Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 16.09 – 23.09.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 16.09 – 23.09.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • CIT: Limit usług niematerialnych a usługa najmu szyldów
  • PIT: Moment rozpoznania przychodu ze sprzedaży udziałów na gruncie ustawy o PIT
  • VAT: Odliczenie VAT od samochodów służbowych
  • CIT: Nabycie udziałów a wydatek na cele statutowe podatnika
  • Pozostałe zagadnienia: Pojęcie kosztów nabytej energii elektrycznej na potrzeby obliczenia progu energochłonności

CIT: Limit usług niematerialnych a usługa najmu szyldów
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 16 września 2019 r., sygnatura akt I SA/Gd 1163/19, zajął się kwestią limitowania kosztów usługi najmu szyldów. Sąd zwrócił przy tym uwagę, iż szyld, oprócz funkcji informacyjnej, pełni także funkcję reklamową. Z tego względu usługa najmu szyldów jest w istocie usługą reklamową, podlegającą limitowi usług niematerialnych z art. 15e ustawy o CIT.

PIT: Moment rozpoznania przychodu ze sprzedaży udziałów na gruncie ustawy o PIT
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 września 2019 r., sygnatura akt III SA/Wa 2891/18, zwrócił uwagę, iż potencjalne dopłaty z tytułu zatrzymanego wynagrodzenia związane ze sprzedażą udziałów podatnik powinien rozpoznać jako przychód z kapitałów pieniężnych w dacie ich wymagalności. Sąd podkreślił przy tym, iż dopóki ww. świadczenia nie są podatnikowi należne, nie można mówić o powstaniu przychodu.

VAT: Odliczenie VAT od samochodów służbowych
W wyroku z dnia 12 września 2019 r. (sygnatura akt I FSK 1028/17) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że nawet w przypadku gdy samochody firmowe będą wykorzystywane do celów służbowych, a ich wykorzystywanie do celów prywatnych będzie karane, należy uznać, że pracodawca w pewnym stopniu przewiduje prywatny użytek tych samochodów. W konsekwencji, pracodawcy nie będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia VAT.

CIT: Nabycie udziałów a wydatek na cele statutowe podatnika
W wyroku z dnia 19 września 2019 r. (sygnatura akt II FSK 3350/17) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zakup udziałów w innym podmiocie nie służy bezpośrednio realizacji celów statutowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W tej sytuacji związek między nabyciem praw majątkowych i korporacyjnych a realizacją celów objętych preferencją jest zbyt odległy. Zatem przychód wydatkowany na nabycie tych udziałów nie będzie korzystał ze zwolnienia z podatku.

Pozostałe zagadnienia: Pojęcie kosztów nabytej energii elektrycznej na potrzeby obliczenia progu energochłonności
W wyroku z dnia 18 września 2019 r., sygnatura akt I GSK 228/17, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że do kosztów nabytej energii elektrycznej na potrzeby obliczenia progu energochłonności zaliczyć można jedynie koszt samej energii elektrycznej wraz z podatkami – z wyjątkiem podatku VAT – bez dodatkowych opłat. Koszty dodatkowych opłat, w tym m. in. opłaty dystrybucyjne, nie są podatkami, stąd też nie można ich zakwalifikować do kosztów nabycia energii elektrycznej.