Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 30.11 – 07.12.2020

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 30.11 – 07.12.2020

Autor: KPMG w Polsce

  • Podatek od sprzedaży detalicznej od 1 stycznia 2021 r.
  • Przedłużenie zwolnienia z obowiązku wykazywania w JPK VAT odrębnie paragonów uznawanych za faktury uproszczone
  • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
  • Protokół zmieniający umowę z Maltą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
  • Sejm uchwalił Slim VAT
  • Polsko-niemieckie porozumienie dotyczące pracowników transgranicznych
  • Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych VAT

Podatek od sprzedaży detalicznej od 1 stycznia 2021 r.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że nie prowadzi prac mających na celu dalsze przedłużanie zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej. W konsekwencji, podatek od sprzedaży detalicznej zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Podatnikami tego podatku będą sprzedawcy detaliczni, a przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł. Obowiązek podatkowy powstawał będzie z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000 zł i będzie dotyczył przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca. Stawki podatku wyniosą 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł oraz 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł.

Przedłużenie zwolnienia z obowiązku wykazywania w JPK VAT odrębnie paragonów uznawanych za faktury uproszczone

Termin obowiązywania zwolnienia podatników posiadających kasy fiskalne z obowiązku wykazywania w nowym JPK_VAT odrębnie paragonów uznanych za faktury uproszczone zostanie przedłużony z 31 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. – wynika z przygotowanego w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej projektu rozporządzenia. Zmiana ma być korzystna dla podatników w obliczu problemów związanych z pandemią koronawirusa. 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

1 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy prawo celne. Najważniejsze propozycje przewidziane w ustawie to m.in. prowadzenie w przypadku importu towarów tylko jednego postępowania dla wszystkich należności i opłat, umożliwienie nadawania cudzoziemcom zatrudnianym w Polsce numerów PESEL, zwrot opłaty paliwowej w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu, zmiany w zakresie wpisu do wykazu gwarantów oraz wpisu na listę agentów celnych polegające na odstąpieniu od wydawania przez organ celny decyzji administracyjnych przy spełnieniu przesłanek do dokonania takiego wpisu przy założeniu, że sam wpis do wykazu/na listę stanowi rozstrzygnięcie w sprawie oraz umożliwienie przekazywania przez podmioty organizujące gry hazardowe informacji wymaganych prawem (zgłoszeń) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Protokół zmieniający umowę z Maltą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

1 grudnia 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o podpisaniu Protokołu zmieniającego umowę z Maltą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zmiany obejmują w szczególności wprowadzenie podatku u źródła od opłat za usługi techniczne oraz nowej metody unikania podwójnego opodatkowania (metoda kredytu podatkowego). Zmienione zostały także zasady opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów oraz zakres opodatkowania zbycia spółek nieruchomościowych. 

Sejm uchwalił Slim VAT

27 listopada br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą pakiet uproszczeń, tzw. Slim VAT. Przewiduje ona m.in. likwidację obowiązku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktury korygującej, wydłużenie eksporterom z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc., możliwość wyboru zasad przeliczania walut obcych na PLN dla potrzeb VAT i podatku dochodowego według tych samych kursów, wprowadzenie 5-letniego okresu ważności Wiążącej Informacji Stawkowej oraz wprowadzenie elektronicznego systemu wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych (TAX FREE). W czasie prac w Sejmie nowelizacja uzupełniona została o przepisy wydłużające preferencje podatkowe dla aut hybrydowych z wtyczką. Okres zwolnienia z konieczności zapłaty podatku akcyzowego od takich samochodów przedłużony będzie do 31 grudnia 2022 r. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta.

Polsko-niemieckie porozumienie dotyczące pracowników transgranicznych

3 grudnia 2020 r. poinformowano o zawarciu przez Polskę i Niemcy wzajemnego porozumienia dotyczącego zasad opodatkowania pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników transgranicznych w czasie pandemii COVID-19. Zgodnie z porozumieniem, pracę wykonywaną w domu (tj. w państwie rezydencji) przez pracownika na rzecz pracodawcy z drugiego państwa, można będzie uznać za pracę wykonywaną w państwie, w którym pracownik wykonywałby tę pracę, gdyby nie podjęto działań związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Oznacza to, że utrzymane zostaną zasady opodatkowania obowiązujące przed wybuchem pandemii, mimo że zmieniły się okoliczności faktyczne uzasadniające odmienne traktowanie. Porozumienie ma charakter czasowy i dotyczy okresu między 11 marca 2020 r. a grudniem 2020 r. 

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych VAT

3 grudnia 2020 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wprowadzenie nowego rodzaju faktur tzw. faktur ustrukturyzowanych. Faktura ustrukturyzowana jest fakturą elektroniczną posiadającą tzw. ustrukturyzowany format XML. Format ten jest pojęciem technicznym. W praktyce oznacza zapis informacji według określonego standardu, czyli wspólnie ustalonego kryterium w postaci określenia kategorii danych, jakie faktura powinna zawierać. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2021 r.