Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 18.11 – 25.11.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 18.11 – 25.11.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • VAT: Przesłanki uznania transakcji sprzedaży udziałów w spółkach zależnych za czynności sporadyczne
  • CIT: Zakończenie współpracy z pracownikiem a koszty uzyskania przychodów
  • PIT: Moment powstania przychodu z tytułu realizacji transakcji na rynku Forex
  • Ochrona interesów podatnika: Rząd przyjął projekt dotyczący tzw. małego ZUS plus
  • Akcyza: Stawki podatku akcyzowego na paliwa silnikowe w 2020 r.

VAT: Przesłanki uznania transakcji sprzedaży udziałów w spółkach zależnych za czynności sporadyczne
Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 22 listopada 2019 r. (sygn. akt. III SA/Wa 751/19) transakcje polegające na świadomym i zaplanowanym działaniu sprzedaży przez spółkę udziałów, które wymagają znacznego zaangażowania majątku spółki, a ponadto czynności te nie występują rzadko, stanowią bezpośrednie uzupełnienie podstawowej działalności podatnika i nie można uznać ich za transakcje dokonywane „pomocniczo” w znaczeniu przepisu art. 90 ust. 6 ustawy VAT. Zatem wartość obrotu uzyskanego z tytułu dokonywanych transakcji polegających na sprzedaży udziałów powinna być uwzględniona w obrocie, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy VAT, stanowiącego podstawę do wyliczenia proporcji przewidzianej w art. 90 ust. 2 ustawy VAT.

CIT: Zakończenie współpracy z pracownikiem a koszty uzyskania przychodów
W wyroku z dnia 19 listopada 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 626/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że podatnik musi podejmować działania efektywne ekonomicznie. Do takich działań należy również ograniczanie strat. Powinny być one zatem traktowane jako prowadzące do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów a w konsekwencji jako koszty uzyskania przychodów. Takim kosztem będzie również, niższe od pozostałego do wypłaty wynagrodzenia, odszkodowanie wypłacone pracownikowi z tytułu zakończenia nieefektywnej współpracy.

PIT: Moment powstania przychodu z tytułu realizacji transakcji na rynku Forex
Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. akt. I SA/Kr 1040/19) w świetle art. 17 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy PIT przychody z tytułu realizacji transakcji na rynku Forex uzyskiwane poprzez rachunek brokerski na platformie Forex powstają w momencie realizacji praw z transakcji, tj. w momencie wypłaty środków zgromadzonych na rachunku brokerskim platformy transakcyjnej Forex prowadzonej przez brokera Forex na konto podatnika.

Ochrona interesów podatnika: Rząd przyjął projekt dotyczący tzw. małego ZUS plus
W dniu 21 listopada Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który dotyczy tzw. małego ZUS-u plus. Mały ZUS plus będzie skierowany zarówno do przedsiębiorców rozpoczynających działalność, jak i tych już ją prowadzących. Zgodnie z projektem przedsiębiorca będzie mógł płacić obniżone, liczone proporcjonalnie do dochodów, składki na ubezpieczenia społeczne. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Akcyza: Stawki podatku akcyzowego na paliwa silnikowe w 2020 r.
Jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 4 listopada 2019 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2020 w przyszłym roku stawki podatku akcyzowego na paliwa silnikowe będą nieco mniejsze niż obecnie i w przypadku benzyn silnikowych będzie wynosić 1 537 zł za 1000 litrów, czyli zostanie obniżona o 3 zł. Również pozostałe stawki, które określono w obwieszczeniu, będą nieznacznie niższe względem stawek obowiązujących w roku bieżącym. Nowe obwieszczenie wydano na podstawie art. 89 ust. 1b pkt 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.