Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 19.08-26.08.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 19.08-26.08.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • CIT: Zapłata wekslem własnym w kontekście definicji finansowania dłużnego zawartej w ustawie o CIT
  • VAT: Mechanizm odwrotnego obciążenia wyklucza obowiązek korekty
  • Ochrona interesów podatnika: Nowy projekt w sprawie podwójnego opodatkowania
  • PIT: Zakres znaczeniowy pojęcia „nieodpłatne świadczenie” na gruncie ustawy PIT
  • Pozostałe zagadnienia: Kara za nienależyte wywiązanie się ze zobowiązania nie stanowi kosztu uzyskania przychodów

CIT: Zapłata wekslem własnym w kontekście definicji finansowania dłużnego zawartej w ustawie o CIT
Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 sierpnia 2019 r., sygn. III SA/Wa 2774/18, przyjrzał się bliżej definicji finansowania dłużnego, zawartej w ustawie o CIT. Sąd doszedł do wniosku, iż definicja zawarta w polskich przepisach jest definicją znacznie węższą od definicji zawartej w Dyrektywie ATAD, co wskazuje na niewłaściwą implementację tejże Dyrektywy. Jednakże, ta niewłaściwa implementacja nie może szkodzić podatnikowi. Dokonując literalnej wykładni art. 15c ust. 12 ustawy o CIT należy dojść do wniosku, iż finansowanie dłużne polega na otrzymaniu środków finansowych. Wystawienie weksla własnego nie wiąże się z otrzymaniem środków finansowych, przez co nie może być objęte dyspozycją przepisów art. 15c i 15ca ustawy o CIT – nie stanowi ono bowiem finansowania dłużnego.

VAT: Mechanizm odwrotnego obciążenia wyklucza obowiązek korekty
Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 19 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Gl 778/19), w przypadku mechanizmu odwrotnego obciążenia, nałożenie na sprzedawcę obowiązku korekty złożonych już deklaracji podatkowych nie znajduje żadnych podstaw. Jak wskazał WSA, skoro podatnikiem z tytułu dostawy dokonanej przez spółkę jest nabywca, nie ma konieczności korekty przez sprzedawcę deklaracji za poprzednie okresy rozliczeniowe. Tym samym, WSA podkreślił, że zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia ma zasadnicze znaczenie zarówno dla określenia właściwego okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać korekty, jak również obowiązków spółki.

Ochrona interesów podatnika: Nowy projekt w sprawie podwójnego opodatkowania
W dniu 23 sierpnia br. do Sejmu przekazano projekt nowej ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (APA). Zgodnie z unijnymi wymogami, projekt zakłada wprowadzenie nowej procedury rozstrzygania takich sporów. Nowa ustawa będzie obejmować również przepisy odnoszące się do APA. W uzasadnieniu projektu można przeczytać, że podwójne opodatkowania zysków w różnych krajach ma negatywny wpływ na działalność gospodarczą i skutkuje pogorszeniem warunków prowadzenia biznesu. Drugim powodem przygotowania zmian w prawie jest ryzyko zwiększenia się liczby sporów w zakresie podwójnego/wielokrotnego opodatkowania, które mogą potencjalnie dotyczyć dużych kwot.

PIT: Zakres znaczeniowy pojęcia „nieodpłatne świadczenie” na gruncie ustawy PIT
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 21 sierpnia 2019 r., (sygn.akt. II FSK 2958/17), pojęcie nieodpłatnego świadczenia użyte m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT nie zostało co do zasady zdefiniowane w tej ustawie ale obejmuje ono nie tylko świadczenie w cywilnym znaczeniu, działania lub zaniechania na rzecz innej strony (art. 353 k.c.), ale w jego zakres wchodzą także wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu. Co więcej, definicja nieodpłatnego świadczenia nie wyklucza tego, że otrzymujący świadczenie może podjąć jakieś działania, aby świadczenie otrzymać. Istotne jest wszakże to, aby w zamian za to świadczenie (kwalifikowane jako nieodpłatne) nie wykonywał żadnego świadczenia wzajemnego.

Pozostałe zagadnienia: Kara za nienależyte wywiązanie się ze zobowiązania nie stanowi kosztu uzyskania przychodów
W wyroku z dnia 22 sierpnia 2019 r. (sygnatura akt I SA/Rz 396/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wskazał, że kara umowna za nieterminowe lub nieprawidłowe wykonanie usług nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Sąd podkreślił, że kara umowna może stanowić koszt uzyskania przychodów, jeżeli służy ona osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Dotyczy to np. odszkodowania z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy, które podmiot ponosi w celu ograniczenia strat jakie dana umowa przynosi. Jednak w analizowanej sprawie, sytuacja taka nie miała miejsca.