Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 16.11.2020 – 23.11.2020

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 16.11.2020 – 23.11.2020

Autor: KPMG w Polsce

  • Zmiany we właściwości urzędów skarbowych
  • Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem Grup VAT
  • Zmiany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z Królestwem Niderlandów
  • Dłuższy czas na przekazanie zaliczek PIT
  • ZUS rozsyła informacje o zaległościach składkowych
  • Trwają prace legislacyjne nad nowymi ulgami w PIT

Zmiany we właściwości urzędów skarbowych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się projekty rozporządzeń Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo oraz rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych. Pierwszy z projektów zakłada zmianę obecnie funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych poprzez wyodrębnienie jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym oraz dziewiętnastu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim. Głównym celem drugiego projektu jest z kolei zmiana właściwości miejscowej organów podatkowych w zakresie przedsiębiorców zagranicznych oraz ustanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu organem właściwym w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez nierezydentów w województwie mazowieckim. Planowany termin wejścia w życie obu rozporządzeń to 1 stycznia 2021 r.

Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem Grup VAT

Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem do polskich przepisów o VAT możliwości łączenia się podatników w grupy. Rozwiązanie takie przewiduje dyrektywa VAT, jednak do tej pory nie zostało ono wdrożone przez Polskę. Ministerstwo proponuje aby grupy VAT mogły być tworzone na zasadach zbliżonych do Podatkowych Grup Kapitałowych na potrzeby CIT. Projekt nowelizacji nie został jeszcze opublikowany. Propozycje Ministerstwa zostały jednak skrytykowane przez unijny Komitet VAT. W piśmie z 16 listopada 2020 r. Komitet podkreśla, że pojęcie grupy VAT wynika z unijnej dyrektywy i powinno być podobnie rozumiane we wszystkich krajach członkowskich. W ocenie Komitetu, w projekcie Ministerstwa Finansów zabrakło też uściślenia, jak powinny wyglądać ścisłe powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne między podatnikami. MF planowało, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 r., jednak w świetle opinii komitetu termin ten prawdopodobnie się opóźni.

Zmiany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z Królestwem Niderlandów

29 października 2020 r. podpisany został protokół o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Protokół zakłada m.in. wprowadzenie do umowy tzw. klauzuli nieruchomościowej, zgodnie z którą zyski uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium danego państwa z tytułu przeniesienia własności udziałów lub akcji lub porównywalnych praw (takich jak prawa w spółce osobowej lub w truście), mogą być opodatkowane w drugim państwie, jeżeli w jakimkolwiek momencie w okresie 365 dni poprzedzających przeniesienie własności tych udziałów lub akcji lub porównywalnych praw ich wartość pochodziła bezpośrednio lub pośrednio w więcej niż 75% z majątku nieruchomego położonego na terytorium drugiego państwa. Protokół wprowadza również do postanowień Konwencji tzw. test podstawowego celu, który stanowi rodzaj klauzuli antyabuzywnej mającej umożliwić zwalczanie przypadków nadużyć postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także modyfikuje definicję zagranicznego zakładu. Wbrew zapowiedziom wejście w życie Protokołu nie spowoduje natomiast zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania, stosowanej przez Polskę względem jej rezydentów podatkowych osiągających dochody w Holandii (w dalszym ciągu stosowana będzie tzw. metoda zaliczenia proporcjonalnego). Protokół do Konwencji do wejścia w życie wymaga w Polsce ratyfikacji i zgodnie z przepisami przejściowymi może znaleźć zastosowanie już w roku podatkowym zaczynającym się 1 stycznia 2022 r.

Dłuższy czas na przekazanie zaliczek PIT

19 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami (przede wszystkim branży gastronomicznej i rozrywkowej) będą mogli przekazać do urzędu pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek za październik, listopad i grudzień 2020 r. Należności za październik 2020 r. będą mogły zostać przekazane do 20 maja 2021 r., należności za listopad 2020 r. do 20 czerwca 2021 r. a należności za grudzień 2020 r. do 20 lipca 2021 r.

ZUS rozsyła informacje o zaległościach składkowych

18 listopada 2020 r. ZUS poinformował o akcji rozsyłania informacji o zaległościach składkowych. Płatnicy, którzy mają swoje konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, sukcesywnie otrzymują informację o zaległościach składkowych. Informację otrzyma blisko 400 tys. płatników. Informacje zostały przygotowane według stanu na 31 października i zawierają wysokość należnych składek, które powinny zostać opłacone do 30 listopada 2020 r. Do podanej kwoty składek trzeba doliczyć odsetki za zwłokę. Niewielkie kwoty zaległości mogą być spłacone wraz z bieżącymi składkami. W przypadku większych długów płatnik może wystąpić z wnioskiem o raty. Spłata zaległości do końca listopada 2020 r. albo złożenie wniosku o raty i, po podpisaniu umowy, realizacja układu ratalnego ograniczy narastanie długu i pozwoli na uniknięcie egzekucji.

Trwają prace legislacyjne nad nowymi ulgami w PIT

Jak wynika z informacji prasowych, trwają prace nad nowymi ulgami w PIT. Zgodnie z zapowiedziami, w najbliższym czasie powinien zostać opublikowany projekt ustawy przewidujący nowe rozwiązania. Trzy ulgi mają dotyczyć osób powracających do Polski. Ulga na powrót ma polegać na zmniejszeniu obciążeń podatkowych takich osób. Ryczałt dla zamożnych nowych rezydentów ma wprowadzać rozwiązanie, zgodnie z którym nowi rezydenci mieliby płacić ryczałt 200 tys. zł od swoich zagranicznych dochodów. Program abolicji ma wprowadzać niską opłatę repatriacyjną dla osób, które we wcześniejszych latach dokonały transferu bez opodatkowania swoich zysków za granicę.