Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 07.12 – 14.12.2020

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 07.12 – 14.12.2020

Autor: KPMG w Polsce

  • Zmiana rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie CIT oraz PIT
  • System Informacji Finansowej coraz bliżej
  • Podatek od sprzedaży detalicznej od 1 stycznia 2021 r.
  • Kolejne zawieszenie nowych zasad poboru podatku u źródła
  • Publikacja wyroku TSUE w sprawie ulgi na złe długi w VAT
  • Opłata od morskich farm wiatrowych
  • Szczepionki na grypę bez podatku

Zmiana rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie CIT oraz PIT

7 grudnia 2020 r. opublikowane zostały projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie CIT oraz PIT. Projekty przewidują rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku bezpośrednich i pośrednich transakcji dokonywanych z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, czyli tzw. rajach podatkowych, o uzasadnienie gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych. Uzasadnienie to ma na celu wyjaśnienie przez podatnika przyczyn gospodarczych zawarcia transakcji z podmiotem z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. 

System Informacji Finansowej coraz bliżej

4 grudnia 2020 r. opublikowany został projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej. Celem systemu ma być gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych, rachunkach w SKOK, rachunkach płatniczych w innych podmiotach, rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi, jak również o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych. Informacje te mają ułatwić typowanie rachunków, które mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej, lokalizowanie składników majątku w związku z postępowaniami prowadzonymi przez służby, sądy i innego rodzaju organy publiczne oraz zwiększyć kontrolę nad działaniami służb przy pozyskiwaniu informacji o rachunkach. Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to I kwartał 2021 r. 

Podatek od sprzedaży detalicznej od 1 stycznia 2021 r.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że nie prowadzi prac mających na celu dalsze przedłużanie zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że podatek od sprzedaży detalicznej zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Podatnikami tego podatku będą sprzedawcy detaliczni, a przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej. Warto również przypomnieć, że Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w opinii wydanej 15 października 2020 r. uznał, że polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii Europejskiej. Wyrok TSUE w tej sprawie zostanie wydany prawdopodobnie na początku 2021 r.

Kolejne zawieszenie nowych zasad poboru podatku u źródła

9 grudnia 2020 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawiła się oficjalna informacja potwierdzająca prace nad rozporządzeniami odraczającymi wejście w życie nowych zasad poboru podatku u źródła do 30 czerwca 2021 r. W tym czasie Ministerstwo Finansów zapowiedziało przygotowanie nowelizacji odraczanych przepisów. Rozporządzenia powinny zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw przed 31 grudnia br.

Publikacja wyroku TSUE w sprawie ulgi na złe długi w VAT

W poniedziałek 7 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE (2020/C 423/10) został opublikowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 października 2020 r. w polskiej sprawie dotyczącej ulgi na złe długi w VAT (C-335/19). W wyroku Trybunał stwierdził, że polskie przepisy, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia, dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT, są sprzeczne z unijną Dyrektywą VAT. Publikacja wyroku oznacza, że rozpoczęły swój bieg terminy na złożenie wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w VAT w związku z wyrokiem. Podatnicy, którzy złożą taki wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku w ciągu 30 dni od dnia publikacji sentencji wyroku TSUE, będą mogli liczyć na pełne oprocentowanie, tj. od dnia zapłaty podatku do dnia, w którym zostanie on im zwrócony. W przypadku podatników, którzy wniosek złożą później, oprocentowanie zostanie naliczone jedynie do 30 dnia od daty publikacji wyroku.

Opłata od morskich farm wiatrowych

3 grudnia 2020 r. do Sejmu wpłynął nowy rządowy projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Zgodnie z projektem, przedsiębiorstwo energetyczne, któremu zostanie udzielona koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej, wnosić będzie corocznie do budżetu państwa dodatkową opłatę koncesyjną. Opłata stanowić ma iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wyrażonej w MW oraz odpowiedniego współczynnika, określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy Prawo energetyczne, którego maksymalną wysokość ustawa ustala jako 23 tys. zł/MW. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy opłata ma na celu zapewnienie, że system fiskalny nie będzie wpływać na wybór konkretnej technologii odnawialnych źródeł energii (OZE).

Szczepionki na grypę bez podatku

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie. Zgodnie z rozporządzeniem, od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z COVID-19 zaniechano poboru PIT od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie, stanowiących u podatników tego podatku przychody ze stosunku pracy i zrównane, z wykonywania wolnego zawodu i zrównane oraz tzw. przychody z innych źródeł. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 8 grudnia 2020 r.