Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 16.12 – 30.12.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 16.12 – 30.12.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • PIT: Zeznania wypełniane przez fiskusa wciąż będą dostępne tylko dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej
  • VAT: Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej a VAT
  • PCC: Obrót kryptowalutami zwolniony z PCC przez kolejne pół roku
  • Ochrona interesów podatnika: Podatnik jest zwolniony z ponoszenia odpowiedzialności za niepobraną zaliczkę w każdej sytuacji niepobrania jej przez płatnika
  • CIT: Nowe zwolnienie podatkowe dla wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

PIT: Zeznania wypełniane przez fiskusa wciąż będą dostępne tylko dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej
Pod koniec ubiegłego tygodnia na stronach Sejmu pojawił się projekt nowelizacji ustawy PIT dotyczący ePIT-ów. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom usługa nie będzie obejmowała zeznań PIT36 oraz PIT-36L za 2019 rok dla przedsiębiorców. W rządowym komunikacie stwierdzono, że na razie – wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwa Finansów – usługa „Twój e-PIT” nie będzie odnosiła się do zeznań składanych przez przedsiębiorców. Zaznaczono jedynie, że MF pracuje nad koncepcją e-urzędu skarbowego, w ramach którego takie wstępnie wypełnione zeznanie może być dostępne.

VAT: Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej a VAT
WSA w Bydgoszczy w dniu 17 grudnia 2019 r. (sygn. I SA/Bd 645/19) uznał, że znajdujące się na będącej przedmiotem dostawy nieruchomości ogrodzenie (parkan) nie stanowi budowli, lecz urządzenie budowlane, które jest wprost wymienione w art. 3 pkt 9 ustawy o Prawie budowlanym. Co więcej, Sąd stwierdził, że skoro jest to urządzenie budowlane, a nie budowla, to do dostawy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się ogrodzenie, nie ma zastosowania zwolnienie z opodatkowania określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy o VAT. WSA wskazał w wyroku, że przepisy te odnoszą się do dostawy budynków, budowli lub ich części. Co więcej, Sąd uznał, iż zbycie ogrodzenia sprzedawanego razem z prawem użytkowania wieczystego gruntów nie jest sensem ekonomicznym wskazanej dostawy. Według WSA sensem ekonomicznym tej dostawy będzie sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu. W związku z powyższym, nie ma możliwości, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

PCC: Obrót kryptowalutami zwolniony z PCC przez kolejne pół roku
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej przedłużające okres zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Pierwotnie zwolnienie miało obowiązywać do końca 2019 r., ale Ministerstwo Finansów przedłużyło je przynajmniej do 30 czerwca 2020 r. Rozporządzenie przewidujące zaniechanie poboru PCC od umowy sprzedaży albo zamiany walut wirtualnych było bezpośrednio związane z tym, że w orzecznictwie sądowym kryptowaluty zakwalifikowano jako prawa majątkowe. W efekcie w sytuacji, kiedy obrót dokonywany jest na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany, powinno dochodzić do opodatkowania podatkiem PCC.

Ochrona interesów podatnika: Podatnik jest zwolniony z ponoszenia odpowiedzialności za niepobraną zaliczkę w każdej sytuacji niepobrania jej przez płatnika
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 19 grudnia 2019 r. (sygn. akt. II FSK 3381/17), poprzestając na wykładni językowej art. 26a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, należy przyjąć, że podatnik był zwolniony z odpowiedzialności za niepobraną zaliczkę w każdej sytuacji niepobrania jej przez płatnika. Doszukiwanie się w tym przepisie sytuacji, w której tylko wtedy nie ponosi podatnik odpowiedzialności, gdy nastąpiło zawinione niepobranie zaliczki przez płatnika, jest błędne, ponieważ to nie wynika bezpośrednio z tego przepisu. Zatem w każdej sytuacji niepobrania tej zaliczki przez płatnika podatnik z mocy art. 26a § 1 o.p. nie ponosi odpowiedzialności. Przepis art. 26a § 1 o.p. jest przepisem szczególnym do przepisu art. 26 o.p., który zakłada obowiązek odpowiedzialności podatnika za całe zobowiązania podatkowe i jego istotę należy tłumaczyć w sposób ścisły.

CIT: Nowe zwolnienie podatkowe dla wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
W Sejmie trwają obecnie prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja zakłada zwolnienie z podatków dochodowych PIT i CIT świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek otrzymanych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT). Dofinansowanie ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu otrzymać mogą m.in. przedsiębiorcy budujący punkty ładowania i tankowania pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, producenci ekologicznych środków transportu oraz osoby fizyczne i przedsiębiorcy kupujący pojazdy niskoemisyjne (np. auta elektryczne). Nowelizacja w/w przepisów miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.