Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 23.09-30.09.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 23.09-30.09.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • VAT: Bezumowne korzystanie z lokalu bez zgody wynajmującego nie podlega VAT
  • CIT: Definicja nadwyżki kosztów finansowania dłużnego na gruncie ustawy o CIT
  • PIT: Ustawa obniżająca PIT już w Dzienniku Ustaw
  • Akcyza: Ewidencja wyrobów akcyzowych bez obowiązku stosowania pieczątek
  • Pozostałe zagadnienia: Usługa oddelegowania pracowników w celu pełnienia funkcji kierowniczych podlega limitowi usług niematerialnych

VAT: Bezumowne korzystanie z lokalu bez zgody wynajmującego nie podlega VAT
Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 19 września 2019 r. (sygn. akt I SA/Kr 125/19) należność za bezumowne korzystanie z lokalu przez najemcę nie podlega opodatkowaniu VAT, w przypadku gdy wynajmujący nie wyraża zgody na zajmowanie lokalu, wielokrotnie wzywając najemcę do jego opuszczenia oraz wytaczając powództwo o wydanie nieruchomości i eksmisję. Jak zauważył WSA, gdyby wynajmujący tolerował bezumowne korzystanie z nieruchomości przez najemcę, opłaty z tego tytułu podlegałyby opodatkowaniu VAT. W przeciwnym razie należy uznać, że opłaty te mają charakter odszkodowawczy, a w konsekwencji pozostają poza VAT.

CIT: Definicja nadwyżki kosztów finansowania dłużnego na gruncie ustawy o CIT
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 września 2019 r., sygn. III SA/Wa 2907/18, zwrócił uwagę, iż wyliczając nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego wynikającą z kredytów (pożyczek), należy brać pod uwagę cel zaciągnięcia tego kredytu (pożyczki). Zgodnie z art. 15c ust. 8 ustawy o CIT przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie bierze się pod uwagę kosztów finansowania dłużnego wynikających z kredytów (pożyczek) wykorzystywanych dla sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej. Celem zaciągnięcia kredytu refinansowego, nawet jeśli został on zaciągnięty na sfinansowanie długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, jest spłata innego kredytu, nie zaś sfinansowanie projektu, o którym mowa w przytoczonym przepisie. W związku z tym nie można tu mówić o bezpośrednim celu w postaci sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, który to cel wymagany jest ww. przepisem.

PIT: Ustawa obniżająca PIT już w Dzienniku Ustaw
Z początkiem października podatek dochodowy PIT zostanie zmniejszony z 18 do 17 procent. Przewidującą to nowelizację ustaw podatkowych opublikowano już w Dzienniku Ustaw. Równocześnie podwyższone zostaną koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Resort finansów zakłada, że zmiany obejmą ok. 25 mln podatników. Zmiany wprowadza ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1835). Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 października.

Akcyza: Ewidencja wyrobów akcyzowych bez obowiązku stosowania pieczątek
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające przepisy ws. ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. W efekcie nie będzie już obowiązku stosowania pieczątki nagłówkowej podmiotu – wystarczające będą informacje nt. nazwy i adresu danego podmiotu. Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 października 2019 r.

Pozostałe zagadnienia: Usługa oddelegowania pracowników w celu pełnienia funkcji kierowniczych podlega limitowi usług niematerialnych
W wyroku z dnia 19 września 2019 r. (sygnatura akt I SA/Kr 1223/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że usługa oddelegowania pracowników, którzy mają u usługobiorcy pełnić funkcje kierownicze, jest świadczeniem o podobnym charakterze do usługi zarządzania. W rezultacie koszty takiej usługi podlegać będą ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15e ustawy o CIT.