Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 14.10 – 21.10.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 14.10 – 21.10.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • CIT: Niezapłacone lub nieskapitalizowane odsetki nie stanowią kosztu uzyskania przychodów przy sprzedaży wierzytelności
  • Ochrona interesów podatnika: Mechanizm podzielonej płatności a system „nettingu wielostronnego”
  • Cło i akcyza: Projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym
  • PIT: Zapewnienie zleceniobiorcom przez zleceniodawcę nieodpłatnego zakwaterowania lub transportu stanowi dla nich przychód na gruncie ustawy PIT
  • Pozostałe zagadnienia: Zaliczenie wynagrodzeń i premii wypłacanych pracownikom wykonujących montaż składników majątku do kosztów podatkowych

CIT: Niezapłacone lub nieskapitalizowane odsetki nie stanowią kosztu uzyskania przychodów przy sprzedaży wierzytelności
W wyroku z dnia 17 października 2019 r. (sygnatura akt II FSK 3570/17) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że jeśli niezapłacone lub nieskapitalizowane odsetki nie stanowią przychodu, to zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, nie będą one również stanowić kosztu uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży danej wierzytelności. Odmienne stanowisko prowadziłoby do sytuacji, w której te same odsetki stanowiłyby koszty uzyskania przychodów zarówno po stronie sprzedającego wierzytelność, jak i po stronie nabywcy, który rozpoznałby jako koszty uzyskania przychodów całą cenę nabycia wierzytelności.

Ochrona interesów podatnika: Mechanizm podzielonej płatności a system „nettingu wielostronnego”
Od 1 listopada 2019 r. podatnicy nabywający m.in. elektronikę, paliwa, stal, surowce wtórne, części samochodowe lub usługi budowlane będą w wielu przypadkach obowiązani dokonywać zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności. Niewykonanie obowiązku skutkować może dotkliwymi sankcjami. Wyjątkiem będą transakcje rozliczane przez potrącenie, o którym mowa w kodeksie cywilnym. Z ostatnich wypowiedzi Ministerstwa Finansów można wnioskować, że zwolnienie z obowiązku stosowania podzielonej płatności może jednak nie obejmować rozliczeń w ramach „nettingu wielostronnego”.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r.

Cło i akcyza: Projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym – nowelizacja ma m.in. uprościć zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD) w systemie EMCS PL2. Projekt zakłada też wydłużenie okresu, w którym można będzie korzystać jeszcze z papierowych dokumentów dostawy. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy z dnia 30 września 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

PIT: Zapewnienie zleceniobiorcom przez zleceniodawcę nieodpłatnego zakwaterowania lub transportu stanowi dla nich przychód na gruncie ustawy PIT
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 18 października 2019 r. (sygn. akt. II FSK 3659/17) zapewnienie przez zleceniodawcę zakwaterowania czy transportu zleceniobiorcom z miejsca zakwaterowania do miejsca wykonywania zadań skutkuje po ich stronie powstaniem przychodu na gruncie ustawy PIT bez względu na to, czy są cudzoziemcami czy obywatelami polskimi. Świadczenia te bowiem faktycznie przynoszą korzyść zleceniobiorcy w postaci uniknięcia wydatków, które musiałby samodzielnie ponieść. Są to świadczenia spełniane w interesie zleceniobiorcy, a nie spółki będącej zleceniodawcą.

Pozostałe zagadnienia: Zaliczenie wynagrodzeń i premii wypłacanych pracownikom wykonującym montaż składników majątku do kosztów podatkowych
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 października 2019 r., sygn. II FSK 3571/17, zwrócił uwagę, iż wynagrodzenie, premie, jak również tzw. 13-sta pensja pracowników wykonujących montaż składników majątku, które będą w spółce środkami trwałymi, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów spółki. Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 4g ustawy o CIT składniki te powinny zostać ujęte bezpośrednio w kosztach podatkowych w dacie postawienia ich do dyspozycji lub wypłaty.