżącym roku zwolnienie z podatku dla młodych podatników (do 26. roku życia). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Cło i akcyza: Zmiany ws. akcyzy i samochodów osobowych opóźnione
Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy, nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 marca 2020 r. Pierwotnie rozporządzenie miało zacząć obowiązywać już z początkiem stycznia przyszłego roku, a przełożenie tego terminu ma zapewnić dodatkowy czas na proces elektronizacji. W rozporządzeniu określono nowy wzór dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terenie kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju. Zmiany w prawie mają docelowo pozwolić na ograniczenie pojawiających się nieprawidłowości.

Pozostałe zagadnienia: Usługa pośrednictwa w sprzedaży udziałów zwolniona z VAT nawet, gdy zawiera element doradztwa
W wyroku NSA z 12 grudnia 2019 r. (sygn. I FSK 1279/17) organ przychylił się do stanowiska wnioskodawcy (banku), stanowiąc, iż w przypadku nabywania usług pośrednictwa w sprzedaży udziałów, możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 40a ustawy VAT, nawet gdy usługa ta zawiera w sobie element usług doradczych. NSA w przedmiotowej sprawie zaznaczył, że trudno sobie wyobrazić, żeby usługi pośrednictwa dokonywały się bez jakiejkolwiek szczegółowej analizy przedmiotu czy też potencjalnego nabywcy, a więc element doradczy tej usługi jest powszechną praktyką rynkową.