Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 09.11 – 16.11.2020

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 09.11 – 16.11.2020

Autor: KPMG w Polsce

  • Coraz większa kontrola cen transferowych i podmiotów powiązanych
  • Pytanie prejudycjalne do TSUE dotyczące zwolnienia z VAT umowy o subpartycypację
  • Brak możliwości rozszerzenia zwolnienia z VAT usług przedpłaconych
  • Najwięksi podatnicy rozliczą się w Warszawie
  • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów dostępny
  • Sejm zajmie się projektem wprowadzającym podatek cyfrowy
  • Koszty uzyskania przychodów przy świadczeniu usług przez wspólnika na rzecz spółki cywilnej

Coraz większa kontrola cen transferowych i podmiotów powiązanych

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na koniec trzeciego kwartału 2020 r. wynika, że urzędy skarbowe w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku przeprowadziły łącznie 4501 kontroli, w porównaniu do 5341 kontroli do końca trzeciego kwartału 2019 r. Jednak pomimo spowolnienia gospodarczego wciąż rośnie liczba kontroli, których przedmiotem są ceny transferowe. Jak wynika z danych przedstawionych podczas Dziesiątego Forum Cen Transferowych, wykryte przez skarbówkę nieprawidłowości w obszarze cen transferowych najczęściej dotyczą: korzystania z wartości niematerialnych i prawnych (ponad 33 proc.), restrukturyzacji działalności gospodarczej (20 proc.) oraz sprzedaży towarów (18 proc.) i usług (15 proc.).

Pytanie prejudycjalne do TSUE dotyczące zwolnienia z VAT umowy o subpartycypację

27 października 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie (sygnatura akt I FSK 67/18) o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego dotyczącego kwestii, czy artykuł 135 ustęp 1 litera b dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że zwolnienie, które przepis ten przewiduje dla transakcji dotyczących udzielania kredytów, pośrednictwa kredytowego lub zarządzania kredytami, ma zastosowanie również do umowy o subpartycypację. W wyroku z 17 lutego 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 816/15), którego dotyczy sprawa w ramach której NSA zadał pytanie prejudycjalne, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził że zasadniczym celem umowy subpartycypacji jest zapewnienie finansowania jej inicjatorowi, a więc zapewnienie mu dostępu do środków pieniężnych, które może on wykorzystać w dowolny sposób, z obowiązkiem zwrotu. W związku z tym umowa subpartycypacji odpowiada celom umowy pożyczki i podlega zwolnieniu z VAT. W kwestii prawidłowości tego stanowiska na tle Dyrektywy VAT wypowie się TSUE.

Brak możliwości rozszerzenia zwolnienia z VAT usług przedpłaconych

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 11470 potwierdził, że zwolnienie z VAT usług o podwyższonej opłacie, o których mowa w ustawie Prawo telekomunikacyjne, świadczonych w celu zebrania środków pieniężnych na realizację celów publicznych i religijnych przez organizację pożytku publicznego, nie dotyczy usług przedpłaconych. Pomimo dokonanej 1 stycznia 2014 r. zmiany przepisów w zakresie powstania obowiązku podatkowego, między innymi w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nie jest możliwe rozszerzenie zakresu zwolnienia z VAT na usługi przedpłacone. Minister potwierdził jednocześnie, że aktualnie Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac legislacyjnych nad zmianą tego rozwiązania, również w zakresie rozszerzenia tego zwolnienia na wszystkie zarejestrowane organizacje pozarządowe.

Najwięksi podatnicy rozliczą się w Warszawie

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów, zmienić ma się właściwość urzędów skarbowych dla tzw. dużych podatników. Od 1 stycznia 2021 r. obsługą największych firm (o obrotach przekraczających 50 milionów euro – ok. 225 milionów złotych) miałby zająć się Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Urzędowi temu podlegałyby także – bez względu na obroty – banki, ubezpieczyciele i firmy reasekuracyjne, podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki giełdowe. Inne duże firmy, o obrotach mniejszych niż 50 milionów euro, ale przekraczających 3 miliony euro (ok. 13,5 milionów złotych) rocznie, byłyby obsługiwane przez urzędy dla dużych podatników w poszczególnych województwach. Miałyby one pod swoją pieczą także banki spółdzielcze, SKOK oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów dostępny

9 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów przywracające dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten przysługuje rodzicom dzieci w wieku do 8 lat oraz ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat (z orzeczeniem o niepełnosprawności), do 18 lat (z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) i do 24 lat (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci (lub niepełnosprawne osoby dorosłe uczęszczały). Prawo do zasiłku mają także ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy są zwolnieni z wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą. Zgodnie z rozporządzeniem dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r., ale niewykluczone jest przedłużenie tego terminu.

Sejm zajmie się projektem wprowadzającym podatek cyfrowy

Do Sejmu trafił poselski projekt nowej ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych. Posłowie Lewicy proponują daninę, która objęłaby duże koncerny cyfrowe (np. Facebook i Google), i dotyczyła m.in. prowadzenia kampanii z wykorzystaniem reklam profilowanych. Nowe regulacje miałyby wejść w życie najprawdopodobniej w 2022 r. W projekcie zaproponowano, by przedmiotem opodatkowania podatkiem od niektórych usług cyfrowych było świadczenie na terenie Polski usług cyfrowych polegających na: – prowadzeniu kampanii z wykorzystaniem reklam profilowanych; – umożliwianiu wykorzystywania wielostronnego interfejsu cyfrowego; – przekazywaniu zgromadzonych danych o użytkownikach, wygenerowanych w wyniku aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych.

Koszty uzyskania przychodów przy świadczeniu usług przez wspólnika na rzecz spółki cywilnej

W interpretacji indywidualnej z dnia 10 listopada 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.677.2020.2.MD poruszona została kwestia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji świadczenia usług przez wspólnika w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz spółki cywilnej. Zdaniem wnioskodawcy, za takie usługi powinien wystawić spółce cywilnej fakturę. Kwota wskazana na fakturze powinna stanowić przychód z działalności gospodarczej, a spółka cywilna powinna ująć ją jako koszt uzyskania przychodów zgodnie z udziałami każdego wspólnika. Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor KIS wskazując, że wydatki na taką usługę nie stanowią w części przypadającej na świadczącego usługi wspólnika spółki cywilnej kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, ponieważ faktycznie wykonuje on je na rzecz „samego siebie”.