Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 17.06 – 24.06.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 17.06 – 24.06.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • CIT: Koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru lub wyświadczeniem usługi
  • PIT: Miejsce posiadania interesów osobistych i gospodarczych w kontekście przepisów ustawy PIT oraz Modelowej Konwencji OECD
  • VAT: Możliwość dokonania korekty faktury przez przedsiębiorcę, który zlikwidował działalność gospodarczą
  • Cło i akcyza: Nowe rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy
  • Pozostałe zagadnienia: Kwestia uznania działań za działalność badawczo-rozwojową w myśl przepisów ustawy o CIT

CIT: Koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru lub wyświadczeniem usługi
W wyroku z dnia 19 czerwca 2019 r. (sygn. akt I SA/Wr 231/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że bezpośredni związek kosztu z wytworzeniem towaru lub wyświadczeniem usługi, o którym mowa w art. 15e ust. 11 ustawy o CIT, dotyczy samego procesu tworzenia lub świadczenia usługi, a nie finalnie wytworzonego produktu. W efekcie, dla wyłączenia danego wydatku z limitu kosztów usług niematerialnych nie jest konieczne jego inkorporowanie w cenie produktu.

PIT: Miejsce posiadania interesów osobistych i gospodarczych w kontekście przepisów ustawy PIT oraz Modelowej Konwencji OECD
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 18 czerwca 2019 r., (sygn. akt II FSK 2004/17), okoliczności takie jak zamieszkiwanie na terytorium Polski przez ponad 10 lat, pozostawanie w związku partnerskim z Polką, posiadającą rezydencję podatkową w Polsce, posiadanie z tą partnerką dziecka, które wychowywane jest w Polsce, posiadanie jedynej nieruchomości, która położna jest w Polsce, stanowiącej współwłasność z partnerką życiową – przemawiają za posiadaniem centrum interesów osobistych w Polsce. Mając na uwadze te okoliczności, zdaniem Sądu, sam fakt uzyskiwania emerytury z Wielkiej Brytanii oraz innych dochodów pasywnych (odsetek, dywidend) nie może powodować oceny, że centrum interesów osobistych i gospodarczych podatnika znajduje się w Wielkiej Brytanii.

VAT: Możliwość dokonania korekty faktury przez przedsiębiorcę, który zlikwidował działalność gospodarczą
Jak wynika z wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2019 r., (sygn. akt I SA/Bd 250/19), nie znajduje potwierdzenia w przepisach prawa teza, że ustawodawca wymaga, by na moment wystawienia korekty faktury podatnik był podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym. Zdaniem Sądu, nie można w szczególności takiej tezy wywodzić z art. 106j i art. 106b ustawy VAT. Przepisy te zawierają odesłanie do podatnika jako pojęcia. Natomiast nie można tego pojęcia rozumieć formalistycznie, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy VAT, bowiem przepis ten owszem mówi kim jest podatnik w ustawie VAT, ale w kontekście tego na kim ciąży obowiązek podatkowy. Co więcej oceny statusu danego podmiotu jako podatnika należy dokonywać na moment wystawienia błędnej faktury, a nie na moment jej korekty.

Cło i akcyza: Nowe rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy
20 czerwca 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Zgodnie z wyjaśnieniami MF, rozporządzenie wydano w związku z koniecznością dostosowania do zmian w ustawie o podatku akcyzowym. Zmiany odnoszą się m.in. do oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych, a także płynu do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyrobów nowatorskich.

Pozostałe zagadnienia: Kwestia uznania działań za działalność badawczo-rozwojową w myśl przepisów ustawy o CIT
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 19 czerwca 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 2257/18) wydał wyrok, w którym zwrócił uwagę, iż podejmowanie działalności B+R w sposób systematyczny należy rozumieć tak, że jest ona prowadzona w sposób bieżący, zaś rozpoczęciu działań B+R towarzyszy założenie kontynuowania ich w przyszłości. Konsekwencją tego jest uznanie, iż ulgą B+R nie można objąć incydentalnych działań podatnika.