Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 26.10 – 02.11.2020

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 26.10 – 02.11.2020

Autor: KPMG w Polsce

  • Zmiany w podatkach dochodowych coraz bliżej
  • Pakiet Slim VAT przyjęty przez Radę Ministrów
  • Publikacja projektu pakietu VAT e-commerce
  • Prace nad branżową Tarczą Antykryzysową
  • Zmiany w systemie EMCS PL2
  • 0% VAT dla darowizn laptopów i tabletów dla placówek oświatowych
  • Ulga B+R bez wpływu na daninę solidarnościową

Zmiany w podatkach dochodowych coraz bliżej

Na posiedzeniu w dniu 28 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawy o zmianach w podatkach dochodowych, wprowadzające m.in. opodatkowanie CIT spółek komandytowych oraz tzw. estoński CIT. W toku prac legislacyjnych w Sejmie w ustawie nadającej status podatnika podatku dochodowego spółkom komandytowym wprowadzono m.in. możliwość odroczenia rozpoczęcia stosowania przepisów CIT przez spółki komandytowe do 1 maja 2021 r. (decyzje w tym zakresie podejmować będzie spółka). Zmieniono także definicję spółki nieruchomościowej oraz doprecyzowano obowiązki takiej spółki jako płatnika w przypadku sprzedaży jej udziałów. Obie ustawy nowelizujące zostały przekazane do Senatu.

Pakiet Slim VAT przyjęty przez Radę Ministrów

28 października 2020 r. Rada Ministrów przyjęła rządowy projekt zmian ustawy o VAT oraz ustawy Prawo bankowe, wprowadzający tzw. pakiet Slim VAT. Ustawa została skierowana do Sejmu. Projekt ustawy przewiduje m.in.: likwidację obowiązku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktury korygującej, wydłużenie z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania prawa do zastosowania stawki VAT 0 proc. przez eksporterów, a także możliwość wyboru zasad przeliczania walut obcych na PLN dla potrzeb VAT i podatku dochodowego według tych samych kursów. Wprowadzony ma zostać również elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych (TAX FREE). Planowany termin wejścia ustawy w życie to 1 stycznia 2021 r. 

Publikacja projektu pakietu VAT e-commerce

29 października 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa stanowić ma implementację do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce, których celem jest uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Główne rozwiązania zawarte w projekcie obejmują m.in. zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość  i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich, rozszerzenie i modyfikację procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (funkcjonującej do końca 2020 r. jako mały punkt kompleksowej obsługi, tzw. Mini One Stop Shop), a także wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w tzw. procedurze Import One Stop Shop wprowadzanej ustawą. Nowe przepisy mają również na celu implementację usunięcia w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach  o wartości nieprzekraczającej 22 euro. Planowany termin wejście ustawy w życie to 1 lipca 2021  r.

Prace nad branżową Tarczą Antykryzysową

27 października 2020 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. branżowej Tarczy Antykryzysowej). Nowe rozwiązania przewidują m.in. zwolnienie ze składek ZUS oraz świadczenie postojowe dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji. Głównymi kryteriami otrzymania wsparcia będą spadek obrotów oraz posiadanie odpowiedniego głównego kodu PKD. Projekt ustawy został skierowany do sejmowej Komisji Polityki Społecznej.

Zmiany w systemie EMCS PL2

28 października 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje szereg zmian w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL 2, wykorzystywanym do przemieszczania wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), w obrocie krajowym jak również wewnątrzwspólnotowym pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz przemieszczania ww. wyrobów na terytorium Wspólnoty Europejskiej w ramach eksportu i importu, w tym m.in. uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD z użyciem systemu EMCS PL2. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 lutego 2021 r.

0% VAT dla darowizn laptopów i tabletów dla placówek oświatowych

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, zgodnie z którym możliwe będzie ponowne wprowadzenie możliwości czasowego stosowania obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT w stosunku do darowizn laptopów i tabletów na rzecz placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych, a także operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz organów prowadzących szkoły i placówki w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym. Obniżona stawka VAT będzie mogła być stosowana do darowizn dokonanych w okresie od 1 września 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ulga B+R bez wpływu na daninę solidarnościową

23 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygnatura 0115-KDIT3.4011.516.2020.1.KR), zgodnie z którą odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych dla celów ulgi na badania i rozwój nie obniża podstawy obliczenia daniny solidarnościowej. Koszty te nie zostały bowiem wymienione w artykule 30h ustęp 2 ustawy o PIT, który stanowi katalog zamknięty kosztów pomniejszających podstawę obliczenia daniny solidarnościowej.