Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 10.08 – 17.08.2020

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 10.08 – 17.08.2020

Autor: KPMG w Polsce

  • Polski Fundusz Rozwoju skontroluje beneficjentów Finansowej Tarczy Antykryzysowej
  • Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym a obowiązek podatkowy w PCC
  • NSA o kosztach kwalifikowanych przy uldze na działalność badawczo-rozwojową
  • Wartość nieodpłatnych świadczeń pokrywanych przez spółkę pracownikom
  • Kryteria rozróżniania przychodów z najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej od przychodów z tzw. najmu prywatnego

Polski Fundusz Rozwoju skontroluje beneficjentów Finansowej Tarczy Antykryzysowej
Polski Fundusz Rozwoju zapowiedział kontrole beneficjentów Finansowej Tarczy Antykryzysowej. Obecnie opracowywane są algorytmy typujące przedsiębiorstwa do skontrolowania. Mają one być powiązane z publicznymi bazami danych w tym np. Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

Sama kontrola może polegać m.in. na sprawdzeniu zgodności oświadczeń składanych podczas podpisywania umowy o subwencje z bazami Krajowej Administracji Skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sprawdzeniu w oparciu o Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych czy wypełniając wniosek podmioty odpowiednio ustaliły swój status jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, czy też sprawdzeniu czy kłopoty finansowe przedsiębiorstwa nie wynikały wyłącznie z błędnych decyzji biznesowych. Fundusz będzie również badać, czy środki otrzymane przez beneficjentów wydatkowane były zgodnie z regulaminem programu.

Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym a obowiązek podatkowy w PCC
W wyroku z dnia 7 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 3984/17) NSA przypomniał, że do końca 2015 r. w podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązywało zwolnienie od opodatkowania umów sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Jednak 1 stycznia 2016 r. przepis ten został uchylony. Przy czym, zgodnie z przepisami przejściowymi, o tym które przepisy mają zastosowanie do danej czynności cywilnoprawnej decyduje moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 stycznia 2016 r. zastosowanie znajdować mają przepisy dotychczasowe, natomiast gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 stycznia 2016 r. zastosowanie znajdują przepisy nowe. Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd uznał, że skoro w badanej sprawie obowiązek podatkowy powstał w momencie przysądzenia własności w 2016 r. to zastosowanie znajdą przepisy nowe, w konsekwencji przedmiotowa czynność nie będzie zwolniona z opodatkowania PCC.

NSA o kosztach kwalifikowanych przy uldze na działalność badawczo-rozwojową
W dniu 13 sierpnia 2020 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1015/18), w którym stwierdził że w przypadku gdy koszty usług doradczych, opinii i ekspertyz nabywanych na potrzeby opracowywania koncepcji lub produkcji oprogramowania będą realizowane przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, który nie spełnia przesłanek uznania za jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, to takich kosztów nie można uznać za koszty kwalifikowane w świetle przepisów o uldze badawczo-rozwojowej. NSA uznał, że użyte w tych przepisach określenie „nabycie” ma zastosowanie zarówno do badań naukowych, jak i do ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych. Pojęcia tego nie można więc ograniczać tylko do badań naukowych. Zatem także w przypadku wydatków na ekspertyzy, opinie i usługi doradcze wymagane jest, aby zostały nabyte od jednostki naukowej.

Wartość nieodpłatnych świadczeń pokrywanych pracownikom przez spółkę
W kwestii pokrycia przez pracodawcę kosztów zakwaterowania, transportu do miejsca wykonywania pracy oraz wyżywienia wypowiedział się ostatnio WSA w Krakowie w orzeczeniu z dnia 11 sierpnia 2020 r., sygn. I SA/Kr 1435/19. Chodziło o pracowników, którzy w umowach o pracę mają określone miejsce wykonywania pracy jako każdoczesne miejsce, gdzie spółka prowadzi prace instalacyjne. Pracownicy nie odbywali podróży służbowych oraz, zdaniem organu podatkowego i sądu, nie spełnili przesłanek do uznania ich za pracowników mobilnych. Sąd stwierdził, że pokrycie kosztów zakwaterowania, transportu oraz wyżywienia przez pracodawcę stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji od tego rodzaju świadczeń spółka jest obowiązana obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy.

Kryteria rozróżniania przychodów z najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej od przychodów z tzw. najmu prywatnego
NSA w orzeczeniu z dnia 13 sierpnia 2020 r. wskazał, że w sytuacji, gdy podatnik ulokował swoje wolne środki finansowe w budynki i lokale z zamiarem ich wynajmu, jednocześnie cały czas pracując, to tego rodzaju najem jest tzw. najmem prywatnym.

NSA zwrócił uwagę na fakt, że podatnik nie czyni z najmu podstawowego źródła swojego przychodu, wobec czego należy przyjąć, że skoro nie ma jednoznacznych reguł dzielących najem na prowadzony w ramach działalności gospodarczej od najmu prywatnego, to w sytuacji gdy podatnik nie ma wydzielonego majątku do prowadzenia działalności gospodarczej, to najem taki należy zakwalifikować jako najem prywatny.