Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 13.01 – 20.01.2020

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 13.01 – 20.01.2020

Autor: KPMG w Polsce

  • VAT: Wydatki i prawo odliczenia VAT a uroczystości otwarcia nowej siedziby spółki i spotkanie biznesowe
  • Podatki lokalne: Przesłanki zastosowania obniżonej stawki podatkowej w perspektywie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
  • CIT: Nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT
  • PIT: Skutki podatkowe w PIT finansowania transportu oddelegowanym pracownikom
  • PCC: Ustalenie wartości podstawy opodatkowania PCC przy sprzedaży zbioru rzeczy ruchomych, będących przedmiotem jednej umowy sprzedaży

VAT: Wydatki i prawo odliczenia VAT a uroczystości otwarcia nowej siedziby spółki i spotkanie biznesowe
W dniu 14 stycznia 2020 r. WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 2043/19) potwierdził, iż nabycie usług organizacji dodatkowych atrakcji w postaci występu gwiazdy wieczoru i innych artystów oraz prezentacje kulinarne czy wyjścia do muzeum stanowią element usługi kompleksowej polegający na organizacji spotkania i uroczystości (mających charakter merytoryczny). Wskazane usługi są również związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą, a pośrednio z czynnościami opodatkowanymi. Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd potwierdził w swoim wyroku, że spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących usługi organizacji powyższych wydarzeń, z uwzględnieniem wskazanych wydatków odnoszących się do dodatkowych atrakcji.

Podatki lokalne: Przesłanki zastosowania obniżonej stawki podatkowej w perspektywie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
W wyroku WSA we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 725/19) w dniu 10 stycznia 2020 r. Sąd uznał, że do zastosowania preferencyjnej stawki podatku, o której mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, budynek lub jego część muszą być związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. Po drugie, musi się tym zajmować podmiot udzielający tych świadczeń. W rozważanej sprawie przesłanki te nie zostały wypełnione, gdyż spółka świadcząca usługi opiekuńcze nie udziela sama świadczeń zdrowotnych w świetle ustawy o działalności leczniczej. Udzielane są one przez podmioty, które spółka angażuje na podstawie innych stosunków prawnych. Co więcej, pojęcie usług opiekuńczych nie jest tożsame z pojęciem świadczeń zdrowotnych, które według Sądu, stanowi wyłącznie element działalności opiekuńczej.

CIT: Nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT
Na stronie MF pojawiły się wyjaśnienia ws. nowych zasad składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub są wpisani do innych rejestrów KRS). Od stycznia 2020 r. mają oni obowiązek przygotowania ich w formie ustrukturyzowanej i przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nadal składają sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS.

PIT: Skutki podatkowe w PIT finansowania transportu oddelegowanym pracownikom
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 16 stycznia br. (sygn. akt. II FSK 285/18) ponoszone przez spółkę nakłady na transport pracowników oddelegowanych do pracy za granicą w postaci kosztów biletów lotniczych, kosztów przeprawy promowej, kosztów przejazdu samochodem służbowym, tj. paliwa, opłat drogowych, materiałów eksploatacyjnych środków transportu, a także zwrot wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych należy zakwalifikować jako przychód pracownika na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy PIT. Zdaniem Sądu, pracownik oddelegowany do pracy za granicą nie pozostaje w podróży służbowej, a w/w świadczenia w okolicznościach tej sprawy zostały przyjęte dobrowolnie przez pracownika na podstawie specjalnie sporządzonych umów, są świadczeniami identyfikowanymi imiennie, a także zostały spełnione w interesie pracownika.

PCC: Ustalenie wartości podstawy opodatkowania PCC przy sprzedaży zbioru rzeczy ruchomych, będących przedmiotem jednej umowy sprzedaży
Jak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z dnia 14 stycznia br. (sygn. akt. I SA/BK 664/19) skoro umowa sprzedaży dotyczy transakcji, za której pośrednictwem dochodzi do przeniesienia w ramach jednej czynności (umowy) wszystkich wymienionych w niej rzeczy (przedmiotów), to podstawę opodatkowania stanowi wartość całej nabytej kolekcji, a nie pojedynczych jej fragmentów, niezależnie od faktu, iż każdy z w/w przedmiotów stanowi odrębną rzecz i może być przedmiotem odrębnej czynności faktycznej i prawnej. W konsekwencji w związku z zawarciem jednej umowy sprzedaży, a zatem dokonaniem jednej czynności cywilnoprawnej w rozumieniu PCC, podstawę opodatkowania w związku z zawarciem tejże umowy ustalić należy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 u.p.c.c. w odniesieniu do całości przenoszonych składników (rzeczy).