Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 12.08-19.08.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 12.08-19.08.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • CIT: Połączenie spółek komandytowych a CIT
  • Ochrona interesów podatnika: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r.
  • VAT: Stawka VAT przy odsprzedaży mediów najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych
  • Podatki lokalne: Hale namiotowe magazynowe dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy klasyfikować jako budowle
  • Pozostałe zagadnienia: Ograniczenia dotyczące odpisów amortyzacyjnych u następcy prawnego

CIT: Połączenie spółek komandytowych a CIT
Zgodnie z wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Po 390/19), w wyniku przeprowadzenia transakcji połączenia dwóch spółek komandytowych, po stronie nowej spółki powstanie podlegający opodatkowaniu przychód. Jak zauważył WSA, skoro nowopowstała spółka otrzyma majątek łączonych spółek, po jej stronie powstanie konkretne przysporzenie majątkowe powiększające jej aktywa. Spółka uzyska zatem definitywny, mierzalny przyrost majątku, który spełnia warunki uznania go za przychód w rozumieniu ustawy o CIT.

Ochrona interesów podatnika: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r.
Z dniem 13 października 2019 r. zostanie uruchomiony jawny Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Wprowadzenie rejestru dla polskich spółek prawa handlowego podyktowane jest dążeniem do uzyskania przejrzystości struktur kapitałowych oraz zapobiegania procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Beneficjentem rzeczywistym zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem (spółką). W celu ustalenia beneficjenta rzeczywistego danej spółki należy sprawdzić w pierwszej kolejności czy występują osoby fizyczne, które posiadają co najmniej 25 proc. udziałów / akcji / praw głosu w danej spółce (bezpośrednio lub pośrednio przez inne spółki).

Więcej informacji w Tax Alercie KPMG pt. „Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r.”

VAT: Stawka VAT przy odsprzedaży mediów najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 7 sierpnia br. (sygn. akt. I FSK 683/17), w przypadku gdy media przy usłudze najmu lokalu nie są rozliczane w oparciu o rzeczywiste zużycie, tylko np. w oparciu o ryczałt, świadczenie takie należy traktować jako jedną usługę – usługę najmu. W takiej bowiem sytuacji na płaszczyźnie ekonomicznej świadczenia te stanowią jedną całość. Pobierana jest w takim przypadku stała kwota wynagrodzenia za najem, bez względu na ilość zużytych mediów. W konsekwencji zdaniem Sądu, w przypadku lokalu mieszkalnego media wraz z usługą najmu korzystają ze zwolnienia od VAT. Natomiast w przypadku lokali użytkowych do całości świadczenia zastosowanie ma stawka podstawowa VAT.

Podatki lokalne: Hale namiotowe magazynowe dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy klasyfikować jako budowle
Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. sygn. (I SA/Gl 617/1), w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jako przedmiot opodatkowania wskazuje się grunty, budynki, budowle. Hale namiotowe magazynowe niewątpliwie nie są budynkami, o czym świadczy zakwalifikowanie ich w pozwoleniu na budowę do kategorii VIII załącznika do ustawy Prawo budowlane. Nie są też obiektami małej architektury, a ich cechy odpowiadają cechom budowli. W konsekwencji należy uznać, iż przedmiotowe hale namiotowe magazynowe, będące obiektami budowlanymi w rozumieniu prawa budowlanego, należy dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości klasyfikować jako budowle.

Pozostałe zagadnienia: Ograniczenia dotyczące odpisów amortyzacyjnych u następcy prawnego
W wyroku z dnia 13 sierpnia 2019 r. (sygnatura akt II FSK 2899/17) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że jeżeli na skutek określonych zdarzeń odpisy amortyzacyjne nie mogą stanowić w części lub całości kosztów uzyskania przychodów w spółce kapitałowej, to nie powinny one stanowić kosztów uzyskania przychodów również u podmiotu będącego sukcesorem tej spółki.
Zatem w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2017 r. ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT ma zastosowanie również do podmiotu powstałego na skutek przekształcenia.