Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnie | 12.10 – 19.10.2020

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnie | 12.10 – 19.10.2020

Autor: KPMG w Polsce

  • Wyrok TSUE: polskie przepisy dotyczące ulgi na złe długi w VAT są niezgodne z regulacjami unijnymi
  • Opinia Rzecznika Generalnego TSUE: polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE
  • Nowy departament orzecznictwa podatkowego w Ministerstwie Finansów
  • Fundusz inwestujący za pośrednictwem spółek osobowych osiąga w CIT przychody z działalności gospodarczej
  • Wynagrodzenie za przekazanie prawa do uzyskania patentu a przychód w PIT

Wyrok TSUE: polskie przepisy dotyczące ulgi na złe długi w VAT są niezgodne z regulacjami unijnymi
15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sygn. C-335/19) w sprawie dotyczącej zgodności polskich przepisów o uldze na złe długi w VAT z unijną Dyrektywą VAT. Trybunał orzekł, że warunek uzależniający obniżenie podstawy opodatkowania VAT od okoliczności, aby dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji zarejestrowany jako podatnik VAT, jest sprzeczny z prawem UE. Wyrok stanowi podstawę do odzyskania VAT z zastosowaniem ulgi na złe długi przez podatników, których kontrahenci znaleźli się w stanie upadłości lub likwidacji, a także stwarza szansę na zastosowanie ulgi na złe długi również w innych przypadkach, w których polskie przepisy uzależniają taką możliwość od statusu dłużnika jako podatnika VAT.

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE: polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE
Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Juliane Kokott w wydanej 15 października 2020 r. opinii uznała, że polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE. Opinia dotyczy przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, którego stosowanie jest aktualnie zawieszone do 1 stycznia 2021 r. Rzecznik podkreśliła, że w ostatnim czasie w swoim orzecznictwie TSUE popiera stanowisko, zgodnie z którym opodatkowanie progresywne może być powiązane z obrotem. Tym samym wprowadzony przez Polskę podatek nie powinien być traktowany jako niedozwolona pomoc państwa dla mniejszych przedsiębiorstw, w mniejszym stopniu obciążonych podatkiem. Opinia Rzecznika Generalnego jest wstępem do wydania przez Trybunał Sprawiedliwości wyroku w sprawie.

Nowy departament orzecznictwa podatkowego w Ministerstwie Finansów
W Ministerstwie Finansów powstał nowy departament orzecznictwa podatkowego, którego celem będzie zapewnienie jednolitej interpretacji przepisów prawa podatkowego przez wszystkie organy. Dzięki temu podatnicy mają uzyskiwać taką samą informację dotyczącą stosowania prawa zarówno w Krajowej Informacji Skarbowej, jak i w dowolnym urzędzie skarbowym. Departament został umiejscowiony w pionie Krajowej Administracji Skarbowej. Do zadań departamentu należeć będzie przede wszystkim monitorowanie prawidłowości interpretacji indywidualnych i wiążących informacji stawkowych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz udzielanie wyjaśnień odnośnie wątpliwości dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego zgłaszanych przez izby administracji skarbowej, a także analizowanie orzecznictwa sądów administracyjnych.

Fundusz inwestujący za pośrednictwem spółek osobowych osiąga w CIT przychody z działalności gospodarczej
W wyroku z dnia 13 października 2020 r. (sygnatura akt II FSK 1244/18) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w przypadku gdy fundusz inwestycyjny lokuje pieniądze za pośrednictwem spółek osobowych, uzyskane przez ten fundusz przychody nie mieszczą się w kategorii „innych praw majątkowych”, stanowiących dla funduszy inwestycyjnych przychód zwolniony z CIT, lecz stanowią przychód z działalności gospodarczej. W ocenie sądu, przepisy o przychodach z innych praw majątkowych mają zastosowanie, gdy wyłącznym przedmiotem działalności funduszu jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Jeżeli natomiast działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

Wynagrodzenie za przekazanie prawa do uzyskania patentu a przychód w PIT
W wyroku z dnia 16 października 2020 r. (sygnatura akt I SA/Łd 349/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że w przypadku uzyskania przez podatnika w procesie cywilnym od pozwanej spółki wynagrodzenia za przekazanie prawa do uzyskania patentu, koszty uzyskania przychodów określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Sąd wskazał również, że przez wzgląd na akcesoryjny charakter odsetek nie można powiedzieć, że dzielą one los podatkowy należności głównej, co mogłoby skutkować możliwością zastosowania względem nich 50% kosztów uzyskania przychodów. W efekcie kwotę odsetek ustawowych za opóźnienie należy zakwalifikować do innych źródeł przychodów, o których mowa w ustawie o PIT.