Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 21.12.2020 – 04.01.2021

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 21.12.2020 – 04.01.2021

Autor: KPMG w Polsce

  • Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2021 r.
  • Wejście w życie podatku handlowego
  • Wejście w życie podatku od napojów z dodatkiem cukru i napojów alkoholowych o małej objętości
  • Zmiany we właściwości organów podatkowych
  • Wejście w życie pakietu Slim VAT
  • Kolejne odroczenie stosowania nowych przepisów dotyczących podatku u źródła
  • Zawarcie porozumienia o handlu i współpracy pomiędzy UE i Wielką Brytanią
  • Projekt ustawy wprowadzającej e-Urząd Skarbowy

Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2021 r.

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych, wprowadzające szereg zmian w podatku CIT i PIT. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. podatnikami CIT stały się spółki komandytowe, a także niektóre spółki jawne. Dla największych podatników CIT wprowadzony został obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Wprowadzono także zmiany dotyczące rozliczania podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych, zmiany rozszerzające zakres dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, czy limit dotyczący możliwości skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej w PIT.

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzony został również tzw. estoński CIT, którego założeniem jest umożliwienie podatnikom CIT spełniającym określone warunki odprowadzania podatku dopiero w momencie wypłaty zysku na rzecz swoich wspólników. Z nowej formy opodatkowania skorzystać mogą tylko spółki kapitałowe spełniające określone kryteria, których udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne i które nie posiadają udziałów w innych podmiotach. Przepisy wymagają także określonego wzrostu nakładów inwestycyjnych.

Wejście w życie podatku handlowego

1 stycznia 2021 r. zaczął obowiązywać podatek od sprzedaży detalicznej. Podatnikami zobowiązanymi do odprowadzania podatku będą sprzedawcy detaliczni. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł.

Stawki podatku wyniosą:

  • 0,8 proc. podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł;
  • 1,4 proc nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł.

Podatek będzie pobierany miesięcznie, a pierwsza płatność – za styczeń – powinna nastąpić do 25 lutego 2021 r.

Wejście w życie podatku od napojów z dodatkiem cukru i napojów alkoholowych o małej objętości

1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Zakłada ona nałożenie opłaty na napoje z dodatkiem cukrów oraz napoje alkoholowe o objętości nieprzekraczającej 300 ml.

W przypadku napojów alkoholowych opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Z kolei w przypadku napojów słodzonych opłata składa się z opłaty stałej i zmiennej. Opłata stała wynosi 50 groszy za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej oraz 10 groszy za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), z kolei opłata zmienna – 5 groszy za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml, w przeliczeniu na litr napoju.

Z opłaty całkowicie zwolnione będą wyroby medyczne, zarejestrowane suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz wyroby akcyzowe. Z opłaty stałej zwolniono także napoje zawierające co najmniej 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego oraz napoje izotoniczne.

Zmiany we właściwości organów podatkowych

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiły zmiany we właściwości urzędów skarbowych. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ramach działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przekraczający 50 mln euro (z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej), a także spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, a także podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w ich skład z obszaru całego kraju będą obsługiwane przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Z kolei osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ramach działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przekraczający kwotę 3 mln euro, ale nieprzekraczający kwoty 50 mln euro (z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej) a także banki spółdzielcze, jednostki samorządu terytorialnego, oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych oraz przedsiębiorcy zagraniczni (z wyjątkiem osób fizycznych) którzy w roku podatkowym osiągnęli przychód powyżej 3 mln euro, są objęte właściwością dziewiętnastu „dużych”, wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, działających w poszczególnych województwach (w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim funkcjonują po dwa takie urzędy).

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie będzie obsługiwał wszystkich podatników i płatników w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego przez płatników od nierezydentów (podatek u źródła).

Wejście w życie pakietu Slim VAT

1 stycznia 2021 r. w życie weszła większość przepisów ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, wprowadzająca tzw. pakiet Slim VAT. Zmiany obejmują m.in. likwidację obowiązku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktury korygującej, wydłużenie eksporterom z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0%, podniesienie limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł oraz wprowadzenie możliwości odliczania VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży. Podatnicy będą mieli też możliwość wyboru zasad przeliczania walut obcych na PLN dla potrzeb VAT i podatku dochodowego według tych samych kursów. Nowelizacja zakłada również wprowadzenie 5-letniego okresu ważności Wiążącej Informacji Stawkowej oraz elektronicznego systemu wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych (TAX FREE).

Kolejne odroczenie stosowania nowych przepisów dotyczących podatku u źródła

Stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła w PIT i CIT zostało zawieszone do końca czerwca 2021 r. Zawieszenie dotyczy przepisów, zgodnie z którymi płatnicy PIT i CIT wypłacający za granicę należności z tytułu niektórych usług niematerialnych (doradczych, prawnych, badania rynku, reklamowych), a także wynagrodzenia za licencje, odsetki czy dywidendy, w sytuacji kiedy wypłaty te przekraczają limit 2 mln zł, zobowiązani są najpierw uregulować podatek u źródła według stawki krajowej, a dopiero później mogą ubiegać się o zwrot ewentualnej nadpłaty (mechanizm „pay and refund”).

Natomiast w dalszym ciągu pozostają w mocy przepisy zobowiązujące płatników do dochowania należytej staranności przy weryfikacji poprawności stosowania zwolnienia bądź preferencyjnej stawki WHT oraz do kwalifikowania odbiorcy należności jako beneficjenta rzeczywistego („beneficial owner”) na podstawie rozszerzonej definicji (w tym wymogu prowadzenia przez taki podmiot rzeczywistej działalności gospodarczej).

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że w 2021 r. zostanie przyjęta nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych upraszczająca zasady i tryb poboru podatku u źródła.

Zawarcie porozumienia o handlu i współpracy pomiędzy UE i Wielką Brytanią

24 grudnia 2020 r. podpisana została umowa o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, regulująca relacje między Unią Europejską i Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. 30 grudnia 2020 r. porozumienie przyjęte zostało przez brytyjski parlament. Zawarcie umowy oznacza, że w stosunku do towarów przewożonych pomiędzy UE i Wielką Brytanią zastosowanie będą miały stawki celne 0%, a także szereg uproszczeń dotyczących wzajemnej wymiany handlowej. Dla skorzystania z zerowych stawek niezbędne będzie jednak dopełnianie formalności celnych związanych z przewozem towarów pomiędzy UE i Wielką Brytanią, udokumentowanie pochodzenia celnego towarów, a także rozliczanie VAT (oraz w stosunku do niektórych towarów podatku akcyzowego) na zasadach właściwych dla importu lub eksportu. 

Projekt ustawy wprowadzającej e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały projekt ustawy dotyczący automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez KAS. Głównym celem projektu jest wprowadzenie tzw. e-Urzędu Skarbowego. Komunikacja elektroniczna z administracją podatkową za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego w postaci portalu lub aplikacji mobilnej będzie równoważna pod względem prawnym z wykonywaniem czynności w formie tradycyjnej. Nowelizacja przewiduje również automatyzację procesu wydawania zaświadczeń. Zalogowani użytkownicy e-Urzędu będą mieli możliwość podpisywania pism i deklaracji pieczęcią elektroniczną, która zapewnia integralność oraz autentyczność pochodzenia danych z którymi jest powiązana. Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to I kwartał 2021 r.