Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 14.12 – 21.12.2020

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 14.12 – 21.12.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Opodatkowanie ekwiwalentu za pracę zdalną
 • Tarcza 6.0 ogłoszona w Dzienniku Ustaw
 • Kolejne odroczenie przepisów dotyczących podatku u źródła
 • Objaśnienia do estońskiego CIT w konsultacjach
 • Sejm przyjął nowelizację przepisów akcyzowych
 • Interpretacje dotyczące nowych oznaczeń w JPK

Opodatkowanie ekwiwalentu za pracę zdalną

W interpretacji Dyrektora KIS z dnia 15 grudnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.739.2020.1.RS organ podatkowy wypowiedział się w kwestii opodatkowania ekwiwalentu za zużycie internetu i energii elektrycznej. W związku z pandemią koronawirusa, pracodawca polecił swoim pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Pracodawca rozważał wypłatę dodatkowych świadczeń w postaci ekwiwalentu m.in. za zwiększone zużycie energii elektrycznej. Pracownicy nie musieliby dokumentować ani kalkulować wydatków. Zdaniem wnioskodawcy, powyższe świadczenie stanowi przychód, natomiast przychód ten powinien być zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT. Zdaniem Dyrektora KIS, tego rodzaju świadczenie w ogóle nie podlega opodatkowaniu w związku z art. 3 ust. 4 ustawy związanej z przeciwdziałaniem COVID-19. Skutek jednak będzie ten sam, ponieważ od tego rodzaju świadczeń nie będzie obowiązku poboru zaliczek na PIT.

Tarcza 6.0 ogłoszona w Dzienniku Ustaw

15 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. „Tarcza 6.0”). Przewiduje ona instrumenty wsparcia dla branż szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19, obejmujące m.in. branże: gastronomiczną, kulturalną i rozrywkową (estradową, filmową, muzealną, fotograficzną), sportową (siłownie, kluby fitness, baseny, aquaparki, uzdrowiska), sprzedaż detaliczną (odzieży oraz sprzedaż na straganach i targowiskach), turystyczną (hotele, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, organizatorzy turystyki), transportową (firmy autokarowe, taksówkarze), edukacyjną czy cateringową.

Tarcza 6.0 przewiduje m.in., że przedsiębiorca który spełnia następujące warunki:

 • na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą,
 • przedmiotem przeważającej działalności był jeden z kodów PKD określonych Tarczą 6.0,
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • nie spełnia przesłanek upadłości i wobec podmiotu nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne,
 • nie zalega w regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych do końca trzeciego kwartału 2019 r.,

będzie mógł zwrócić się z wnioskiem o przyznanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników – miesięcznie 2 tys. zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, na okres 3 miesięcy.

Kolejne odroczenie przepisów dotyczących podatku u źródła

17 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały dwa projekty rozporządzeń przewidujące odroczenie nowych zasad poboru podatku u źródła w CIT i PIT do 30 czerwca 2021 r. To kolejne już przesunięcie terminu stosowania tych przepisów. Wejście w życie nowych regulacji dotyczących podatku u źródła w stosunku do podatników CIT było już czterokrotnie odraczane, ostatnio do 31 grudnia 2020 r. Natomiast w przypadku podatników PIT nowe przepisy obowiązywały przez pół roku od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., ostatecznie jednak ich stosowanie również zostało zawieszone do 31 grudnia 2020 r. Ministerstwo Finansów ma jednocześnie przedstawić w tym roku projekt nowelizacji wspomnianych przepisów, zmierzający do złagodzenia wynikających z nich wymogów. Zgodnie z uzasadnieniem do projektów rozporządzeń, kolejne odroczenie stosowania nowych przepisów spowodowane jest wyjątkowymi uwarunkowaniami prowadzenia procesu legislacyjnego ze względu na pandemię COVID-19. Rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

Objaśnienia do estońskiego CIT w konsultacjach

Ministerstwo Finansów przygotowuje praktyczny przewodnik po estońskim CIT. Objaśnienia na temat estońskiego CIT będą chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Resort do 17 grudnia czeka na uwagi. Głównym założeniem estońskiego CIT jest brak opodatkowania zysków niektórych spółek kapitałowych podatkiem dochodowym tak długo, jak nie jest on przez spółkę wypłacany na rzecz swoich wspólników.

Sejm przyjął nowelizację przepisów akcyzowych

10 grudnia 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, w którym do 30 czerwca 2021 r. zarejestrować będą musiały się określone podmioty wykonujące czynności podlegające akcyzie, objęcie monitorowaniem w systemie EMCS PL2 nowych kategorii czynności, a także uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

Interpretacje dotyczące nowych oznaczeń w JPK

Organy podatkowe zdążyły już wydać pierwsze interpretacje indywidualne dotyczące tzw. kodów GTU stosowanych w nowych JPK. W interpretacji indywidualnej sygn. 0114-KDIP1-3.4012.576. 2020.1.JG organ interpretacyjny stwierdził, że oznaczanie produktów kosmetycznych zawierających alkohol, np. balsamów po goleniu czy środków dezynfekujących do rąk, kodem GTU_01 nie jest konieczne, ponieważ kod ten dotyczy tylko wyrobów przeznaczonych do spożycia, a balsam czy płyn dezynfekujący do takich celów nie służą. Z kolei w interpretacji sygn. 0111-KDIB3-1.4012.904. 2020.1.WN organ potwierdził, że przy sprzedaży leków podmiotom krajowym nie trzeba stosować kodu GTU_09, ponieważ tego rodzaju transakcje nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Fiskus potwierdził również, że usługi składowania i recyklingu odpadów nie muszą być oznaczane kodem GTU_05, ponieważ oznaczenie to dotyczy sprzedaży odpadów, a nie ich zagospodarowania.